Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kế toán thuế

Được đăng lên bởi thangviphq
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2319 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng Kế toán thuế

Chương 1

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
MỤC TIÊU HỌC TẬP
Khi nghiên cứu chương này, người học sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản sau.
• Hiểu được thuế GTGT là gì?. Thuế GTGT ban hành năm nào và có hiệu lực thu hành khi
nào?.
• Tại sao gọi là thuế GTGT?.
• Ai là người nộp thuế, ai là người chịu thuế?.
• Tại sao nói thuế GTGT là thuế gián thu?.
• Nắm được giá tính thuế đối với từng hoạt động kinh doanh cụ thể.
• Đối tượng nào chịu thuế và không chịu thuế GTGT?.
• Nắm được kê khai nộp thuế, quyết toán, hoàn thuế GTGT?.
• Nắm được phương pháp xác định thuế GTGT phải nộp?
• Nắm được cách lập Tờ khai thuế GTGT và các bảng phân bổ, bảng giải trình thuế GTGT
đầu vào, đầu ra?.
• Nắm được các nguyên tắc được khấu trừ, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, thuế
GTGT phải nộp, thuế GTGT được hoàn lại,...
• Nắm được phương pháp hạch toán thuế GTGT tại DN?.

SỐ TIẾT: 16
1.1. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)
1.1.1. Những vấn đề chung.
a. Khái niệm.
Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá
trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.
b. Đối tượng nộp thuế.
Tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế
(gọi chung là cơ sở kinh doanh) và mọi tổ chức, cá nhân khác có nhập khẩu hàng hoá chịu thuế
(gọi chung là người nhập khẩu) là đối tượng nộp thuế GTGT.
c. Đối tượng chịu thuế.
Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng
ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài) trừ các đối
tượng quy định tại điểm d dưới đây.
d. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT.
Theo Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ sung và Nghị định 158/2003/NĐ - CP ngày 10/12/2003
“Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT” và có hiệu lực

Biên soạn: Nguyễn Đình Chiến

1

Bài giảng Kế toán thuế
thi hành từ ngày 01- 01 - 2004 thì các hàng hoá, dịch vụ được quy định tại (Điều 4- Luật thuế
GTGT) không thuộc diện chịu thuế GTGT.
Theo Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ sung và Nghị định 158/2003/NĐ - CP ngày 10/12/2003
“Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT” và có hiệu lực
thi hành từ ngày 01- 01 - 2004 thì các hàng hoá, dịch vụ sau đây không thuộc diện chịu thuế
GTGT.
- Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản chưa chế biến thành những sản phẩm
khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của các tổ chức, cá nhân tự sản xuất và bán ra.
- Sản phẩm là giống vậ...
Bài giảng Kế toán thuế
Chương 1
KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
MỤC TIÊU HỌC TẬP
Khi nghiên cứu chương này, người học sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản sau.
Hiểu được thuế GTGT gì?. Thuế GTGT ban hành năm nào hiệu lực thu hành khi
nào?.
• Tại sao gọi là thuế GTGT?.
• Ai là người nộp thuế, ai là người chịu thuế?.
• Tại sao nói thuế GTGT là thuế gián thu?.
• Nắm được giá tính thuế đối với từng hoạt động kinh doanh cụ thể.
• Đối tượng nào chịu thuế và không chịu thuế GTGT?.
• Nắm được kê khai nộp thuế, quyết toán, hoàn thuế GTGT?.
• Nắm được phương pháp xác định thuế GTGT phải nộp?
Nắm được cách lập Tờ khai thuế GTGT các bảng phân bổ, bảng giải trình thuế GTGT
đầu vào, đầu ra?.
Nắm được các nguyên tắc được khấu trừ, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, thuế
GTGT phải nộp, thuế GTGT được hoàn lại,...
• Nắm được phương pháp hạch toán thuế GTGT tại DN?.
SỐ TIẾT: 16
1.1. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)
1.1.1. Những vấn đề chung.
a. Khái niệm.
Thuế GTGT thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá
trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.
b. Đối tượng nộp thuế.
Tất cả các tổ chức, nhân hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế
(gọi chung sở kinh doanh) mọi tổ chức, nhân khác nhập khẩu hàng hoá chịu thuế
(gọi chung là người nhập khẩu) là đối tượng nộp thuế GTGT.
c. Đối tượng chịu thuế.
Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng
Việt Nam (bao gồm cả hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, nhân nước ngoài) trừ các đối
tượng quy định tại điểm d dưới đây.
d. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT.
Theo Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ sung Nghị định 158/2003/NĐ - CP ngày 10/12/2003
“Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT” và có hiệu lực
Biên soạn: Nguyễn Đình Chiến
1
Bài giảng kế toán thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kế toán thuế - Người đăng: thangviphq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Bài giảng kế toán thuế 9 10 463