Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Nguyên lý kế toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4411 lần   |   Lượt tải: 2 lần
13/09/2011

NGUYÊN LÝ
KẾ TOÁN

Giảng viên: Th.S Nguyễn Văn Thịnh
Email: thinhfetp@gmail.com

GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC

LOGO

 Mục đích môn học:
 Trang bị những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán và làm cơ sở,
nền tảng cho các học phần kế toán tiếp theo
 Thời lượng: 60 tiết
 Yêu cầu đối với người học:
 Tham gia các buổi học trên lớp nhằm tiếp nhận kiến thức
 Hoàn thành các tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên
 Đọc thêm giáo trình, tài liệu liên quan đến môn học để hiểu sâu kiến
thức môn học
 Đọc bài trước khi lên lớp; Làm bài tập để củng cố lý thuyết đã học và
rèn luyện kỹ năng thực hành

GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC

LOGO

 Hình thức đánh giá: (Áp dụng cho lớp Cao đẳng nghề)
Kết quả học tập các học phần của sinh viên được đánh giá
bằng điểm số, được làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

Đ.TKHP = 60% Đ.KTHP + 20% Đ.GK + 20% Đ.TBKTTX

1

13/09/2011

Nội dung:
1

Một số vấn đề chung về kế toán

2

Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

3

Tài khoản kế toán và Ghi sổ kép

4

Tính giá các đối tượng kế toán

5

LOGO

Chứng từ kế toán và Kiểm kê

6
7

Kế toán các quy trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Sổ kế toán và các hình thức sổ kế toán

GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC

LOGO

 Tài liệu tham khảo
 T.S Trần Phước (2010), Giáo trình nguyên lý kế toán, Nhà xuất bản thống kê,
TP.HCM
 Giáo trình Nguyên lý kế toán của các trường đại học trong và ngoài nước
 Luật kế toán, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh
nghiệp Việt Nam, các văn bản pháp quy liên quan đến kế toán do Bộ Tài chính
ban hành.

LOGO

Chƣơng 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN

2

13/09/2011

LOGO

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN
 Những yêu cầu cần nắm trong nội dung chương 1:










Kế toán là gì ?
Chức năng của kế toán
Đối tượng sử dụng thông tin kế toán
Phân biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị
Nguyên tắc cơ bản của kế toán
Đối tượng của kế toán
Phương trình cơ bản của kế toán
Khái quát về hệ thống các phương pháp và phương tiện kế toán
Chu trình kế toán

LOGO

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN
 KẾ TOÁN LÀ GÌ ?

 Năm 1941, Viện Kế toán công chứng Hoa Kỳ (AICPA): “Kế toán
là nghệ thuật ghi chép, phân loại và tổng hợp một cách có ý
nghĩa và dưới hình thức bằng tiền các nghiệp vụ kinh tế tài
chính phát sinh”
 Năm 1970, AICPA lại cho rằng: “Kế toán là một hệ thống thông
tin dùng để đo lường, xử lý, và truyền đạt những thông tin về tài
chính của một đơn vị kinh tế”  (Một hoạt động có tính chất
dịch vụ)
 Theo L...
13/09/2011
1
NGUYÊN LÝ
K TOÁN
NGUYÊN LÝ
K TOÁN
Giảng viên: Th.S Nguyễn Văn Thịnh
Email: thinhfetp@gmail.com
LOGO
GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC
Mục đích môn học:
Trang bị những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán và làm cơ sở,
nền tảng cho các học phần kế toán tiếp theo
Thời lượng: 60 tiết
Yêu cầu đối với người học:
Tham gia các buổi học trên lớp nhằm tiếp nhận kiến thức
Hoàn thành các tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên
Đọc thêm giáo trình, tài liệu liên quan đến môn học để hiểu sâu kiến
thức môn học
Đọc bài trước khi lên lớp; Làm bài tập để củng cố lý thuyết đã học và
rèn luyện kỹ năng thực hành
LOGO
GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC
Hình thức đánh giá: (Áp dụng cho lớp Cao đẳng nghề)
Kết quả học tập các học phần của sinh viên được đánh giá
bằng điểm số, được làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
Đ.TKHP = 60% Đ.KTHP + 20% Đ.GK + 20% Đ.TBKTTX
Bài giảng Nguyên lý kế toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Nguyên lý kế toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Nguyên lý kế toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) 9 10 629