Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Lập kế hoạch kiểm toán (TS. Trần Phước)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 4
QUY TRÌNH KIEÅM TOAÙN
4.1 Laäp keá hoaïch kieåm toaùn
4.2 Thöïc hieän kieåm toaùn
4.3 Hoaøn thaønh kieåm toaùn

3.1 Laäp keá hoaïch kieåm toaùn
- Toång quan
Ñaùnh giaù ruûi ro vaø KSNB
VSA 400, 401

Hieåu bieát
khaùch haøng

Laäp keá hoaïch
VSA 300

VSA 310

Troïng yeáu
VSA 320

Thu thaäp baèng chöùng
VSA 500
2

Trình töï laäp keá hoaïch
Keá hoaïch
chieán löôïc

Hieåu bieát veà hoaït ñoäng
cuûa ñôn vò
Hieåu bieát veà KSNB
Ñaùnh giaù ruûi ro vaø möùc
troïng yeáu

Keá hoaïch
toång theå

VSA 310

Noäi dung, lòch trình vaø
phaïm vi cuûa caùc thuû tuïc

VSA 320
VSA 400

Phoái hôïp, chæ ñaïo, giaùm
saùt
Caùc vaán ñeà khaùc

Chöông trình
kieåm toaùn

Noäi dung, lòch trình vaø
phaïm vi cuï theå cuûa caùc
thuû tuïc kieåm toaùn
3

Hieåu bieát veà tình hình kinh doanh
Caùc noäi dung phaûi hieåu bieát
Hieåu bieát chung veà neàn kinh teá

Coù theå phaân tích
ñöôïc yù nghóa cuûa
caùc hieåu bieát cuï theå

Moâi tröôøng vaø lónh vöïc hoaït ñoäng
Caùc nhaân toá noäi taïi cuûa ñôn vò

Söû duïng caùc hieåu bieát
Cho caùc coâng vieäc
Cho caùc xeùt ñoaùn cuï theå

Caùc phöông phaùp tìm hieåu

Coù theå neâu khaùi
quaùt nhöng ñaày ñuû
veà caùc phöông phaùp
vaø caùc nguoàn thoâng
tin

4

Thöïc traïng neàn kinh teá
Laõi suaát vaø khaû naêng taøi chính
Möùc laïm phaùt vaø giaù trò tieàn teä
Caùc chính saùch cuûa Chính phuû
Tyû giaù ngoaïi teä vaø kieåm soaùt ngoaïi hoái

Caùc yeâu caàu veà moâi tröôøng
Thò tröôøng vaø caïnh tranh
Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng (chu kyø, thôøi vuï…)
Söï thay ñoåi coâng ngheä
Ruûi ro kinh doanh
Nhöõng ñieàu kieän baát lôïi
Caùc tyû soá quan troïng vaø soá lieäu thoáng keâ
Chuaån möïc cheá ñoä keá toaùn
Quy ñònh phaùp luaät
Nguoàn cung caáp vaø giaù caû.
Caùc ñaëc ñieåm veà sôû höõu vaø quaûn lyù
Tình hình kinh doanh cuûa ñôn vò
Khaû naêng taøi chính
Moâi tröôøng laäp baùo caùo
Yeáu toá luaät phaùp

Hieåu bieát chung
veà neàn kinh teá

Moâi
tröôøng vaø
lónh vöïc
hoaït ñoäng

Caùc nhaân
toá noäi taïi
cuûa ñôn vò

Troïng yeáu trong kieåm toaùn
Khaùi nieäm
YÙù nghóa troïng yeáu trong kieåm toaùn baùo caùo taøi chính
Xaùc ñònh noäi dung, lòch trình vaø phaïm vi thuû tuïc kieåm toaùn
Ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa caùc sai soùt

Trình töï vaø phöông phaùp ñaùnh giaù möùc troïng yeáu
Quan heä giöõa möùc troïng yeáu, ruûi ro vaø baèng chöùng
Quan heä giöõa möùc troïng yeáu vôùi yù kieán cuûa KTV

6

Möùc troïng yeáu vaø yù kieán KTV
So saùnh SSCÑC vôùi MTY
SSCÑC << MTY
Khoâng coù sai soùt
troïng yeáu trong
khoaûn muïc

SSCÑC >,=,# MTY...
Chöông 4
QUY TRÌNH KIEÅM TOAÙN
4.1 Laäp keá hoaïch kieåm toaùn
4.2 Thöïc hieän kieåm toaùn
4.3 Hoaøn thaønh kieåm toaùn
Bài giảng Lập kế hoạch kiểm toán (TS. Trần Phước) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Lập kế hoạch kiểm toán (TS. Trần Phước) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài giảng Lập kế hoạch kiểm toán (TS. Trần Phước) 9 10 636