Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng matlab

Được đăng lên bởi bethao890
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 3978 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO KHOA CƠ ĐIỆN
LẬP TRÌNH TÍNH TOÁN TRONG MATLAB
SỐ TIẾT: 45 (30 LÝ THUYẾT + 15 THỰC HÀNH)

1. Sách, giáo trình chính:
- Lập trình Matlab và ứng dụng, Nguyễn Hoàng Hải - Nguyễn Việt
Anh, NXB Khoa học và kỹ thuật
- Bài giảng LẬP TRÌNH TÍNH TOÁN TRONG MATLAB - Đỗ Thị Mơ
2. Sách tham khảo
- Matlab for engineers, Adrian Biran - Moshe Breiner, Addision Wesley
Publishing Company.
- Cơ sở Matlab & ứng dụng, Nguyễn Hữu Tình-Lê Tấn Hùng- Phạm Thị
Ngọc Yến-Nguyễ Thị Lan Hương, NXB Khoa học và kỹ thuật
- Matlab & Simulink, Nguyễn phùng Quang, NXB Khoa học và kỹ thuật
3. Giáo viên: Đỗ Thị Mơ - Bộ môn Công nghệ phần mềm
Email: dtmo@hau1.edu.vn

Chương 1: Giới thiệu chung
1. Không gian làm việc của Matlab
Cửa số lệnh của Matlab có dấu mời (dấu nhức) là dấu >>. Tại
đây ta có thể gõ vào các lệnh của Matlab hoặc gõ các biến.
Những lệnh hoặc biến được lưu trong không gian làm việc của
Matlab và có thể được gọi lại khi ta cần. Dùng các mũi tên (↓↑ )
để chọn các lệnh, có thể cắt, copy, dán và sửa chữa dòng lệnh.
Ví du:
>> X=2
X=
2
>> A=’XIN CHAO’
A=
XIN CHAO
Nếu ta không nhớ tên biến, ta có thể yêu cầu Matlab cho danh
sách các biến bằng cách đánh lệnh who từ dấu nhắc lệnh.
>> who

1

2. Biến
* Tên biến: Tên biến là một dãy kí tự được bắt đầu bằng chữ
cái, có độ dài tối đa là 31 kí tự, bao gồm các chữ cái, chữ số và
dấu gạch dưới ( _ ), có phân biệt chữ hoa và chữ thường.
Ví dụ : x ; a12 ; b_a
Có thể gán giá trị cho tên biến bằng cách viết :
Tên_biến = biểu thức
Ví dụ :
>> x=20
>>a12=4
>>A12= ‘ABCD’

* Matlab có các biến đặc biệt được cho trong bảng sau:

Giá trị
Các biến đặc
biệt
Ans

Tên biến mặc định dùng để trả về kết quả

Pi

π = 3.1415

Eps

Số nhỏ nhất, nếu cộng thêm 1 sẽ được số nhỏ nhất lớn hơn 1

Flops

Số của phép toán số thực

Inf

Để chỉ số vô cùng như kết quả của 1/0

NAN hoặc nan

Dùng để chỉ số không xác định như kết qẩu của 0/0

i hoặc j

i=j=

Nargin

Số các đối số đưa vào hàm được sử dụng

−1

narout

Số các đối số hàm đưa ra

realmin

Số nhỏ nhất có thể được của số thực

realmax

Số lớn nhất có thể được của số thực

2

Các biến đặc biệt ở trên có sẵn giá trị, nếu ta thay đổi giá trị của nó thì giá trị
ban đầu sẽ mất cho đến khi ta khởi động lại Matlab thì nó mới trở lại giá trị
ban đầu. Không nên thay đổi giá trị của các biến đặc biệt.
Ví dụ:
>> i
ans =
0 + 1.0000i
>> j
ans =
0 + 1.0000i
>> i*i
ans =
-1
>> pi
ans =
3.1416

>> eps
ans =
2.2204e-016
>> realmin
ans =
2.2251e-308
>> realmax
ans =
1.7977e+308
3. Xoá các biến trong kh...
1
TIN HC CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO KHOA CƠ ĐIN
LP TRÌNH TÍNH TOÁN TRONG MATLAB
S TIT: 45 (30 LÝ THUYT + 15 THC HÀNH)
1. Sách, giáo trình chính:
-Lp trình Matlab và ng dng, Nguyn Hoàng Hi - Nguyn Vit
Anh, NXB Khoa hc và k thut
-Bàiging LP TRÌNH TÍNH TOÁN TRONG MATLAB - Đỗ Th Mơ
2. Sách tham kho
- Matlab for engineers, Adrian Biran - Moshe Breiner, Addision Wesley
Publishing Company.
-Cơ s Matlab & ng dng, Nguyn Hu Tình-Lê Tn Hùng- Phm Th
Ngc Yến-Nguy Th Lan Hương, NXB Khoa hc và k thut
- Matlab & Simulink, Nguyn phùng Quang, NXB Khoa hc và k thut
3. Giáo viên: Đỗ Th Mơ -B môn Công ngh phn mm
Email: dtmo@hau1.edu.vn
Chương 1: Giithiu chung
1. Không gian làm viccaMatlab
Cas lnh caMatlabcódumi(dunhc) là du>>. Ti
đây ta có th vào các lnh caMatlabhoc gõ các biến.
Nhng lnh hocbiến đượclưu trong không gian làm vicca
Matlab và có thểđưcgilikhitacn. Dùng các mũitên(↓↑ )
để chncáclnh, có th ct, copy, dán và sacha dòng lnh.
Ví du:
>> X=2
X=
2
>> A=’XIN CHAO’
A=
XIN CHAO
Nếu ta không nh tên biến, ta có th yêu cu Matlab cho danh
sách các biến bng cách đánh lnh who t du nhc lnh.
>>
w
ho
Bài giảng matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng matlab - Người đăng: bethao890
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Bài giảng matlab 9 10 331