Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Kế toán quá trình xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi nga-phung
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 10786 lần   |   Lượt tải: 8 lần
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

DÙNG CHO
CÁC LỚP CAO
ĐẲNG CHUYÊN
NGÀNH KẾ TOÁN

CHƯƠNG III
(tiếp theo)

I. Kế toán quá trình mua hàng

Kế toán các
quá trình
kinh doanh
chủ yếu

II. Kế toán quá trình sản xuất
III. Kế toán quá trình tiêu thụ
thành phẩm, hàng hóa
IV. Kế toán quá trình xác định
kết quả kinh doanh

CHƯƠNG III
(tiếp theo)

IV. Kế toán quá trình xác
định kết quả kinh doanh

1. Phương pháp
kế toán chi phí
bán hàng, chi
phí quản lý
doanh nghiệp

2. Phương pháp
kế toán xác
định kết quả
kinh doanh

Chi phí về giá vốn
hàng bán

KẾT QUẢ = DOANH THU - CHI PHÍ

DOANH
THU

CHI
PHÍ

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Thu nhập hoạt động tài chính.
Thu nhập hoạt động khác.
 Giá vốn hàng bán.
 Chi phí bán hàng
 Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí hoạt động tài chính
Chi phí hoạt động khác.
 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện
hành.

CHƯƠNG III (tiếp theo)

CHỨNG TỪ SỬ DỤNG
CHỨNG TỪ SỬ DỤNG
TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN
TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN

PHƯƠNG
PHƯƠNG
PHÁP KẾ
PHÁP KẾ
TOÁN XÁC
TOÁN XÁC
ĐỊNH KẾT
ĐỊNH KẾT
QUẢ KINH
QUẢ KINH
DOANH
DOANH

TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
TK 632 – Giá vốn hàng bán
TK 641 – Chi phí bán hàng
TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
TK 821 – Chi phí thuế thu nhập
doanh nghiệp

TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
+ Kết chuyển giá vốn
hàng bán thực hiện
trong kỳ.
TẬP
+ Kết chuyển chi phí
TẬP
HỢP
bán hàng, chi phí
HỢP doanh
quản CHI
lý
CHI
nghiệp. PHÍ
PHÍ
+ Kết chuyển chi phí
thuế thu nhập doanh
nghiệp hiện hành.
+ Kết chuyển lãi.
BÊN NỢ

+ Kết chuyển doanh
thu bán sản phẩm,
hàng hóa và cung
TẬP
cấp lao vụ, dịch vụ
TẬP
HỢP
của thuần thực hiện
HỢP
trong kì hạch toán.
DOANH
DOANH
+ Kết chuyển lỗ.
THU

THU

BÊN CÓ

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ

TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

PHÁT
SINH
GIẢM

PHÁT
SINH
TĂNG

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ

TK 632 – Giá vốn hàng bán, TK 641 – Chi phí bán
hàng, TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp,
TK 821 – Chi phí thuế TNDN hiện hành

PHÁT
SINH
TĂNG

PHÁT
SINH
GIẢM

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ

TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
SỐ DƯ ĐẦU KỲ

PHÁT
SINH
GIẢM

PHÁT
SINH
TĂNG
SỐ DƯ CUỐI KỲ

TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
1
3

Kết chuyển doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 511
Có TK 911
2

Kết chuyển giá vốn hàng bán

Nợ TK 911
Có TK 632
3

Doanh thu thuần (ΣCó TK 511 - ΣNợ TK 511)

Giá vốn hàng bán (ΣNợ TK 632 - ΣCó TK 632)

...
NGUYÊN LÝ KTOÁN
DÙNG CHO
DÙNG CHO
CÁC LỚP CAO
CÁC LỚP CAO
ĐẲNG CHUYÊN
ĐẲNG CHUYÊN
NGÀNH KẾ TOÁN
NGÀNH KẾ TOÁN
Bài giảng Nguyên lý kế toán - Kế toán quá trình xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Nguyên lý kế toán - Kế toán quá trình xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: nga-phung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài giảng Nguyên lý kế toán - Kế toán quá trình xác định kết quả kinh doanh 9 10 412