Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán Thuế TNDN và xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 7053 lần   |   Lượt tải: 8 lần
KTDN 2 – Chương 14

Nội dung
Những vấn đề chung
Kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành
Kế toán chi phí thuế TNDN hoãn lại
Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh

CHƯƠNG 14
KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP
DOANH NGHIỆP VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ KINH DOANH

2

Quan điểm ngày xưa

Những vấn đề chung
- Quan điểm xưa và nay
- Các phương pháp tính thuế hiện nay
- Khác biệt giữa số liệu kế toán và số liệu tính thuế
là một tất yếu
=> Kế toán xa dần với thuế
- Ghi nhận và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Trước đây

BÁO CÁO KẾT QUẢ
HĐKD

Gần như:
Thu nhập chịu thuế

LN trước thuế

LN trước thuế x Thuế suất

Thuế TNDN
LN sau thuế

3

Ngày nay …

Các phương pháp tính thuế TNDN

Từ 2004 đến nay

TỜ KHAI QUYẾT
TOÁN THUẾ TNDN
LN kế toán
Chênh lệch
Thu nhập chịu thuế

PP thuế TNDN phải nộp:
(Tax - payable method)
- Thuế TNDN là công cụ
phân phối thu nhập.
- Thuế TNDN phải nộp được
trình bày trên KQKD.
- LN sau thuế = LN kế toán –
thuế TNDN phải nộp
=> Hạn chế

BÁO CÁO KẾT QUẢ
HĐKD

LN trước thuế
CP Thuế TNDN
LN sau thuế

Thuế TNDN

5

Th.S C Th Thanh Hương

4

PP ảnh hưởng của thuế:
(Tax - effect method)
- Thuế TNDN là chi phí.
- Báo cáo KQKD trình bày chi
phí thuế TNDN.
- LN sau thuế = LN kế toán –
CP thuế TNDN
⇒Phù hợp hơn:
Phản ánh ảnh hưởng của
thuế trong hiện tại và
tương lai.

6

1

KTDN 2 – Chương 14

Chênh lệch kế toán - thuế

Khác biệt giữa thuế và kế toán
Khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thu
nhập chịu thuế:

Doanh thu
Thu nhaäp
theo keá toaùn

Dưới góc độ Báo cáo KQHĐKD
Khác biệt về doanh thu
Khác biệt về chi phí
Dưới góc độ Bảng cân đối kế toán
Tài sản
Nợ phải trả

Doanh thu
Thu nhaäp
theo luaät thueá

Chi phí
theo keá toaùn

LN keá toaùn

Chi phí
hôïp lyù

Thu nhaäp chòu thueá

7

Ghi nhận và nộp thuế TNDN

8

Ghi nhận và nộp thuế TNDN

(1) Hàng quý xác định thuế TNDN tạm phải nộp (TK 3334)
tính vào chi phí thuế TNDN hiện hành (TK 8211) của quý đó.
(2) Cuối năm tài chính xác định số thuế TNDN thực tế phải
nộp (TK 3334) trong năm được ghi nhận là chi phí thuế
TNDN hiện hành trong Báo cáo KQHĐKD của năm đó.
(3) Nếu số tạm phải nộp > Số thuế thực tế phải nộp
=> Chênh lệch ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành và
ghi giảm số thuế TNDN phải nộp.
Nếu số tạm phải nộp < Số thuế thực tế phải nộp
=> Chênh lệch ghi tăng chi phí thuế TNDN hiện hành và
ghi tăng số thuế TNDN phải nộp.

(4) Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu
của các năm trước liên quan đến khoản thuế thu
nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước,
doanh nghiệp được hạch toán tăng (hoặc giảm)
số thuế thu nhậ...
KTDN 2 – Chương 14
1
Th.S C Th Thanh Hương
KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP
DOANH NGHIỆP VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP
DOANH NGHIỆP VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ KINH DOANH
CHƯƠNG 14
2
Nội dung
Những vấn đề chung
Kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành
Kế toán chi phí thuế TNDN hoãn lại
Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
3
Những vấn đề chung
- Quan điểm xưa và nay
- Các phương pháp tính thuế hiện nay
- Khác biệt giữa số liệu kế toán và số liệu tính thuế
là một tất yếu
=> Kế toán xa dần với thuế
- Ghi nhận và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
4
Quan điểm ngày xưa
BÁO CÁO KẾT QUẢ
HĐKD
LN trước thuế
Thuế TNDN
LN sau thuế
Trước đây
Gần như:
Thu nhập chịu thuế
LN trước thuế x Thuế suất
5
Ngày nay …
BÁO CÁO KẾT QUẢ
HĐKD
LN trước thuế
CP Thuế TNDN
LN sau thuế
TỜ KHAI QUYẾT
TOÁN THUẾ TNDN
LN kế toán
Chênh lệch
Thu nhập chịu thuế
Thuế TNDN
Từ 2004 đến nay
6
Các phương pháp tính thuế TNDN
PP thuế TNDN phải nộp:
(Tax - payable method)
- Thuế TNDN là công cụ
phân phối thu nhập.
- Thuế TNDN phải nộp được
trình bày trên KQKD.
- LN sau thuế = LN kế toán
thuế TNDN phải nộp
=> Hạn chế
PP ảnh hưởng của thuế:
(Tax - effect method)
- Thuế TNDN là chi phí.
- Báo cáo KQKD trình bày chi
phí thuế TNDN.
- LN sau thuế = LN kế toán
CP thuế TNDN
Phù hợp hơn:
Phản ánh ảnh hưởng của
thuế trong hiện tại
tương lai.
Bài giảng Kế toán Thuế TNDN và xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán Thuế TNDN và xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài giảng Kế toán Thuế TNDN và xác định kết quả kinh doanh 9 10 645