Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng KTTC

Được đăng lên bởi Kiều Anh Nguyễn
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 2722 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.1.NHIỆM VỤ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
PHẨM
1.1.1.Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất.
Trong quá trình tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp
phải bỏ ra các chi phí về vật chất (vật tư, máy móc…), hao phí về sức lao động.
Những hao phí này luôn dắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh gọi là chi phí sản
xuất. Vậy chi phí sản xuất là toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật chất
và các hao phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành các hoạt
động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định biểu hiện dưới hình thái
tiền tệ.
Chi phí sản xuất được hình thành do có sự chuyển dịch giá trị của các yếu tố
sản xuất vào sản phẩm sản xuất ra và đựơc biểu hiện trên hai mặt:
-Về mặt định tính: Đó là bản thân các yếu tố vật chất phát sinh sinh và tiêu
hao tạo nên quá trình sản xuất để đạt được mục đích tạo ra sản phẩm, dịch vụ.
-Về mặt định lượng: Đó là mức tiêu hao cụ thể của các yếu tố vật chất tham
giá vào quá trình sản xuất và được biểu hiện qua thước đo phù hợp, mà thước đo tổng
quát là tiền tệ.
Cả hai mặt định tính và định lượng của chi phí sản xuất chịu sự chi phối
thường xuyên của quá trình tái sản xuất và đặc điểm sản xuất sản phẩmcủa Doanh
Nghiệp.
* Phân loại chi phí sản suất:
Chi phí sản xuất ở các doanh nghiệp bao gồm nhiều loại, nhiều khoản, có tính
chất, công dụng khác nhau và có yêu cầu quản lý khác nhau. Vì vậy để đáp ứng yêu
cầu quản lý cũng như công tác kế toán phù hợp với từng loại chi phí cần thiết phải
tiến hành phân loại chi phí sản xuất theo những tiêu thức khác nhau.
+ Phân loại theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí ( Yếu tố chi phí)
Theo cách phân loại này những khoản chi phí có chung tính chất kinh tế được
xếp chung vào một yếu tố, không kể chi phí đó phát sinh ở địa điểm nào và dùng vào
mục đích gì trong sản xuất kinh doanh. Theo cách phân loại này chi phí sản xuất
được chia thành các yếu tố sau:
1- Yếu tố chi phí nguyên liệu, vật liệu
2- Yếu tố chi phí nhân công
3- Yếu tố chi phí khấu hao TSCĐ
4- Yếu tố dịch vụ mua ngoài
5- Yếu tố các chi phí khác bằng tiền
Cách phân loại này thể hiện các thành phần ban đầu của chi phí bỏ vào sản
xuất, tỷ trọng từng loại chi phí trong tổng số => Làm cơ sở cho việc kiểm tra tình
hình thực hiện dự toán chi phí, lập kế hoạch cung ứng vật tư, tính nhu cầu vốn và
thuyết minh báo cáo tài chính của Doanh nghiệp. Đồng thời ...
CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.1.NHIM V K TOÁN CHI PHÍ SN XUT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
PHM
1.1.1.Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất.
Trong quá trình tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp
phải bỏ ra các chi phí về vật chất (vật tư, máy móc…), hao phí về sức lao động.
Những hao phí này luôn dắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh gọi là chi phí sản
xuất. Vậy chi phí sản xuấttoàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật chất
các hao phí cần thiết khác doanh nghiệp đã chi ra đ tiến hành các hoạt
động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định biểu hiện dưới hình thái
tiền tệ.
Chi phí sản xuất được hình thành do sự chuyển dịch giá trị của các yếu tố
sản xuất vào sản phẩm sản xuất ra và đựơc biểu hiện trên hai mặt:
-Về mặt định tính: Đó là bản thân các yếu tố vật chất phát sinh sinh tiêu
hao tạo nên quá trình sản xuất để đạt được mục đích tạo ra sản phẩm, dịch vụ.
-Về mặt định lượng: Đó là mức tiêu hao cụ thể của các yếu tố vật chất tham
giá vào quá trình sản xuất và được biểu hiện qua thước đo phù hợp, mà thước đo tổng
quát là tiền tệ.
Cả hai mặt định tính định lượng của chi phí sản xuất chịu sự chi phối
thường xuyên của quá trình tái sản xuất và đặc điểm sản xuất sản phẩmcủa Doanh
Nghiệp.
* Phân loại chi phí sản suất:
Chi phí sản xuấtc doanh nghiệp bao gồm nhiều loại, nhiều khoản,tính
chất, công dụng khác nhau vàyêu cầu quảnkhác nhau. Vì vậy để đáp ứng yêu
cầu quản lý cũng như công tác kế toán p hợp với từng loại chi phí cần thiết phải
tiến hành phân loại chi phí sản xuất theo những tiêu thức khác nhau.
+ Phân loại theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí ( Yếu tố chi phí)
Theo cách phân loại này những khoản chi phí có chung nh chất kinh tế được
xếp chung vào một yếu tố, không kể chi phí đó phát sinh địa điểm nào và dùng vào
mục đích trong sản xuất kinh doanh. Theo cách phân loại này chi phí sản xuất
được chia thành các yếu tố sau:
1- Yếu tố chi phí nguyên liệu, vật liệu
2- Yếu tố chi phí nhân công
3- Yếu tố chi phí khấu hao TSCĐ
4- Yếu tố dịch vụ mua ngoài
5- Yếu tố các chi phí khác bằng tiền
Cách phân loại này thể hiện c thành phần ban đầu của chi phí bỏ vào sản
xuất, tỷ trọng từng loại chi phí trong tổng số => Làm sở cho việc kiểm tra tình
hình thực hiện dự toán chi phí, lập kế hoạch cung ứng vật tư, tính nhu cầu vốn
thuyết minh báo cáo tài chính của Doanh nghiệp. Đồng thời phục vụ cho việc lập các
cân đối chung ( Lao động, vật tư, tiền vốn… ). Tuy nhiên cách phân loại này không
Khoa Tài chính – Kế toán Trang 1
Bài giảng KTTC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng KTTC - Người đăng: Kiều Anh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Bài giảng KTTC 9 10 942