Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Kế toán thương mại dịch vụ

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 6377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GI I THI U MÔN H C

MÔN K

N TH
CH V

NG

I

C TIÊU MÔN H C
Trang b nh ng ki n th c chuyên môn
ch y u v k toán tài chính doanh nghi p
th ng m i, d ch v và xây d ng.
Giúp sinh viên n m b t nghi p v k
toán m c
chuyên sâu phù h p v!i
chuyên ngành ào t o, k t thúc h"c ph#n
này sinh viên có kh$ %&%'( d ng thành
)n
th o nghi p v k toán liên quan n k
toán doanh nghi p th ng m i, d ch v ,
xây d ng.

K T C*U MÔN H C
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch

ng 1: T+ng quan v doanh nghi p th ng , i DV
ng 2: K - ti n v0 1 k2.$n t ng
./n
/c
ng ti n
ng 3: K - mua b/n h0ng h3a trong n !c
./n
ng 4: K - xu4t nh)p kh5u
./n
ng 5: K - h. t ng kinh doanh d ch v
./n
ng 6: K - doanh nghi p xây d ng
./n
ng 7: K - t0i s$n c6 nh
./n
ng 8: K - CPKD, 78 - TNDN v0 X: KQKD
./n
29
ng 9: ;/o c/o t0i c2<nh

1

YÊU C=U MÔN H C
Sinh viên ph$i tham d t> 80% th?i gian tr lên
@.0n t20nh c/c b0i t)p c A$n, 1
2
ng v0 1
3
2/i
nghiêm tBc trong h"c t)p
Tham gia kiCm tra gi a h"c ph#n m!i
cd
thi (t lu)n)
Thi cu6i k23a (tr c nghi m)

DI LI U THAM K@EO

Sách, giáo trình chính:
[1] TS. Tr#n Ph !c và t)p thC tác gi$, K toán th
Nhà xu4t b$n Tài Chính, 2009

ng m i d ch v ,

Tài li u tham kh o:
[1] K toán tài chính - F ?ng : i H"c Kinh T TP.HCM, Nhà Xu4t
B$n Th6ng Kê, 2006
[2] K toán th ng m i – Hà Xuân Th ch, Nhà Xu4t B$n Th6ng Kê,
2005
[3] K Toán Th ng M i, Tr#n Phú Giang, Nhà Xu4t B$n Th6ng Kê,
2005
[4] Lu)t K toán, Nhà xu4t b$n Tài chính, 2005.
[5] H th6ng chu5n m c k toán Vi t Nam , Nhà xu4t b$n Tài chính,
2006.
[6] Ch
k toán doanh nghi p, B Tài Chính, 2006
Khác
[1]. H th6ng các thông t h !ng dGn các chu5n m c k toán do B
Tài Chính ban hành

2

!" # $%
&
' ( " ( ) ( '* +
, -. / 0
& 1 2. ( " 3
3 3 .!'
! .
2 .! .+!
0
%
4 !'
5 - 6 "
2 (!.
2 .! 7
4 !'
5 - 6 "
- . !2 .
! /
2 .! 7
4 !'
5 - 6 "
8 .
2 .! 9 #!' 2 .! 7
4 !'
5 - 6 "
2 (!- , ! ! 2 .! :

! # $#%
"
&'
& ( )* +(&$,! - $" *"./$,' )# ; ! ".
#$" (
(!- ; . ! 3
3 !2
! .+ . <
.+
,! ,
/ .
= !2
+
, -.
! )
$
> 5
& 0#$" - $" - " 2 ;
(
1 3)
6!
# /
3 '* 5! 8
2. ; "
!(
58 <
?
2 .!2 . (!- .
,
*
5 .
( '*
'
! 6< 5 " (! :

4 (5# *./)$,! - $" *"./$,' )# 6 - " 2
#$" (
1 3)
(5# *./)$,! - $" *"./$,' )# 7 8
#$" (
;! "
! 3
. !.
!
; * . /
/ # / 7
!
- 3 '* .
6
7 5 -. . . 2. ,7 . "
<
3 '*
2, 2 7;
. " :
( )* +(&$,- " 2 + 2. ( 6 " .!? . " 6
1 3)
? 8
.
6< 5 " .
* " 6< 5 " .+!
! ". (!6!
@ 2.
-3
' 6 ;< . 5 2
( ? . , /!
'* 5 - . / A +!
! .+8 .
/@
. - B;C 5 " %
# "
6!
6 ;< 5 - . / :

3

9
9
&D

%

: +#%
;'
*"./$,' )# - " 2
1 3)
: +#% 2 < 7.3 "3= ;$ " 8$,"(
;' %
%

'

! , ! !?* ,
5 ! 6 " .+ ...
1
GII THIU MÔN HC
MÔN KN THNG I
CH V
C TIÊU MÔN HC
Trang b nhng kin thc chuyên môn
ch yu vk toán tài chính doanh nghip
thng mi, dch v và xây dng.
Giúp sinh viên nm bt nghip v k
toán mc  chuyên sâu phù h p v!i
chuyên ngành ào to, kt thúc h"c ph#n
này sinh viên có kh$%&%'()n dng thành
tho nghip v k toán liên quan n k
toán doanh nghip thng mi, dch v,
xây dng.
KT C*U MÔN HC
Chng 1: T+ng quan vdoanh nghip thng ,i DV
Chng 2: K-./n tin v01/c k2.$n tng ng tin
Chng 3: K-./n mua b/n h0ng h3a trong n!c
Chng 4: K-./n xu4t nh)p kh5u
Chng 5: K-./n h.t ng kinh doanh dch v
Chng 6: K-./n doanh nghip xây dng
Chng 7: K-./n t0i s$n c6nh
Chng 8: K-./n CPKD,78-29TNDN v0X: KQKD
Chng 9: ;/o c/o t0i c2<nh
Bài giảng môn Kế toán thương mại dịch vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Kế toán thương mại dịch vụ - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Bài giảng môn Kế toán thương mại dịch vụ 9 10 175