Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi Phan Thành Nam
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1219 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LOGO

ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA LUẬT

BÀI GIẢNG

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Chương 3

TÀI KHOẢN VÀ SỔ GHI KÉP

I. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
1.

-

Khái niệm: Tài khoản là một phương pháp của kế toán
dùng để phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế,
tài chính theo nội dung kinh tế.

Nhân xét:
+ Mỗi đối tượng kế toán sẽ được mở một tài khoản riêng.
+ Mỗi tài khoản sẽ có tên gọi phù hợp với đối tượng mà
nó phản ánh.
+ Tài khoản kế toán phản ánh đối tượng kế toán trong
trạng thái vận động.

I. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
-

Các đặc trưng của tài khoản:
+ Về hình thức là sổ kế toán tổng hợp được dùng để ghi
chép số tiền về số hiện có cũng như sự biến động
của từng đối tượng kế toán cụ thể, dựa vào cơ sở
phân loại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tiêu
thức nhất định.
+ Về nội dung phản ánh một cách thường xuyên và liên
tục sự biến động của tường đối tượng kế toán trong
quy định hoạt động của đơn vị.
+ Về chức năng giám đốc thường xuyên, kịp thời tình
hình quản lý và sử dụng từng loại tài sản, từng loại
nguồn vốn, từng loại doanh thu, chi phí.

I. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
2. Kết cấu tài khoản
Sự vận động của TS, VN, DT, CP bao giờ cũng gồm 2
mặt đối lập nhau như, tiền mặt: thu – chi; NVL: xuất –
nhập; Ngồn vốn: tăng – giảm. Để phản ánh và giám đốc
cả hai mặt đối lập của từng đối tượng kế toán thì kết
cấu tài khoản được chia thành hai bên:
- Bên trái tài khoản gọi là bên Nợ
- Bên phải tài khoản gọi là bên Có

I. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Để đơn giản trong học tập và trao đổi, thì tài khoản được
ký hiệu dưới hình thức chữ T (T Account)
Nợ

Tên TK hoặc số hiệu TK Có

I. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
3. Phân loại tài khoản:
- Căn cứ vào sự vận động của tài sản và tính thanh
khoản của tài sản (theo hệ thống tài khoản kế toán
doanh nghiệp Việt Nam)
Tài khoản được chi thành 10 loại
- Loại 1: Tài sản ngắn hạn. Loại TK này dùng để
phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng,
giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.

I. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
- Loại 2: Tài sản dài hạn. Loại TK này dùng để phản
ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm
tài sản CĐHH, TSCĐVH, TS thuê tài chính, bất
động sản đầu tư, theo nguyên giá và giá trị hao
mòn,...các khoản đầu tư vào công ty liên kết.

I. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
- Loại 3: Nợ phải trả. Loại TK này dùng để phản ánh
mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình SXKD mà
DN phải trả, phải thanh toán cho chủ nợ

I. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
- Loại 4: Vốn chủ sở hữu. Loại TK này dùng để
phản ánh các loại nguồn vốn thuộc chủ sở hữu của
DN, của những thành viên công ty liên doanh, CTy
TNHH, từ kết...
LOGO
Chương 3
TÀI KHOẢN VÀ SỔ GHI KÉP
BÀI GIẢNG
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA LUẬT
BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - Người đăng: Phan Thành Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 9 10 179