Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 1521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 1: Ñoái töôïng, Nhieäm vuï vaø Phöông phaùp cuûa keá toaùn

CHÖÔNG 1

ÑOÁI TÖÔÏNG, NHIEÄM VUÏ VAØ PHÖÔNG PHAÙP CUÛA KEÁ TOAÙN
1.1 Khaùi nieäm veà keá toaùn
Coù raát nhieàu khaùi nieäm khaùc nhau veà keá toaùn; tuy nhieân caàn nhaän thöùc raèng
keá toaùn vöøa laø moät moân khoa hoïc vöøa laø moät ngheà nghieäp quaûn lyù ñeå hieåu keá toaùn.
Theo moät soá taùc giaû nöôùc ngoaøi thì:
- “Keá toaùn laø moät dieãn trình ghi cheùp ño löôøng vaø baùo caùo caùc taøi lieäu taøi
chính lieân quan ñeán hoaït ñoäng kinh teá cuûa moät soá toå chöùc ñeå duøng vaøo ñieàu haønh
quyeát ñònh”.
- “Keá toaùn laø vieäc taäp hôïp nhöõng hoaït ñoäng ñeå ghi laïi, phaân loaïi, trình baøy
moät caùch coù yù nghóa nhöõng giao dòch vaø coâng vieäc taøi chính cuûa moät thöïc theå kinh
teá trong moät kyø haïn taøi chính, hôn nöõa, keá toaùn cung caáp nhöõng sô ñoà phaân tích vaø
giaûi thích nhöõng thoâng tin kinh teá”.
Theo ñieàu leä toå chöùc keá toaùn Nhaø nöôùc Vieät Nam: “Keá toaùn laø coâng vieäc ghi
cheùp, tính toaùn baèng con soá döôùi hình thöùc giaù trò, hieän vaät vaø thôøi gian lao ñoäng,
chuû yeáu döôùi hình thöùc giaù trò ñeå phaûn aùnh, kieåm tra tình hình vaän ñoäng cuûa caùc
loaïi taøi saûn, quaù trình vaø keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, söû duïng voán vaø
kinh phí cuûa Nhaø nöôùc, cuõng nhö töøng toå chöùc, xí nghieäp”.
Hay “Keá toaùn laø coâng vieäc tính toaùn, ghi cheùp baèng con soá bieåu hieän giaù trò
tieàn teä taát caû caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong caùc ñôn vò cô quan xí nghieäp”.
1.2 Ñoái töôïng cuûa keá toaùn
Moät doanh nghieäp khi thöïc hieän vieäc saûn xuaát kinh doanh cuûa mình thì seõ phaùt
sinh caùc nghieäp vuï kinh teá, caùc nghieäp vuï kinh teá naøy laøm aûnh höôûng ñeán tình hình
taøi chính cuûa doanh nghieäp. Keá toaùn seõ ghi cheùp nhöõng phaùt sinh naøy chuû yeáu baèng
thöôùc ño tieàn teä; beân caïnh ñoù, keá toaùn coøn söû duïng thöôùc ño hieän vaät vaø thöôùc ño
lao ñoäng ñeå ghi cheùp.
Moät doanh nghieäp muoán tieán haønh hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh thì phaûi coù
nhöõng taøi saûn nhaát ñònh nhö nhaø xöôûng, maùy moùc thieát bò, nguyeân vaät lieäu, tieàn,…
nhöõng taøi saûn naøy ñeàu tính ra giaù trò baèng tieàn. Taát caû nhöõng taøi saûn cuûa doanh
nghieäp ñöôïc bieåu hieän baèng tieàn, keá toaùn goïi ñoù laø voán kinh doanh cuûa doanh
nghieäp. Keá toaùn quan saùt, ño löôøng, ghi cheùp vaø phaûn aùnh bieán ñoäng cuûa taøi saûn
bieåu hieän baèng tieàn töùc laø voán kinh doanh cuûa doanh n...
http://www.ebook.edu.vn
Chöông 1: Ñoái töôïng, Nhieäm vuï vaø Phöông phaùp cuûa keá toaùn
Chöông 1: Ñoái töôïng, Nhieäm vuï vaø Phöông phaùp cuûa keá toaùnChöông 1: Ñoái töôïng, Nhieäm vuï vaø Phöông phaùp cuûa keá toaùn
Chöông 1: Ñoái töôïng, Nhieäm vuï vaø Phöông phaùp cuûa keá toaùn
1
B
BB
Bo
oo
oä
ää
ä
m
mm
mo
oo
ââ
ân
nn
n
T
TT
Ta
aa
aø
øø
øi
ii
i
c
cc
ch
hh
íí
ín
nn
nh
hh
h
K
KK
Ke
ee
áá
á
t
tt
to
oo
oa
aa
ùù
ùn
nn
n
K
KK
Kh
hh
ho
oo
oa
aa
a
Q
QQ
Qu
uu
ua
aa
aû
ûû
ûn
nn
n
t
tt
tr
rr
òò
ò
k
kk
ki
ii
in
nn
nh
hh
h
d
dd
do
oo
oa
aa
an
nn
nh
hh
h
T
TT
Tr
rr
rö
öö
öô
ôô
ôø
øø
øn
nn
ng
gg
g
Ñ
ÑÑ
Ña
aa
ïï
ïi
ii
i
h
hh
ho
oo
ïï
ïc
cc
c
Ñ
ÑÑ
Ña
aa
øø
ø
L
LL
La
aa
aï
ïï
ït
tt
t
CHÖÔNG 1
ÑOÁI TÖÔÏNG, NHIEÄM VUÏ VAØ PHÖÔNG PHAÙP CUÛA KEÁ TOAÙN
1.1 Khaùi nieäm veà keá toaùn
Coù raát nhieàu khaùi nieäm khaùc nhau vkeá toaùn; tuy nhieân caàn nhaän thöùc raèng
keá toaùn vöøa laø moät moân khoa hoïc vöøa laø moät ngheà nghieäp quaûn lyù ñeå hieåu keá toaùn.
Theo moät soá taùc giaû nöôùc ngoaøi thì:
- “Keá toaùn laø moät dieãn trình ghi cheùp ño löôøng vaø baùo caùo caùc taøi lieäu taøi
chính lieân quan ñeán hoaït ñoäng kinh teá cuûa moät stoå chöùc ñeå duøng vaøo ñieàu haønh
quyeát ñònh”.
- “Keá toaùn laø vieäc taäp ïp nhöõng hoaït ñoäng ñeå ghi laïi, phaân loaïi, trình baøy
moät caùch coù nghóa nhöõng giao dòch vaø coâng vieäc taøi chính cuûa moät thöïc theå kinh
teá trong moät kyø haïn taøi chính, hôn nöõa, keá toaùn cung caáp nhöõng ñoà phaân tích vaø
giaûi thích nhöõng thoâng tin kinh teá”.
Theo ñieàu leä toå chöùc keá toaùn Nhaø ôùc Vieät Nam: “Keá toaùn laø coâng vieäc ghi
cheùp, tính toaùn baèng con soá döôùi hình thöùc giaù trò, hieän vaät vaø thôøi gian lao ñoäng,
chuû yeáu döôùi hình thöùc gitrò ñeå phaûn aùnh, kieåm tra tình nh vaän ñoäng cuûa caùc
loaïi taøi saûn, quaù trình vaø keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, söû duïng voán vaø
kinh phí cuûa Nhaø nöôùc, cuõng nhö töøng toå chöùc, xí nghieäp”.
Hay “Keá toaùn laø coâng vieäc tính toaùn, ghi cheùp baèng con soá bieåu hieän giaù trò
tieàn teä taát caû caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong caùc ñôn vò cô quan xí nghieäp”.
1.2 Ñoái töôïng cuûa keá toaùn
Moät doanh nghieäp khi thöïc hieän vieäc saûn xuaát kinh doanh cuûa mình thì seõ phaùt
sinh caùc nghieäp vuï kinh teá, caùc nghieäp vuï kinh teá naøy laøm aûnh ôûng ñeán tình nh
taøi chính cuûa doanh nghieäp. Keá toaùn seõ ghi cheùp nhöõng phaùt sinh naøy chuû yeáu baèng
thöôùc ño tieàn teä; beân caïnh ñoù, keá toaùn coøn söû duïng thöôùc ño hieän vaät vaø thöôùc ño
lao ñoäng ñeå ghi cheùp.
Moät doanh nghieäp muoán tieán haønh hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh tphaûi coù
nhöõng taøi saûn nhaát ñònh nhö nhaø ôûng, maùy moùc thieát bò, nguyeân vaät lieäu, tieàn,
nhöõng taøi saûn naøy ñeàu tính ra giaù trò baèng tieàn. Taát caû nhöõng taøi saûn cuûa doanh
nghieäp ñöôïc bieåu hieän baèng tieàn, keá toaùn goïi ñoù laø voán kinh doanh cuûa doanh
nghieäp. Ktoaùn quan saùt, ño löôøng, ghi cheùp vaø phaûn aùnh bieán ñoäng cuûa taøi saûn
bieåu hieän baèng tieàn töùc laø voán kinh doanh cuûa doanh nghieäp khi caùc nghieäp vuï kinh
teá phaùt sinh. Nhö vaäy, voán kinh doanh chính laø ñoái töôïng cuûa keá toaùn.
Bài giảng LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Bài giảng LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 9 10 594