Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng phân tích báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi ngoctram91dn
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1678 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 22: BẢNG CÂN ĐỐI
KẾ TOÁN

Nội Dung Chương 2
™Khái niệm bảng cân đối kế toán
™Kết cấu bảng cân đối kế toán
™ hà h phần
™Thành
hầ bảng
bả cân
â đối kế Toán
á
™Phân Tích hàng tồn kho
™Phân Tích tài sản dài hạn

Khái Niệm Bảng Cân Đối Kế Toán
• Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính
tổng hợp phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản
hiện có và nguồn vốn hình thành tài sản đó của
doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.
• Nguyên tắc của bảng cân đối kế toán
9 Tổng tài sản=tổng nguồn vốn=nợ + vốn chủ sở hữu

Kết Cấu Của Bảng Cân Đối Kế Toán
1. Tài sản
™ Là nguồn
ồ lực
l kinh
ki h tế,
ế do
d công
ô ty kiểm
kiể soát,
á được
đ
kỳ vọng mang
lại lợi ích kinh tế trong tương lai.
™ Tài sản chỉ được gghi nhận khi:
• Có thể có lợi ích kinh tế đi kèm
• Tài sản có chi phí hay giá trị có thể xác định một cách tin cậy
™ Trên
T ê bảng
bả cân
â đối kế toán
t á tài sản
ả được
đ
phân
hâ thành
thà h 2 nhóm
hó
• A, Tài sản ngắn hạn bao gồm: Tiền và các khoản tương
đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản
phải thu ngắn
ắ hạn, hàng tốn
ố kho, tài sản ngắn
ắ hạn khác
• B, Tài sản dài hạn bao gồm: các khoản phải thu dài hạn, tài
sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính
dài hạn, tài sản dài hạn khác

Kết Cấu Của Bảng Cân Đối Kế Toán
2,, Nợ
ợ
- Là các khoản giảm trừ lợi ích kinh tế tương lai, phát
sinh từ nghĩa vụ của một thực thể mà trong tương
lai phải chuyển giao tài sản hay cung cấp dịch vụ
cho thực thể khác. Nghĩa vụ này phát sinh do các
giao dịch hay sự kiện trong quá khứ.
- Khoản nhận được nhưng chưa hoạch toán thành
doanh thu trên bảng KQHĐSXKD và/hoặc sẽ phải
hoàn trả
- Khoản đã được hoạch toán thành chi phí trên bảng
KQHĐSXKD nhưng thực tế chưa trả tiền.

Kết Cấu Của Bảng Cân Đối Kế Toán
- Trên bảng CĐKT nợ được chia thành:
• Nợ ngắn hạn bao gồm vay và nợ ngắn hạn, phải trả
người
g
bán,, người
g
mua trả tiền trước,, thuế và các
khoản phải nộp, phải trả người lao động, dự phòng
phải trả ngắn hạn…
• Nợ dài hạn bao gồm: phải trả dài hạn người bán,
vay và nợ dài hạn, thuế thu nhập hoãn lại phải trả,
dự phòng trợ cấp
ấ mất
ấ việc làm, dự phòng phải trả
dài hạn.

Kết cấu Của Bảng Cân Đối Kế Toán
3. Vốn chủ sở hữu:
−Là phần lợi ích còn lại của cổ đông trong tổng tài sản sau
khi đã trừ đi nợ
−VCSH=
VCSH= Tài sản-nợ
sản nợ
−Trên bảng CĐKT VCSH được chia làm 2 phần
•Vốn chủ sở hữu bao g
gồm: vốn đầu tư của chủ sở hữu,,
thặng dư vốn cổ phần, cổ phiếu quỹ, chênh lệch đánh
giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá hối đoái, các quỹ, lợi
...
CHƯƠNG 2 BNG CÂN ĐỐI
CHƯƠNG
2
:
BNG
CÂN
ĐỐI
K
TOÁN
bài giảng phân tích báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng phân tích báo cáo tài chính - Người đăng: ngoctram91dn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
bài giảng phân tích báo cáo tài chính 9 10 307