Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán Vốn chủ sở hữu

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 9943 lần   |   Lượt tải: 19 lần
KTDN h c ph n 2 – Chương 11

Mục tiêu:
Sinh viên biết phân biệt các nguồn tài trợ vốn

CHƯƠNG 11

chủ sở hữu, nguyên nhân tăng, giảm nguồn
vốn chủ sở hữu.

KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Sinh viên biết vận dụng các nguyên tắc và
phương pháp kế toán để hạch toán vốn đầu
tư chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, chênh
lệch tỷ giá hối đoái, phân phối lợi nhuận và
trích lập các quỹ trong doanh nghiệp.

Nội dung:
Tổng quan về vốn chủ sở hữu
Kế toán nguồn vốn kinh doanh
Kế toán đánh giá lại tài sản
Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái
Kế toán phân phối lợi nhuận

TỔNG QUAN VỀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
3. Nguyên tắc kế toán
- DN có quyền chủ động sử dụng các loại nguồn vốn

và các quỹ hiện có theo chế độ hiện hành.
- Việc chuyển dịch từ nguồn vốn này sang nguồn vốn

khác phải theo đúng chế độ tài chính hiện hành và
đầy đủ thủ tục cần thiết.
- Nếu DN bị giải thể hoặc phá sản, các chủ sở hữu chỉ
được nhận giá trị còn lại sau khi đã thanh toán các
khoản nợ phải trả.

Th.S C Th Thanh Hương

TỔNG QUAN VỀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
1. Khái niệm
Vốn CSH là giá trị vốn của DN, được tính bằng số chênh
lệch giữa giá trị tài sản của DN trừ đi nợ phải trả.

2. Các hình thức vốn CSH
Vốn của nhà đầu tư.
Thặng dư vốn cổ phần.
Cổ phiếu ngân quỹ.
Lợi nhuận giữ lại.
Các quỹ như quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài
chính.
- Lợi nhuận chưa phân phối.
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản.
-

KẾ TOÁN NGUỒN VỐN KINH DOANH
1. Chứng từ kế toán
- Biên bản góp vốn
- Biên bản giao nhận tài sản
- Các chứng từ khác liên quan
2. Tài khoản sử dụng
TK 411 “Nguồn vốn kinh doanh”
TK 411 có 3 TK cấp 2
- TK 4111: Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- TK 4112: Thặng dư vốn cổ phần
- TK 4118: Vốn khác

1

KTDN h c ph n 2 – Chương 11

Sơ đồ kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu

Sơ đồ kế toán thặng dư vốn cổ phần

4111

111,112
Nhận vốn góp
bằng tiền (1)
15*, 21*…
15*, 21*
Nhận vốn góp
Điều động vốn
bằng hiện vật
bằng hiện vật (5)
(2)
214
111,112
Bán cổ phiếu (Ghi
theo mệnh giá) (3)
419
421
Hủy bỏ cổ
Trả cổ tức bằng
phiếu quỹ (6)
cổ phiếu
411(4112)

111,112

Trả vốn góp
bằng tiền (4)

Sơ đồ kế toán vốn khác

4118
1381
Xử lý tài sản thiếu

Bổ sung vốn từ
kết quả kinh doanh
3381
Xử lý tài sản thừa
412

Xử lý chênh lệch
đánh giá lại tài sản

Xử lý chênh lệch
đánh giá lại tài sản

K toán tăng v n đ u tư t i công ty c ph n
1. Trường hợp phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn
thặng dư vốn cổ phần
4111

111,112
Chênh lệch

Chênh lệch

giá phát hành < mệnh giá

giá phát hành > mệnh giá

111, 112

419

Chênh lệch

Chênh lệch

giá tái ph...
KTDN hc phn 2 – Chương 11
Th.S C Th Thanh Hương 1
CHƯƠNG 11
KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU
CHƯƠNG 11
KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU
Mục tiêu:
Sinh viên biết phân biệt các nguồn tài trợ vốn
chủ sở hữu, nguyên nhân tăng, giảm nguồn
vốn chủ sở hữu.
Sinh viên biết vận dụng các nguyên tắc và
phương pháp kế toán để hạch toán vốn đầu
chủ sở hữu, thặng dư vốn c phần, chênh
lệch t giá hối đoái, phân phối lợi nhuận
trích lập các quỹ trong doanh nghiệp.
Nội dung:
Tổng quan về vốn chủ sở hữu
Kế toán nguồn vốn kinh doanh
Kế toán đánh giá lại tài sản
Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái
Kế toán phân phối lợi nhuận
TỔNG QUAN VỀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
1. Khái niệm
Vốn CSH g trị vốn của DN, được tính bằng số chênh
lệch giữa giá trị tài sản của DN trừ đi nợ phải trả.
2. Các hình thức vốn CSH
- Vốn của nhà đầu tư.
- Thặng dư vốn cổ phần.
- Cổ phiếu ngân quỹ.
- Lợi nhuận giữ lại.
- Các qu như quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài
chính.
- Lợi nhuận chưa phân phối.
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản.
3. Nguyên tắc kế toán
- DN quyền chủ động sử dụng các loại nguồn vốn
và các quỹ hiện có theo chế độ hiện hành.
- Việc chuyển dịch từ nguồn vốn này sang nguồn vốn
khác phải theo đúng chế độ tài chính hiện hành và
đầy đủ thủ tục cần thiết.
- Nếu DN bị giải thể hoặc phá sản, các chủ sở hữu chỉ
được nhận giá trị còn lại sau khi đã thanh toán các
khoản nợ phải trả.
TỔNG QUAN VỀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
1. Chứng từ kế toán
- Biên bản góp vốn
- Biên bản giao nhận tài sản
- Các chứng từ khác liên quan
2. Tài khoản sử dụng
TK 411 “Nguồn vốn kinh doanh”
TK 411 có 3 TK cấp 2
- TK 4111: Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- TK 4112: Thặng dư vốn cổ phần
- TK 4118: Vốn khác
KẾ TOÁN NGUỒN VỐN KINH DOANH
Bài giảng Kế toán Vốn chủ sở hữu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán Vốn chủ sở hữu - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài giảng Kế toán Vốn chủ sở hữu 9 10 878