Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Môn Kế toán thương mại dịch vụ

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 3338 lần   |   Lượt tải: 1 lần
9/12/2011

CHÖÔNG 1
TOÅNG QUAN VEÀ
DOANH NGHIEÄP
THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ

CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN
THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ
• 1.1 KHAÙI NIEÄM VAØ ÑOÁI TÖÔÏNG KINH
DOANH THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ

• 1.1.1 Khaùi nieäm
– Hoaït ñoäng kinh doanh thöông maïi laø hoaït
ñoäng löu thoâng phaân phoái haøng hoaù
– Kinh doanh dòch vuï laø ngaønh kinh doanh saûn
phaåm voâ hình

CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN
THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ
• 1.1.2 Ñoái töôïng kinh doanh thöông maïi –
dòch vuï
– Ñoái töôïng kinh doanh thöông maïi laø caùc loaïi haøng
hoaù phaân theo töøng ngaønh nhö noâng, laâm, thuûy, haûi
saûn; haøng coâng ngheä phaåm tieâu duøng; vaät tö thieàt bò;
thöïc phaåm cheá bieán; löông thöïc
– Hoaït ñoäng dòch vuï raát ña daïng: dòch vuï thöông
maïi, dòch vuï trong hoaït ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp
khaåu, du lòch, tö vaán, ñaàu tö, baûo hieåm, vaän
taûi…Trong giaùo trình, taùc giaû xin giôùi thieäu 3 lónh vöïc:
nhaø haøng khaùch saïn, kinh doanh du lòch, vaän taûi.

1

9/12/2011

CHÖÔNG 1:TOÅNG QUAN VEÀ DN
THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ
• 1.1.3 Ñaëc ñieåm DN thöông maïi dòch vuï
• 1.1.3.1 Ñaëc ñieåm veà löu chuyeån haøng hoùa
– Löu chuyeån haøng hoùa bao goàm ba
khaâu: Mua vaøo, döï tröõ vaø baùn ra
• Quaù trình saûn xuaát vaø tieâu thuï caùc saûn phaåm
dòch vuï thöôøng dieãn ra ñoàng thôøi ngay cuøng
moät ñòa ñieåm neân cung – caàu dòch vuï khoâng
theå taùch rôøi nhau

CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN
THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ
• 1.1.3.2 Ñaëc ñieåm veà vieäc tính giaù
– Haøng hoaù trong doanh nghieäp thöông maïi ñöôïc
xaùc ñònh theo giaù mua thöïc teá ôû töøng khaâu kinh
doanh :

• - Trong khaâu mua Giaù mua thöïc teá bao goàm
giaù thanh toaùn vôùi ngöôøi baùn (+) Chi phí thu
mua (+) Caùc khoaûn thueá khoâng ñöôïc hoaøn laïi (-)
Caùc khoaûn giaûm giaù, haøng mua traû laïi, chieát
khaáu thöông maïi ñöôïc höôûng (neáu coù).
• - Trong khaâu döï tröõ (thôøi ñieåm nhaäp kho)

CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN
THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ
1.1.3.2 Ñaëc ñieåm veà vieäc tính giaù
- Trong khaâu baùn:
• Trò giaù voán cuûa haøng hoaù tieâu thuï aùp duïng moät
trong 4 phöông phaùp xuất kho: FIFO, LIFO,
BQGQ, THÖÏC TEÁ ĐÍCH DANH
• Trò giaù voán cuûa dòch vuï cung caáp cuõng chính laø
giaù thaønh cuûa saûn phaåm dòch vuï

2

9/12/2011

CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN
THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ.
1.2.1 Nguyeân taéc toå chöùc
–

–

–
–

Toå chöùc coâng taùc keá toaùn phaûi ñuùng vôùi nhöõng quy
ñònh trong ñieàu leä toå chuùc keá toaùn nhaø nöôùc, trong
cheá ñoä keá toaùn ban haønh phuø hôïp vôùi caùc chính
saùch, cheá ñoä quaûn ly...
9/12/2011
1
CHÖÔNG 1CHÖÔNG 1
TOÅNG QUAN VEÀ
DOANH NGHIEÄP
THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ
CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN
THÖÔNG MAÏI CH VUÏ
1.1 KHAÙI NIEÄM VAØ ÑOÁI TÖÔÏNG KINH
DOANH THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ
1.1.1 Khaùi nieäm
– Hoaït ñoäng kinh doanh thöông maïi laø hoaït
ñoäng löu thoâng phaân phoái haøng hoaù
– Kinh doanh dòch vuï laø ngaønh kinh doanh saûn
phaåm voâ hình
1.1.2 Ñoái töôïng kinh doanh thöông maïi –
dòch vuï
Ñoái töôïng kinh doanh thöông maïi laø caùc loaïi haøng
hoaù phaân theo töøng ngaønh nhö noâng, laâm, thuûy, haûi
saûn; haøng coâng ngheä phaåm tieâu duøng; vaät tö thieàt bò;
thöïc phaåm cheá bieán; löông thöïc
Hoaït ñoäng dòch vuï raát ña daïng: dòch vuï thöông
maïi, dòch vuï trong hoaït ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp
khaåu, du lòch, tö vaán, ñaàu tö, baûo hieåm, vaän
taûi…Trong giaùo trình, taùc giaû xin giôùi thieäu 3 lónh vöïc:
nhaø haøng khaùch saïn, kinh doanh du lòch, vaän taûi.
CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN
THÖÔNG MAÏI CH VUÏ
Bài giảng Môn Kế toán thương mại dịch vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Môn Kế toán thương mại dịch vụ - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Bài giảng Môn Kế toán thương mại dịch vụ 9 10 446