Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 6060 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chöông 3:
KEÁ TOAÙN TIEÀN VAØ CAÙC KHOAÛN
TÖÔNG ÑÖÔNG TIEÀN

Muïc tieâu chöông 3:
+

Theá naøo laø tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông
tieàn?

+

Nguyeân taéc vaø phöông phaùp haïch toaùn tieàn
vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn.

3.1. TOÅNG QUAN VEÀ TIEÀN VAØ CAÙC
KHOAÛN TÖÔNG ÑÖÔNG TIEÀN
3.1.1.Caùc khaùi nieäm
-Tieàn.
-Caùc khoaûn töông ñöông tieàn.

3.1.2. Nhieäm vuï keá toaùn
–Phaûn

aùnh kòp thôøi caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán

tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn.
–Toå

chöùc thöïc hieän ñaày ñuû caùc quy ñònh veà

chöùng töø, thuû tuïc haïch toaùn.
–Kieåm

soaùt vaø phaùt hieän kòp thôøi caùc sai soùt.

•3.1.3. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà tieàn vaø caùc
khoaûn töông ñöông tieàn:
(1) Keá toaùn tieàn söû duïng ñôn vò tieàn teä thoáng nhaát laø
VNÑ.
(2) DN söû duïng ngoaïi teä phaûi:
+Quy ñoåi ra ñoàng Vieät Nam theo tyû giaù bình
quaân lieân ngaân haøng.
+Haïch toaùn chi tieát ngoaïi teä treân TK 007.

Caùc nguyeân taéc haïch toaùn ngoaïi teä:

–Nguyeân taéc 1: Ghi soå theo TGTT
nghieäp vuï ñoái vôùi:
+TK thuoäc vaät tö , haøng hoùa, TSCÑ.
+Doanh thu, chi phí.
+Beân nôï caùc TK voán baèng tieàn.
+Beân coù caùc TK phaûi traû.
+Caùc khoaûn thueá phaûi noäp.

luùc phaùt sinh

–Nguyeân taéc 2:
+ Beân Coù caùc TK voán baèng tieàn

thì phaûi ghi soå

theo TGTT luùc xuaát ngoaïi teä.

+ TGTT xuaát ngoaïi teä coù theå söû duïng 1 trong 4
phöông phaùp:
°Bình

quaân gia quyeàn;

°FIFO;
°LIFO;
°Thöïc teá

ñích danh.

–Nguyeân taéc 3:Ghi soå theo TGTT luùc ghi soå ñoái
vôùi:

+ Beân coù TK phaûi thu;
+ Beân nôï caùc TK phaûi traû.
(3) Vaøng, baïc, ñaù quyù phaûn aùnh ôû TK voán baèng
tieàn chæ aùp duïng cho caùc DN khoâng coù chöùc naêng
kinh doanh vaøng, baïc, ñaù quyù.
Khi tính giaù xuaát cuõng aùp duïng 4 phöông phaùp:
+ LIFO;
+ FIFO;
+ Bình quaân gia quyeàn;
+ Thöïc teá ñích danh.

3.2. KEÁ TOAÙN TIEÀN MAËT TAÏI QUYÕ:
3.2.1. Chöùng töø keá toaùn
Chöùng töø söû duïng ñeå haïch toaùn tieàn maët:

–Chöùng töø goác
–Chöùng töø duøng ñeå ghi soå

3.2.2. Soå keá toaùn vaø quy trình ghi soå keá toaùn
3.2.1.1. Ñoái vôùi hình thöùc keá toaùn nhaät kyù
chung
Khoâng söû
duïng NKÑB NKC
Chöùng
töø goác

Soå quyõ
(Thuû quyõ)

Söû duïng
NKÑB)

Phieáu
thu
Phieáu
chi

Soå Caùi

TK 111
TK …

NK thu
tieàn
TK 111
TK …
NKchi
tieàn

Soå Caùi

3.2.1.2. Ñoái vôùi hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù soå
caùi
Chöùng
töø goác

Nhaät kyù soå
caùi

TK 111
TK112
TK …

Soå quyõ
(Thuû quyõ)

3.2.1.3. Ñoái vôùi hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù
chöùng töø

Phieáu
thu

Baûng
keâ ...
Chöông 3:
KEÁ TOAÙN TIEÀN VAØ CAÙC KHOAÛN
TÖÔNG ÑÖÔNG TIN
Bài giảng Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài giảng Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền 9 10 190