Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Th.S Đường Thị Quỳnh Liên

 

 

NỘI DUNG HỌC PHẦN
• Chương I: Bản chất hạch
toán kế toán
• Chương II: Đối tượng và
phương pháp nghiên cứu
của hạch toán kế toán
• Chương III: Phương pháp
chứng từ
• Chương IV: Phương pháp
tính giá
• Chương V: Phương pháp
đối ứng tài khoản

• Chương VI: Tài khoản kế
toán
• Chương VII: Phương pháp
tổng hợp cân đối kế toán
• Chương VIII: Kế toán các
quá trình kinh doanh chủ yếu
• Chương IX: Sổ kế toán

TÀI LIỆU HỌC TẬP
• Giáo trình Nguyên lý kế toán 
– TS Phạm Quý Liên ­ Đại học 
Kinh tế quốc dân Hà Nội, 
2009

CHƯƠNG I
BẢN CHẤT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
• Hạch toán trong hệ
thống quản lý
• Vị trí của hạch toán kế
toán trong hệ thống
thông tin quản lý
• Các loại hạch toán kế
toán
• Các nguyên tắc kế toán
được thừa nhận

1.1. Hạch toán trong hệ thống quản lý
• Hạch toán kế toán hình thành và phát triển gắn liền với sự phát 
sinh phát triển của nền sản xuất xã hội. 
• Hạch toán kế toán với bản chất, chức năng là thu nhận, xử lý và 
cung cấp toàn bộ thông tin về các hoạt động kinh tế tài chính trong 
các đơn vị và bằng hệ thống các phương pháp khoa học.
• Hạch toán kế toán hình thành và phát triển gắn liền với sự hình 
thành và phát triển của nền kinh tế sản xuất hàng hoá. 

3.3. LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ
• Kế hoạch luân chuyển chứng từ
• Khái niệm: Kế hoạch luân chuyển chứng từ là trình tự được 
thiết kế lập sẵn cho quá trình vận động của mỗi loại chứng từ 
nhằm phát huy đầy đủ chức năng thông tin và kiểm tra của 
chứng từ. 
•
•
•
•

Nội dung cơ bản
Xác định các khâu vận động của chứng từ
Xác định nội dung công việc và độ dài thời gian của từng khâu
Xác định người chịu trách nhiệm trong từng khâu

Câu hỏi Đúng/Sai
• Chứng từ gốc của nghiệp vụ chỉ có duy nhất một liên.
• Ngày tháng của chứng từ và ngày tháng ghi sổ của chứng từ phải trùng khớp.
• Kế toán không nhất thiết phải ghi định khoản kế toán trên chứng từ.
• Chứng từ thủ tục kế toán không thể dùng để ghi sổ vì nó không phải chứng từ gốc.
• Chỉ có Bộ tài chính có đủ thẩm quyền để in các loại hóa đơn.
• Khi xuất hàng đem triển lãm, kế toán phải lập hóa đơn.
• Chứng từ mệnh lệnh không chứng minh được nghiệp vụ đã xảy ra.

...
NGUY
NGUY
ÊN K TOÁN
ÊN K TOÁN
Th.S Đường Th Qunh Liên
Th.S Đường Th Qunh Liên
Bài giảng: Nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Nguyên lý kế toán - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng: Nguyên lý kế toán 9 10 970