Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán Vốn chủ sở hữu

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 11
KEÁ TOAÙN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU

Muïc tieâu
 Nguồn taøi trôï voán chuû sôû höõu.
 Nguyeân nhaân taêng, giaûm caùc loaïi nguoàn voán thuoäc
sôû höõu.
 Nguyeân taéc vaø PP haïch toaùn voán ñaàu tö cuûa caùc
chuû sôû höõu, thaëng dö voán coå phaàn.
 PP xöû lyù cheânh leäch do ñaùnh giaù laïi taøi saûn, tyû
giaù hoái ñoaùi cuoái kyø ñoái vôùi caùc taøi khoaûn coù goác
ngoaïi teä.
 PP phaân phoái lôïi nhuaän vaø trích laäp caùc quyõ trong
DN.

11.1. KEÁ TOAÙN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU
11.1.1. Khaùi nieäm
 VCSH laø giaù trò voán cuûa DN, ñöôïc tính baèng soá cheânh
leäch giöõa giaù trò taøi saûn cuûa DN tröø (-) nôï phaûi traû.
Caùc hình thöùc cuûa voán chuû sôû höõu
- Voán cuûa caùc nhaø ñaàu tö
- Thaëng dö voán coå phaàn
- Coå phieáu ngaân quyõ
- Lôïi nhuaän giöõ laïi
- Caùc quyõ
- Lôïi nhuaän chöa phaân phoái

- Cheânh leäch tyû giaù:
 + Phaùt sinh hoaëc ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn
teä coù goác ngoaïi teä trong giai ñoaïn ñaàu tö xaây döïng
ôû thôøi ñieåm laäp Baûng caân ñoái keá toaùn cuoái naêm
taøi chính.
 + Phaùt sinh khi DN ôû trong nöôùc hôïp nhaát BCTC
cuûa caùc hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi söû duïng ñôn vò
tieàn teä keá toaùn khaùc vôùi ñôn vò tieàn teä keá toaùn
cuûa DN baùo caùo.
 - Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn laø cheânh leäch
giöõa giaù trò ghi soå cuûa taøi saûn vôùi giaù trò ñaùnh giaù
laïi taøi saûn khi coù quyeát ñònh cuûa Nhaø nöôùc, hoaëc
khi ñöa taøi saûn ñi goùp voán lieân doanh, coå phaàn.

11.1.2. Nguyeân taéc keá toaùn
 DN coù quyeàn chuû ñoäng söû duïng caùc loaïi nguoàn
voán vaø caùc quyõ hieän coù theo cheá ñoä hieän haønh.
 Vieäc chuyeån dòch töø nguoàn voán naøy sang nguoàn
voán khaùc phaûi theo ñuùng cheá ñoä taøi chính hieän
haønh vaø ñaày ñuû caùc thuû tuïc caàn thieát.
 Neáu DN bò giaûi theå hoaëc phaù saûn, caùc chuû sôû
höõu chæ ñöôïc nhaän nhöõng giaù trò coøn laïi sau
khi ñaõ thanh toaùn caùc khoaûn Nôï phaûi traû.

11.2. KEÁ TOAÙN NGUOÀN VOÁN KINH DOANH





11.2.1. Chöùng töø keá toaùn
11.2.2. Soå keá toaùn
11.2.3. Taøi khoaûn söû duïng:
TK 411 “Nguoàn voán kinh doanh”
Phaûn aùnh caùc nghieäp vuï Phaûn aùnh caùc nghieäp vuï
phaùt sinh laøm giaûm
phaùt sinh laøm taêng
nguoàn
voán
kinh
nguoàn
voán
kinh
doanh trong ky
doanh trong ky
Toång phaùt sinh nôï

Toång phaùt sinh coù

Phaûn aùnh nguoàn voán
kinh doanh hieän coù
cuûa doanh nghieäp.

11.2.4. Phöông phaùp haïch toaùn moät soá
nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu
411(4111)

111,112..

211,213

Khi ñieàu ñoäng voán
KD l...
Chöông 11
KEÁ TOAÙN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU
Bài giảng Kế toán Vốn chủ sở hữu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán Vốn chủ sở hữu - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài giảng Kế toán Vốn chủ sở hữu 9 10 814