Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và xây dựng

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 8977 lần   |   Lượt tải: 4 lần
GI I THI U MÔN H C

MÔN K

N TH
CH V

NG

I

C TIÊU MÔN H C
Trang b nh ng ki n th c chuyên môn
ch y u v k toán tài chính doanh nghi p
th ng m i, d ch v và xây d ng.
Giúp sinh viên n m b t nghi p v k
toán m c
chuyên sâu phù h p v!i
chuyên ngành ào t o, k t thúc h"c ph#n
này sinh viên có kh$ %&%'( d ng thành
)n
th o nghi p v k toán liên quan n k
toán doanh nghi p th ng m i, d ch v ,
xây d ng.

K T C*U MÔN H C
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch

ng 1: T+ng quan v doanh nghi p th ng , i DV
ng 2: K - ti n v0 1 k2.$n t ng
./n
/c
ng ti n
ng 3: K - mua b/n h0ng h3a trong n !c
./n
ng 4: K - xu4t nh)p kh5u
./n
ng 5: K - h. t ng kinh doanh d ch v
./n
ng 6: K - doanh nghi p xây d ng
./n
ng 7: K - t0i s$n c6 nh
./n
ng 8: K - CPKD, 78 - TNDN v0 X: KQKD
./n
29
ng 9: ;/o c/o t0i c2<nh

1

YÊU C=U MÔN H C
Sinh viên ph$i tham d t> 80% th?i gian tr lên
@.0n t20nh c/c b0i t)p c A$n, 1
2
ng v0 1
3
2/i
nghiêm tBc trong h"c t)p
Tham gia kiCm tra gi a h"c ph#n m!i
cd
thi (t lu)n)
Thi cu6i k23a (tr c nghi m)

DI LI U THAM K@EO

Sách, giáo trình chính:
[1] TS. Tr#n Ph !c và t)p thC tác gi$, K toán th
Nhà xu4t b$n Tài Chính, 2009

ng m i d ch v ,

Tài li u tham kh o:
[1] K toán tài chính - F ?ng : i H"c Kinh T TP.HCM, Nhà Xu4t
B$n Th6ng Kê, 2006
[2] K toán th ng m i – Hà Xuân Th ch, Nhà Xu4t B$n Th6ng Kê,
2005
[3] K Toán Th ng M i, Tr#n Phú Giang, Nhà Xu4t B$n Th6ng Kê,
2005
[4] Lu)t K toán, Nhà xu4t b$n Tài chính, 2005.
[5] H th6ng chu5n m c k toán Vi t Nam , Nhà xu4t b$n Tài chính,
2006.
[6] Ch
k toán doanh nghi p, B Tài Chính, 2006
Khác
[1]. H th6ng các thông t h !ng dGn các chu5n m c k toán do B
Tài Chính ban hành

2

!" # $%
&
' ( " ( ) ( '* +
, -. / 0
& 1 2. ( " 3
3 3 .!'
! .
2 .! .+!
0
%
4 !'
5 - 6 "
2 (!.
2 .! 7
4 !'
5 - 6 "
- . !2 .
! /
2 .! 7
4 !'
5 - 6 "
8 .
2 .! 9 #!' 2 .! 7
4 !'
5 - 6 "
2 (!- , ! ! 2 .! :

! # $#%
"
&'
& ( )* +(&$,! - $" *"./$,' )# ; ! ".
#$" (
(!- ; . ! 3
3 !2
! .+ . <
.+
,! ,
/ .
= !2
+
, -.
! )
$
> 5
& 0#$" - $" - " 2 ;
(
1 3)
6!
# /
3 '* 5! 8
2. ; "
!(
58 <
?
2 .!2 . (!- .
,
*
5 .
( '*
'
! 6< 5 " (! :

4 (5# *./)$,! - $" *"./$,' )# 6 - " 2
#$" (
1 3)
(5# *./)$,! - $" *"./$,' )# 7 8
#$" (
;! "
! 3
. !.
!
; * . /
/ # / 7
!
- 3 '* .
6
7 5 -. . . 2. ,7 . "
<
3 '*
2, 2 7;
. " :
( )* +(&$,- " 2 + 2. ( 6 " .!? . " 6
1 3)
? 8
.
6< 5 " .
* " 6< 5 " .+!
! ". (!6!
@ 2.
-3
' 6 ;< . 5 2
( ? . , /!
'* 5 - . / A +!
! .+8 .
/@
. - B;C 5 " %
# "
6!
6 ;< 5 - . / :

3

9
9
&D

%

: +#%
;'
*"./$,' )# - " 2
1 3)
: +#% 2 < 7.3 "3= ;$ " 8$,"(
;' %
%

'

! , ! !?* ,
5 ! 6 " .+ ...
1
GII THIU MÔN HC
MÔN KN THNG I
CH V
C TIÊU MÔN HC
Trang b nhng kin thc chuyên môn
ch yu vk toán tài chính doanh nghip
thng mi, dch v và xây dng.
Giúp sinh viên nm bt nghip v k
toán mc  chuyên sâu phù h p v!i
chuyên ngành ào to, kt thúc h"c ph#n
này sinh viên có kh$%&%'()n dng thành
tho nghip v k toán liên quan n k
toán doanh nghip thng mi, dch v,
xây dng.
KT C*U MÔN HC
Chng 1: T+ng quan vdoanh nghip thng ,i DV
Chng 2: K-./n tin v01/c k2.$n tng ng tin
Chng 3: K-./n mua b/n h0ng h3a trong n!c
Chng 4: K-./n xu4t nh)p kh5u
Chng 5: K-./n h.t ng kinh doanh dch v
Chng 6: K-./n doanh nghip xây dng
Chng 7: K-./n t0i s$n c6nh
Chng 8: K-./n CPKD,78-29TNDN v0X: KQKD
Chng 9: ;/o c/o t0i c2<nh
Bài giảng môn Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và xây dựng - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Bài giảng môn Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và xây dựng 9 10 394