Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mai

Được đăng lên bởi Trang Hà
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 13 lần
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Muïc tieâu cuûa baøi hoïc:
 Giôùi thieäu böùc tranh chung veà Ngaân haøng
Thöông maïi (NHTM) bao goàm: Chöùc naêng, cô
caáu toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa NHTM nhaèm cung
caáp neàn taûng kieán thöùc xem xeùt chi tieát caùc
nghieäp vuï cuûa NHTM
 Sau khi hoïc xong chöông naøy, sinh vieân coù theå
hieåu ñöôïc: Ñònh nghóa, chöùc naêng, phaân loaïi, toå
chöùc, hoaït ñoäng cuûa NHTM vaø coù kieán thöùc
chung veà caùc nghieäp vuï NHTM.

Taøi lieäu tham khaûo:
- Baøi giaûng do GV cung caáp. Giaùo trình moân hoïc
- Luaät TCTD 2010
- Luaät Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam 2010
- Nghò ñònh 141/2006/NÑ-CP ngaøy 22/11/2006 cuûa
Chính phuû veà ban haønh danh muïc voán phaùp ñònh cuûa
caùc TCTD.

12/12/2013

12/12/2013

1

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO:

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO:






Nghò ñònh 49/2000/NÑ-CP ngaøy 12/9/2000 veà toå
chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa NHTM.
Quyeát ñònh 493/2005/QÑ-NHNN cuûa Thoáng ñoác
NHNN ban haønh ngaøy 22/04/2005 veà Phaân loaïi nôï
vaø Trích laäp vaø söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro tín
duïng trong hoaït ñoäng ngaân haøng cuûa TCTD.
Quyeát ñònh soá 18/2007/QÑ-NHNN ngaøy 25/04/2007
cuûa Thoáng ñoác NHNN veà vieäc söûa ñoåi, boå sung moät
soá ñieàu cuûa quyeát ñònh 493/2005/QÑ-NHHNN.

12/12/2013

2

3





TT 13/2010/TT-NHNN ngaøy 20/05/2010 cuûa
Thoáng ñoác NHNN quy ñònh veà tyû leä baûo ñaûm an
toaøn trong HÑ cuûa TCTD.
TT 19/2010/TT-NHNN ngaøy 27/09/2010 v/v söûa
ñoåi boå sung moät soá ñieàu cuûa thoâng tyù
13/2010/TT-NHNN ngaøy 20/05/2010 cuûa Thoáng
ñoác NHNN quy ñònh veà tyû leä baûo ñaûm an toaøn
trong hoaït ñoäng cuûa TCTD.

12/12/2013

NỘI DUNG

4

KHAÙI QUAÙT VEÀ
NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI

I

KHAÙI QUAÙT VEÀ NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI

II

CAÙC NGHIEÄP VUÏ NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI

III

ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ ÑEÁN HOAÏT
ÑOÄNG CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI

NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI LAØ GÌ?

Ñònh nghóa

12/12/2013

Chöùc naêng cuûa NHTM

5

PHAÂN LOAÏI NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI
CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU CUÛA NHTM

12/12/2013

6

1

Hoaït ñoäng ngaân haøng:

ÑÒNH NGHÓA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI

NHTM laø moät loaïi hình TCTD ñöôïc thöïc
hieän toaøn boä hoaït ñoäng ngaân haøng vaø caùc
hoaït ñoäng khaùc coù lieân quan.
 Toå chöùc tín duïng ?
 Hoaït ñoäng ngaân haøng ?


12/12/2013

7

CHÖÙC NAÊNG CUÛA NHTM


Chöùc naêng trung gian taøi chính



Chöùc naêng taïo tieàn







Hoaït ñoäng kinh doanh tieàn teä.
Laøm ...
1
12/12/2013 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Muïc tieâu cuûa baøi hoïc:
Giôùi thieäu böùc tranh chung veà Ngaân haøng
Thöông maïi (NHTM) bao goàm: Chöùc naêng,
caáu toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa NHTM nhaèm cung
caáp neàn taûng kieán thöùc xem xeùt chi tieát caùc
nghieäp vuï cuûa NHTM
Sau khi hoïc xong chöông naøy, sinh vieân coù theå
hieåu ñöôïc: Ñònh nghóa, chöùc naêng, phn loaïi, toå
chöùc, hoaït ñoäng cuûa NHTM v coù kieán thöùc
chung veà caùc nghieäp vuï NHTM.
12/12/2013 2
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Taøi lieäu tham khaûo:
- Baøi giaûng do GV cung caáp. Giaùo trình moân hoïc
- Luaät TCTD 2010
- Luaät Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam 2010
- Nghò ñònh 141/2006/NÑ-CP ngaøy 22/11/2006 cuûa
Chính phuû veà ban haønh danh muïc voán phaùp ñònh cuûa
caùc TCTD.
12/12/2013 3
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO:
Nghò ñònh 49/2000/NÑ-CP ngaøy 12/9/2000 v toå
chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa NHTM.
Quyeát ñònh 493/2005/QÑ-NHNN cuûa Thoáng ñoác
NHNN ban haønh ngaøy 22/04/2005 v Phaân loaïi nôï
vaø Trích laäp vaø söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro tín
duïng trong hoaït ñoäng ngaân haøng cuûa TCTD.
Quyeát ñònh soá 18/2007/QÑ-NHNN ngaøy 25/04/2007
cuûa Thoáng ñoác NHNN veà vieäc söûa ñoåi, boå sung moät
soá ñieàu cuûa quyeát ñònh 493/2005/QÑ-NHHNN.
12/12/2013 4
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO:
TT 13/2010/TT-NHNN ngaøy 20/05/2010 cuûa
Thoáng ñoác NHNN quy ñònh veà tyû leä baûo ñaûm an
toaøn trong cuûa TCTD.
TT 19/2010/TT-NHNN ngaøy 27/09/2010 v/v söûa
ñoåi boå sung moät soá ñieàu cuûa thoâng tyù
13/2010/TT-NHNN ngaøy 20/05/2010 cuûa Thoáng
ñoác NHNN quy ñònh veà tyû leä baûo ñaûm an toaøn
trong hoaït ñoäng cuûa TCTD.
12/12/2013 5
NỘI DUNG
KHAÙI QUAÙT VEÀ NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI
CAÙC NGHIEÄP VUÏ NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI
I
II
III
ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ ÑEÁN HOAÏT
ÑOÄNG CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI
12/12/2013 6
KHAÙI QUAÙT VEÀ
NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI
NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI LAØ GÌ?
CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU CUÛA NHTM
PHAÂN LOAÏI NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI
Ñònh nghóa
Chöùc naêng cuûa NHTM
bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mai - Người đăng: Trang Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mai 9 10 290