Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Lập kế hoạch kiểm toán

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1932 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN
CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH KI M TOÁN BCTC

CHƯƠNG 4:QUY TRÌNH KI M
TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
4.1 L p k ho ch ki m toán
4.2 Th c hi n ki m toán

4.1 L p k ho ch ki m toán
M c đích: khái quát h t các khía c nh
tr ng y u, phát hi n gian l n, r i ro và nh ng
v n đ ti m n, đ m b o ki m toán hoàn
thành đúng th i h n

- Tieàn keá hoaïch
- Laäp keá hoaïch

4.3 Hoàn thành ki m toán

4.1 L p k ho ch ki m toán
Ñaùnh giaù ruûi ro vaø KSNB

4.1.1.1 Ti p xúc và tìm hi u v đơn v :
Ph l c 01 thu c VSA 310
v Muïc ñích:

VSA 400, 401
Ø
Laäp keá hoaïch
VSA 300

VSA 310

Xaùc ñònh nhu caàu khaùch haøng vaø
khaû naêng phuïc vuï khaùch haøng.

Ø

Hieåu bieát
khaùch haøng

Xaùc ñònh AR

Troïng yeáu
VSA 320

Thu thaäp baèng chöùng
VSA 500

4.1.1.1 Ti p xúc và tìm hi u v đơn
v : Ph l c 01 thu c VSA 310

4.1.1.1 Ti p xúc và tìm hi u v đơn
v : Ph l c 01 thu c VSA 310

v

Tieáp caän khaùch haøng môùi:

v

Tieáp caän khaùch haøng môùi (tt):

Ø

Thu thaäp thoâng tin veà:
Lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh
Chính saùch phaùp luaät ñoái vôùi hoaït ñoäng SXKD
ñôn vò
Tình traïng taøi chính
Lyù do môøi kieåm toaùn

Ø

Phöông thöùc thu thaäp thoâng tin:
Töø khaùch haøng
Töø baùo chí
Töø taïp chí chuyeân ngaønh
Töø caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng
Töø KTV tieàn nhieäm

§
§
§
§

§
§
§
§
§

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN
CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH KI M TOÁN BCTC

4.1.1.1 Ti p xúc và tìm hi u v đơn
v : Ph l c 01 thu c VSA 310

4.1.1.1 Ti p xúc và tìm hi u v đơn
v : Ph l c 01 thu c VSA 310

⇒

Ñaùnh giaù nhu caàu cuûa khaùch haøng

⇒

Ñaùnh giaù khaû naêng phuïc vuï khaùch haøng

Ø

⇒

Quyeát ñònh thoûa thuaän sô boä

⇒

Ñaùnh giaù AR

Tieáp caän khaùch haøng cũ (tt):

v

4.1.1.1 Ti p xúc và tìm hi u v đơn
v : Ph l c 01 thu c VSA 310

Caäp nhaät thoâng tin ñeå ñaùnh giaù khaû naêng
phuïc vuï khaùch haøng

=> Xem xeùt coù tieáp tuïc thöïc hieän hôïp ñoàng
hay khoâng

4.1.1.2 H p đ ng ki m toán VSA 210

Thoûa thuaän sô boä vôùi khaùch haøng:
Muïc ñích vaø phaïm vi caàn kieåm toaùn
§ Thôøi gian thöïc hieän kieåm toaùn
§ Thôøi gian hôïp ñoàng kieåm toaùn
§ Caùc vaán ñeà phuïc vuï khaùch haøng
§ Vieäc cung caáp thoâng tin taøi lieäu
§ Vaán ñeà kieåm tra soá dö ñaàu kyø
§ Vieäc söû duïng nhaân vieân, thieát bò vaên phoøng
§ Phí kieåm toaùn

vH

4.1.2 L p k ho ch ki m toán

4.1.2 L p k ho ch ki m toán (tt...
KHOA K TOÁN KIM TOÁN
CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH KIM TOÁN BCTC
1
4.1 Lp kế hoch kim toán
4.2 Thc hin kim toán
4.3 Hoàn thành kim toán
CHƯƠNG 4:QUY TRÌNH KIM
TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
4.1 Lp kế hoch kim toán
Mc đích: khái quát hết các khía cnh
trng yếu, phát hin gian ln, ri ro và nhng
vn đ tim n, đm bo kim toán hoàn
thành đúng thi hn
- Tieàn keá hoaïch
- Laäp keá hoaïch
4.1 Lp kế hoch kim toán
Laäp keá hoaïch
VSA 300
Hieåu bieát
khaùch haøng
VSA 310
Troïng yeáu
VSA 320
Ñaùnh giruûi ro vaø KSNB
VSA 400, 401
Thu thaäp baèng chöùng
VSA 500
4.1.1.1 Tiếp xúc và tìm hiu v đơn v:
Ph lc 01 thuc VSA 310
v
Muïc ñích:
Ø
Xaùc ñònh nhu caàu khaùch haøng vaø
khaû naêng phuïc vuï khaùch haøng.
Ø
Xaùc ñònh AR
4.1.1.1 Tiếp xúc và tìm hiu v đơn
v: Ph lc 01 thuc VSA 310
v
Tieáp caän khaùch haøng môùi:
Ø
Thu thaäp thoâng tin veà:
§ Lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh
§
Chính saùch phaùp luaät ñoái ùi hoaït ñoäng SXKD
ñôn
§
Tình traïng taøi chính
§
Lyù do môøi kieåm toaùn
4.1.1.1 Tiếp xúc và tìm hiu v đơn
v: Ph lc 01 thuc VSA 310
v
Tieáp caän khaùch haøng môùi (tt):
Ø
Phöông thöùc thu thaäp thoâng tin:
§
Töø khaùch haøng
§
Töø baùo chí
§
Töø taïp chí chuyeân ngaønh
§
Töø caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng
§ Töø KTV tieàn nhieäm
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bài giảng Lập kế hoạch kiểm toán - Trang 2
Bài giảng Lập kế hoạch kiểm toán - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài giảng Lập kế hoạch kiểm toán 9 10 341