Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Kế toán thương mại dịch vụ

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 10022 lần   |   Lượt tải: 18 lần
M C TIÊU MÔN H C
Trang b nh ng ki n th c chuyên môn
ch y u v k toán tài chính doanh nghi p
thương m i, d ch v và xây d ng.
Giúp sinh viên n m b t nghi p v k
toán m c
chuyên sâu phù h p v i
chuyên ngành ào t o, k t thúc h c ph n
này sinh viên có kh năng v n d ng thành
th o nghi p v k toán liên quan n k
toán doanh nghi p thương m i, d ch v ,
xây d ng.

MÔN K TOÁN THƯƠNG M I
D CH V

1

K T C U MÔN H C

2

YÊU C U MÔN H C

Chương 1: T ng quan v doanh nghi p thương m i DV
Chương 2: K toán ti n và các kho n tương ương ti n
Chương 3: K toán mua bán hàng hóa trong nư c
Chương 4: K toán xu t nh p kh u
Chương 5: K toán ho t ng kinh doanh d ch v
Chương 6: K toán doanh nghi p xây d ng
Chương 7: K toán tài s n c
nh
Chương 8: K toán CPKD, CP thu TNDN và X KQKD
Chương 9: Báo cáo tài chính

Sinh viên ph i tham d t 80% th i gian tr lên
Hoàn thành các bài t p cơ b n, ch
ng và có
thái
nghiêm túc trong h c t p
Tham gia ki m tra gi a h c ph n m i ư c d
thi (t lu n)
Thi cu i khóa (tr c nghi m)

3

4

TÀI LI U THAM KH O
Sách, giáo trình chính:
[1] TS. Tr n Phư c và t p th tác gi , K toán thương m i d ch v ,
Nhà xu t b n Tài Chính, 2009
Tài li u tham kh o:
[1] K toán tài chính - Trư ng
i H c Kinh T TP.HCM, Nhà Xu t
B n Th ng Kê, 2006
[2] K toán thương m i – Hà Xuân Th ch, Nhà Xu t B n Th ng Kê,
2005
[3] K Toán Thương M i, Tr n Phú Giang, Nhà Xu t B n Th ng Kê,
2005
[4] Lu t K toán, Nhà xu t b n Tài chính, 2005.
[5] H th ng chu n m c k toán Vi t Nam , Nhà xu t b n Tài chính,
2006.
[6] Ch
k toán doanh nghi p, B Tài Chính, 2006
Khác
[1]. H th ng các thông tư hư ng d n các chu n m c k toán do B
Tài Chính ban hành
2]. Các thông tư hư ng d n v thu thu nh p doanh nghi p và thu
5
GTGT do B Tài Chính ho c T ng c c thu ban hành

CHÖÔNG 1

TOÅNG QUAN VEÀ
DOANH NGHIEÄP
THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ

6

1

MUÏC TIEÂU CHÖÔNG 1

C1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ

Sau khi nghieân cöùu chöông naøy, ngöôøi hoïc seõ:
- Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm rieâng bieät cuûa DNTM
- Bieát ñöôïc phöông phaùp toå chöùc coâng taùc keá toaùn trong
DNTM nhö:
+ Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä chöùng töø keá toaùn;
+ Toå chöùc vaän duïng heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn;
+ Toå chöùc vaän duïng hình thöùc keá toaùn & soå keá toaùn;
+ Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä baùo caùo keá toaùn.

1.1 ÑAËC ÑIEÅM DOANH THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ

1.1.1 Caùc khaùi nieäm
- Hoaït ñoäng kinh doanh thöông maïi laø hoaït
ñoäng löu thoâng phaân phoái haøng hoaù treân thò
tröôøng buoân baùn cuûa töøng quoác gia rieâng bieät
hoaëc giöõa caùc QG vôùi ...
1
1
MÔN KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI
DỊCH V
2
MỤC TIÊU MÔN HC
Trang bnhng kiến thc chuyên môn
chyếu vkế toán tài chính doanh nghip
thương mi, dch vvà xây dng.
Giúp sinh viên nm bt nghip vkế
toán mc độ chuyên sâu phù hp vi
chuyên ngành đào to, kết thúc hc phn
này sinh viên có khả năng vận dng thành
tho nghip vkế toán liên quan đến kế
toán doanh nghip thương mi, dch v,
xây dng.
3
KT CU MÔN HC
Chương 1: Tng quan vdoanh nghip thương mi DV
Chương 2: Kế toán tin và các khoản tương đương tin
Chương 3: Kế toán mua bán hàng hóa trong nước
Chương 4: Kế toán xut nhp khu
Chương 5: Kế toán hoạt động kinh doanh dch v
Chương 6: Kế toán doanh nghip xây dng
Chương 7: Kế toán tài sn cố định
Chương 8: Kế toán CPKD, CP thuế TNDN và XĐ KQKD
Chương 9: o cáo tài cnh
4
YÊU CU MÔN HC
Sinh viên phi tham dt80% thi gian trlên
Hoàn tnh các bài tp cơ bản, chủ động và có
thái độ nghiêm túc trong hc tp
Tham gia kim tra gia hc phn mi được d
thi (tlun)
Thi cui ka (trc nghim)
5
I LIU THAM KHẢO
Sách, giáo trình chính:
[1] TS. Trn Phước và tp thtác gi, Kế toán thương mi dch v,
Nhà xut bn Tài Chính, 2009
Tài liu tham kho:
[1] Kế toán tài chính - Trường Đại Hc Kinh Tế TP.HCM, Nhà Xut
Bn Thng Kê, 2006
[2] Kế toán thương mi – Hà Xuân Thch, Nhà Xut Bn Thng Kê,
2005
[3] Kế Toán Thương Mi, Trn Phú Giang, Nhà Xut Bn Thng Kê,
2005
[4] Lut Kế toán, Nhà xut bn Tài chính, 2005.
[5] Hthng chun mc kế toán Vit Nam , Nhà xut bn Tài chính,
2006.
[6] Chế độ kế toán doanh nghip, BTài Chính, 2006
Khác
[1]. Hthng các thông tư hướng dn các chun mc kế toán do B
Tài Chính ban hành
2]. Các thông tư hướng dn vthuế thu nhp doanh nghip và thuế
GTGT do BTài Chính hoc Tng cc thuế ban hành
6
CHÖÔNG 1
TOÅNG QUAN VEÀ
DOANH NGHIEÄP
THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ
Bài giảng môn Kế toán thương mại dịch vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Kế toán thương mại dịch vụ - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Bài giảng môn Kế toán thương mại dịch vụ 9 10 961