Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 8574 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Company
LOGO

Chöông 1

KEÁ TOAÙN TIEÀN VAØ CAÙC KHOAÛN
TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

www.company.com

Noäi dung
Company
LOGO

I.

ÑAËC ÑIEÅM KEÁ TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN VAØ CAÙC
KHOAÛN ÖÙNG TRÖÔÙC

II.

NGUYEÂN TAÉC HAÏCH TOAÙN

III. KEÁ TOAÙN TIEÀN MAËT TAÏI QUYÕ
IV. KEÁ TOAÙN TIEÀN GÖÛI NGAÂN HAØNG
V.

KEÁ TOAÙN TIEÀN ÑANG CHUYEÅN

VI. KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN ÖÙNG TRÖÔÙC
www.company.com

Company
LOGO

I. ÑAËC ÑIEÅM KEÁ TOAÙN VOÁN BAÈNG
TIEÀN, CAÙC KHOAÛN ÖÙNG TRÖÔÙC (1)

1. Ñaëc ñieåm
 Voán baèng tieàn bao goàm: tieàn maët taïi quyõ; tieàn göûi

ôû Ngaân haøng vaø tieàn ñang chuyeån.

 Caùc khoaûn öùng tröôùc bao goàm caùc khoaûn taïm öùng

cho coâng nhaân vieân trong DN, chi phí traû tröôùc, caùc
khoaûn theá chaáp, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn vaø daøi
haïn

www.company.com

Company
LOGO

I.

ÑAËC ÑIEÅM KEÁ TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN, CAÙC KHOAÛN ÖÙNG
TRÖÔÙC (2)

2. Nhieäm vuï cuûa keá toaùn


Phaûn aùnh kòp thôøi caùc khoaûn thu, chi, taïm öùng, traû tröôùc, theá chaáp,
kyù cöôïc kyù quyõ. Kieåm tra, ñoái chieáu soá lieäu giöõa keá toaùn vôùi thuû
quyõ.



Thöïc hieän ñaày ñuû caùc quy ñònh veà chöùng töø, thuû tuïc haïch toaùn.



Kieåm soaùt vaø phaùt hieän caùc tröôøng hôïp chi tieâu laõng phí, sai cheá
ñoä, caùc khoaûn cheânh leäch, xaùc ñònh nguyeân nhaân vaø kieán nghò bieän
phaùp xöû lyù cheânh leäch.

www.company.com

II. NGUYEÂN TAÉC HAÏCH TOAÙN
Company
LOGO

1. Nguyeân taéc haïch toaùn voán baèng tieàn



Söû duïng ñôn vò tieàn teä thoáng nhaát laø VNÑ.



Quy ñoåi ngoaïi teä ra ñoàng Vieät Nam theo tyû giaù thöïc teá (tyû giaù bình
quaân lieân ngaân haøng) taïi thôøi ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï. Ñoàng thôøi
phaûi haïch toaùn chi tieát ngoaïi teä theo töøng loaïi nguyeân teä treân TK 007



Vaøng, baïc, ñaù quyù phaûn aùnh ôû taøi khoaûn voán baèng tieàn chæ aùp duïng
cho caùc doanh nghieäp khoâng coù chöùc naêng kinh doanh vaøng, baïc, ñaù
quyù.

www.company.com

2. Nguyeân taéc haïch toaùn caùc khoaûn öùng tröôùc (1)
Company
LOGO

a.




•

Nguyeân taéc chi taïm öùng:
Chæ taïm öùng cho caùn boä, coâng nhaân vieân chöùc hoaëc ngöôøi lao ñoäng laøm
vieäc taïi doanh nghieäp.
Chæ taïm öùng theo ñuùng noäi dung quy ñònh.
Chæ ñöôïc giao taïm öùng môùi khi ñaõ thanh toaùn heát soá taïm öùng cuõ.
Tieàn taïm öùng cho muïc ñích naøo phaûi söû duïng ñuùng muïc ñích vaø noäi
dung coâng vieäc ñaõ ñöôïc pheâ duyeät. Khoâng ñöôïc chuyeån giao tieàn taïm
öùng cho ngöôøi khaùc.
Sau khi hoaøn thaønh coâng vieäc, ngöôøi nhaän taïm öùng phaûi laäp baûn thanh...
www.company.com
Company
LOGO
www.company.com
Chöông 1
KEÁ TOAÙN TIEÀN VAØ CAÙC KHOAÛN
T NG NG TI NƯƠ ĐƯƠ
Bài giảng Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Bài giảng Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền 9 10 628