Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán thuế - Chương 5

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN

LOGO

CHƯƠNG 5:

KẾ TOÁN THUẾ
THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Giảng viên: Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Bộ môn kế toán­ Khoa kinh tế

KẾ TOÁN THUẾ TNDN
5.1. Tổng quan về thuế TNDN
5.2. Kế toán thuế TNDN

KẾ TOÁN THUẾ TNDN
5.1.TỔNG QUAN VỀ THUẾ TNDN
5.1.1.Khái niệm: Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực
thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp
lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế

KẾ TOÁN THUẾ TNDN
5.1.TỔNG QUAN VỀ THUẾ TNDN
5.1.2. Đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế

-Các tổ chức trong nước sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
-Cá nhân trong nước sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

KẾ TOÁN THUẾ TNDN
5.1.TỔNG QUAN VỀ THUẾ TNDN
5.1.2. Đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế

-Cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu
nhập phát sinh tại Việt Nam

-Công ty ở nước ngoài hoạt động kinh doanh thông qua cơ
sở thường trú tại Việt Nam

KẾ TOÁN THUẾ TNDN
5.1.TỔNG QUAN VỀ THUẾ TNDN
5.1.3.Căn cứ và phương pháp tính thuế

Thuế TNDN
phải nộp
trong kỳ

=

Thu nhập
chịu thuế
trong kỳ tính
thuế

x

Thuế suất
thuế TNDN

KẾ TOÁN THUẾ TNDN
5.1.TỔNG QUAN VỀ THUẾ TNDN
5.1.3.Căn cứ và phương pháp tính thuế

=

_

KẾ TOÁN THUẾ TNDN
5.1.TỔNG QUAN VỀ THUẾ TNDN
5.1.3.Căn cứ và phương pháp tính thuế
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền
bán hàng, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả trợ giá, phụ thu,
phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng không phân biệt
đã thu được tiền hay chưa thu tiền

KẾ TOÁN THUẾ TNDN
5.1.TỔNG QUAN VỀ THUẾ TNDN
5.1.3.Căn cứ và phương pháp tính thuế
Chi phí hợp lý là:
-Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
- Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định
của pháp luật.

KẾ TOÁN THUẾ TNDN
5.1.TỔNG QUAN VỀ THUẾ TNDN
5.1.3.Căn cứ và phương pháp tính thuế
Thuế suất áp dụng:

-Mức thuế suất phổ biến được áp dụng : 25%
-Mức thuế suất ưu đãi đối với các DN có tổng doanh thu một
năm không quá 20 tỷ đồng: 20%

-Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm
kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác
tại Việt Nam từ 32% đến 50%

...
Ging viên: Nguyn Th Ngc Thy
B môn kế toán- Khoa kinh tế
LOGO
TR NG Đ I H C CÔNG NGH V N XUÂNƯỜ
CHƯ ƠNG 5:
K TOÁN THU
THU NH P DOANH NGHI P
Bài giảng Kế toán thuế - Chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán thuế - Chương 5 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng Kế toán thuế - Chương 5 9 10 379