Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Kiểm toán - Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán

Được đăng lên bởi Tran Thi Anh Hong
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 10285 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG
KHOA KINH TẾ - XÃ HỘI
BỘ MÔN: KINH TẾ

02:09 AM

KIỂM TRA KIẾN THỨC
Nội dung

Cơ sở dẫn liệu
Hiện hữu
1 Hiện hữu
Phát sinh
2 Phát sinh
3

Quyền &
Quyền &
nghĩa vụ
nghĩa vụ

4

Đầy đủ
Đầy đủ

A

Có thực và xảy ra trong kỳ
Có thực và xảy ra trong kỳ

B

Ghi đúng giá trị thuần

C Trình bày và công bố đúng
CMKT
D Mọi nghiệp vụ đều được trình bày
đầy đủ

5 Đánh giá
Đánh giá

E

Chính xác
6 Chính xác

F Thuộc về đơn vị tại thời điểm BC
Thuộc về đơn vị tại thời điểm BC

Trình bày &
Trình bày &
77
công bố
công bố

G

Có thực vào thời điểm báo
cáo

Ghi chép đúng số tiền&phân bổ
Ghi chép đúng số tiền&phân bổ
đúng kỳ
đúng kỳ
02:09 AM

KIỂM TRA KIẾN THỨC
Nội dung

Cơ sở dẫn liệu
Hiện hữu
1 Hiện hữu
Phát sinh
2 Phát sinh

E
A

Có thực vào thời điểm báo
cáo
Có thực và xảy ra trong kỳ
Có thực và xảy ra trong kỳ

3

Quyền &
Quyền &
nghĩa vụ
nghĩa vụ

Thuộc về đơn vị tại thời điểm BC
F Thuộc về đơn vị tại thời điểm BC

4

Đầy đủ
Đầy đủ

D Mọi nghiệp vụ đều được trình bày

5 Đánh giá
Đánh giá

B

Chính xác
6 Chính xác

G

Trình bày &
Trình bày &
77
công bố
công bố

đầy đủ

Ghi đúng giá trị thuần

Ghi chép đúng số tiền&phân bổ
Ghi chép đúng số tiền&phân bổ
đúng kỳ
đúng kỳ

C Trình bày và công bố đúngAM
02:09
CMKT

2.3. TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN
2.3.1. Trọng yếu
2.3.1.1. Khái niệm

Tr ọn g  y ếu

Theo kế toán

Theo kiểm toán

Thông tin gọi là
trọng yếu khi bỏ
sót hay trình bày
sai có thể ảnh
hưởng đến việc ra
quyết
định
của

Trọng yếu là thuật
ngữ dùng để thể
hiện tầm quan
trọng của 1 thông
tin trong báo cáo
02:09 AM
tài chính

2.3. TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN
2.3.1. Trọng yếu
2 . 3 . 1 . 1 .   K h á i 
n i ệm
Trọng yếu

Trọng yếu
trong kiểm

trong kế
Thông
tin

toán

Báo cáo
tài
chính

toán

Thông
tin

Tính trọng yếu và mức trọng yếu đều phải được đánh giá trên 2
phương diện là định tính và định lượng

02:09 AM

2.3. TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN
2.3.1. Trọng yếu
2 . 3 . 1 . 2 .   V ận  
Tr ọn g  y ếu
d ụn g  k h á i 
n i ệm  t r o n g  
k i ểm  t o á n
Lập kế hoạch kiểm
toán: Tìm nhân tố có
thể làm sai lệch trọng
yếu  KTV xác định
nội dung, lịch trình,
phạm vi và thủ tục
kiểm toán thích hợp

Đánh giá kết quả kiểm
toán: Xem xét các sai
sót phát hiện trong
quá trình kiểm toán
nhưng chưa sửa chữa
có hợp thành sai sót
02:09 AM
trọng yếu hay không?

2.3. TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN
2.3.1. Trọng yếu
Xác lập
mức trọng yếu

2 .3 .1 .3 . 
P h ươn g  p h á p  
x á c  l ập  m ức  
Hướng g   y ếu VACPA
t r ọn dẫn của
Tổng thể: ước
về v...
02:09 AM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG
KHOA KINH TẾ - XÃ HỘI
BỘ MÔN: KINH TẾ
Bài giảng môn Kiểm toán - Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Kiểm toán - Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán - Người đăng: Tran Thi Anh Hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài giảng môn Kiểm toán - Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán 9 10 702