Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Môn Kế toán tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 6634 lần   |   Lượt tải: 10 lần
M C TIÊU MÔN H C
Trang b nh ng ki n th c chuyên môn
ch y u v k toán tài chính doanh
nghi p.
Giúp sinh viên n m b t nghi p v k
toán m c
chuyên sâu phù h p v i
chuyên ngành ào t o, k t thúc h c ph n
này sinh viên có kh năng v n d ng thành
th o nghi p v k toán liên quan n k
toán taøi chính doanh nghi p.

MOÂN KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH
DOANH NGHIEÄP

1

K T C U MÔN H C

2

YÊU C U MÔN H C

Chương 1: K toán ti n và các kho n tương ương ti n
Chương 2: K toán các kho n ph i thu
Chương 3: K toán các kho n ng trư c
Chương 4: K toán hàng t n kho
Chương 5: K toán tài s n c
nh
Chương 6: K toán doanh thu và chi phí kinh doanh
Chương 7: K toán thu TNDN và xác nh k t qu kinh
doanh
Chương 8: Báo cáo tài chính

Sinh viên ph i tham d t 80% th i gian tr lên
Hoàn thành các bài t p cơ b n, ch
ng và có
thái
nghiêm túc trong h c t p
Tham gia ki m tra gi a h c ph n m i ư c d
thi (t lu n)
Thi cu i khóa (tr c nghi m)

3

4

TÀI LI U THAM KH O

Sách, giáo trình chính:
[1] TS. Tr n Phư c và t p th tác gi , K toán tài chính doanh
nghi p, Nhà xu t b n Tài Chính, 2009
Tài li u tham kh o:
[1] K toán tài chính - Trư ng
i H c Kinh T TP.HCM, Nhà Xu t
B n Th ng Kê, 2006
[2] Lu t K toán, Nhà xu t b n Tài chính, 2005.
[3] H th ng chu n m c k toán Vi t Nam , Nhà xu t b n Tài chính,
2006.
[4] Ch
k toán doanh nghi p, B Tài Chính, 2006
Khác
[1]. H th ng các thông tư hư ng d n các chu n m c k toán do B
Tài Chính ban hành
2]. Các thông tư hư ng d n v thu thu nh p doanh nghi p và thu
GTGT do B Tài Chính ho c T ng c c thu ban hành

5

CHÖÔNG 1

KEÁ TOAÙN TIEÀN VAØ CAÙC
KHOAÛN TÖÔNG ÑÖÔNG
TIEÀN

6

1

M C TIÊU CHƯƠNG 1
1.1.1 Các khái ni m
Sau khi nghiên c u Chương 1, sinh viên
có nh ng ki n th c v khái ni m, nguyên
t c và phương pháp h ch toán i v i ti n
và các kho n tương ương ti n.
c bi t
sinh viên s hi u rõ k thu t h ch toán các
kho n ti n liên quan n ngo i t .

Ti n là tài s n c a doanh nghi p t n t i dư i hình
thái giá tr bao g m ti n m t t i qu , ti n g i ngân
hàng (ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng b c, kim khí
quý, á quý), ti n ang chuy n và các kho n ti n
g i không kỳ h n.
Các kho n tương ương ti n là các kho n u tư
ng n h n (không quá 3 tháng), có kh năng chuy n
i d dàng thành m t lư ng ti n xác nh và
không có nhi u r i ro trong chuy n i thành ti n

7

8

1.1.3. Nguyên t c h ch toán

1.1.2. Nhi m v k toán
Ph n ánh k p th i các kho n thu, chi v n b ng ti n.
Th c hi n vi c ki m tra, i chi u s li u thư ng xuyên
v i th qu
b o m giám sát ch t ch .
T ch c th c hi n các quy
h ch toán.

nh v ch ng t , th t c...
1
1
MOÂN KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH
DOANH NGHIEÄP
2
MỤC TIÊU MÔN HC
Trang bnhng kiến thc chuyên môn
chyếu vkế toán tài chính doanh
nghip.
Giúp sinh viên nm bt nghip vkế
toán mc độ chuyên sâu phù hp vi
chuyên ngành đào to, kết thúc hc phn
này sinh viên có khả năng vận dng thành
tho nghip vkế toán liên quan đến kế
toán taøi chính doanh nghip.
3
KT CU MÔN HC
Chương 1: Kế toán tin và các khoản tương đương tin
Chương 2: Kế toán các khon phi thu
Chương 3: Kế toán các khon ng trước
Chương 4: Kế toán hàng tn kho
Chương 5: Kế toán tài sn c định
Chương 6: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh
Chương 7: Kế toán thuế TNDN và xác định kết qu kinh
doanh
Chương 8: o cáo tài cnh
4
YÊU CU MÔN HC
Sinh viên phi tham dt80% thi gian trlên
Hoàn tnh các bài tp cơ bản, chủ động và có
thái độ nghiêm túc trong hc tp
Tham gia kim tra gia hc phn mi được d
thi (tlun)
Thi cui ka (trc nghim)
5
I LIU THAM KHẢO
Sách, giáo trình chính:
[1] TS. Trn Phước và tp thtác gi, Kế toán tài chính doanh
nghip, Nhà xut bn Tài Chính, 2009
Tài liu tham kho:
[1] Kế toán tài chính - Trường Đại Hc Kinh Tế TP.HCM, Nhà Xut
Bn Thng Kê, 2006
[2] Lut Kế toán, Nhà xut bn Tài chính, 2005.
[3] Hthng chun mc kế toán Vit Nam , Nhà xut bn Tài chính,
2006.
[4] Chế độ kế toán doanh nghip, Bi Chính, 2006
Khác
[1]. Hthng các thông tư hướng dn các chun mc kế toán do B
Tài Chính ban hành
2]. Các thông tư hướng dn vthuế thu nhp doanh nghip và thuế
GTGT do BTài Chính hoc Tng cc thuế ban hành
6
CHÖÔNG 1
KEÁ TOAÙN TIEÀN VAØ CAÙC
KHOAÛN TÖÔNG ÑÖÔNG
TIEÀN
Bài giảng Môn Kế toán tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Môn Kế toán tài chính doanh nghiệp - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Bài giảng Môn Kế toán tài chính doanh nghiệp 9 10 423