Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán thuế TNDN và xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3036 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CHƯƠNG 14: K TOÁN THU TNDN VÀ XĐKQKD
Tài li u tham kh o
CHƯƠNG 14
Lu t thu TNDN S
03/6/2008
NGH Đ NH S
/12/08

K TOÁN THU THU NH P
DOANH NGHI P
VÀ XÁC Đ NH K T QU
KINH DOANH

14/2008/QH12, ngày

124/2008/NĐ-CP NGÀY 11

THÔNG TƯ S : 130 /2008/TT-BTC NGÀY
26/12/08
THÔNG TƯ S : 134 /2008/TT-BTC NGÀY
31/12/08

1

M c tiêu

2

M c tiêu
Khái ni m, nguyên t c, phương pháp tính và
h ch toán v thu thu nh p doanh nghi p.

Quan đi m hi n đ i: Thu
TNDN là chi phí s d ng v n
trong kinh doanh

Cơ s tính thu , đ i tư ng ch u thu TNDN hi n
hành và thu TNDN hoãn l i.
Phương pháp k t chuy n doanh thu, thu nh p
và chi phí đ xác đ nh k t qu kinh doanh c a
m t kỳ k toán.

3

14.1. K TOÁN THU THU NH P DOANH
NGHI P HI N HÀNH
14.1.1. Khái ni m, phương pháp tính
14.1.1.1. Khái ni m:
Thu thu nh p hi n hành là s thu thu nh p
doanh nghi p ph i n p (ho c thu h i đư c) tính
trên thu nh p tính thu và thu su t thu thu
nh p doanh nghi p c a năm hi n hành.

4

14.1. K TOÁN THU THU NH P DOANH
NGHI P HI N HÀNH (tt)
14.1.1.2. Phương pháp tính:
Thu thu nh p hi n hành=Thu nh p tính thu
xThu su t thu thu nh p doanh nghi p hi n
hành (25%)
TN tính thu = TNCT - TN đư c mi n thu và
các kho n l đư c k t chuy n t các năm
trư c.
TNCT = DT - các kho n chi đư c tr c a
ho t đ ng SX, KD + thu nh p khác
5

6

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CHƯƠNG 14: K TOÁN THU TNDN VÀ XĐKQKD
14.1. K TOÁN THU THU NH P DOANH
NGHI P HI N HÀNH (tt)

14.1. K TOÁN THU THU NH P DOANH
NGHI P HI N HÀNH (tt)

Thu nh p ch u thu :
1. TNCT là thu nh p t ho t đ ng SX, KD hàng hoá, d ch v
và TN ch u thu khác.
2. Thu nh p ch u thu khác:
- TN t chuy n như ng v n, chuy n như ng b t ĐS;
- TN t quy n s h u, quy n s d ng TS;
- TN t chuy n như ng, cho thuê, thanh lý TS; thu nh p t lãi
ti n g i, cho vay v n, bán ngo i t ; hoàn nh p các kho n d
phòng; thu kho n n khó đòi đã xoá nay đòi đư c; thu
kho n n ph i tr không xác đ nh đư c ch ;
- kho n thu nh p t KD c a nh ng năm trư c b b sót và các
kho n TN khác, k c TN nh n đư c t ho t đ ng SX, KD
ngoài Vi t Nam.

Ví d : Năm 200X, công ty có l i nhu n k toán là
100 tri u. Bi t trong năm 200X, công ty có trích
trư c s a ch a l n TSCĐ là 10 tri u.
⇒L

i nhu n k toán: 100 tri u

Thu nh p tính thu : 100 tri u + 10 tri u = 110 tri u
Chi phí thu TNDN hi n hành:
110 tri u x 25% = 27,5 tri u

8

7

14.1.4. Phöông phaùp haïch toaùn moät soá ng...
CHƯƠNG 14: K TN THU TNDN VÀ XĐKQKD
1
1
K TOÁN THU THU NHP
DOANH NGHIP
VÀ XÁC ĐNH KT QU
KINH DOANH
CHƯƠNG 14
2
Lut thuế TNDN S 14/2008/QH12, ngày
03/6/2008
NGH ĐNH S 124/2008/NĐ-CP NGÀY 11
/12/08
THÔNG TƯ S: 130 /2008/TT-BTC NGÀY
26/12/08
THÔNG TƯ S: 134 /2008/TT-BTC NGÀY
31/12/08
Tài liu tham khoTài liu tham kho
3
Quan đim hin đi: Thuế
TNDN chi phí s dng vn
trong kinh doanh
Mc tiêu Mc tiêu
4
Khái nim, nguyên tc, phương pháp tính
hch toán v thuế thu nhp doanh nghip.
s tính thuế, đi ng chu thuế TNDN hin
hành và thuế TNDN hoãn li.
Phương pháp kết chuyn doanh thu, thu nhp
chi phí đ xác đnh kết qu kinh doanh ca
mt k kế toán.
Mc tiêu Mc tiêu
5
14.1. K TOÁN THU THU NHP DOANH
NGHIP HIN HÀNH
14.1.1. Khái nim, phương pháp tính
14.1.1.1. Khái nim:
14.1. K TOÁN THU THU NHP DOANH
NGHIP HIN HÀNH
14.1.1. Khái nim, phương pháp tính
14.1.1.1. Khái nim:
Thuế thu nhp hin hành s thuế thu nhp
doanh nghip phi np (hoc thu hi đưc) tính
trên thu nhp tính thuế và thuế sut thuế thu
nhp doanh nghip ca năm hin hành.
6
14.1. K TOÁN THU THU NHP DOANH
NGHIP HIN HÀNH (tt)
14.1.1.2. Phương pháp tính:
14.1. K TOÁN THU THU NHP DOANH
NGHIP HIN HÀNH (tt)
14.1.1.2. Phương pháp tính:
Thuế thu nhp hin hành=Thu nhp tính thuế
xThuế sut thuế thu nhp doanh nghip hin
hành (25%)
TN tính thuế = TNCT - TN đưc min thuế
các khon l đưc kết chuyn t các năm
trưc.
TNCT = DT - các khon chi đưc tr ca
hot đng SX, KD + thu nhp khác
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bài giảng Kế toán thuế TNDN và xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán thuế TNDN và xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Kế toán thuế TNDN và xác định kết quả kinh doanh 9 10 249