Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Phương pháp kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2953 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3
PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TOAÙN
“Phöông phaùp kieåm toaùn laø caùc bieän
phaùp, thuû tuïc ñöôïc söû duïng trong coâng taùc
kieåm toaùn nhaèm thöïc hieän muïc ñích kieåm
toaùn ñaõ ñaët ra”
Muïc tieâu chöông 3:
3.1. PHÖÔNG PHAÙP KHOA HOÏC CHUNG
3.2 . CAÙC PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TOAÙN CÔ BAÛN
3.3 . KYÕ THUÏAÂT LAÁY MAÃU KIEÅM TOAÙN
1

3.1. PHÖÔNG PHAÙP KHOA HOÏC CHUNG

 Phöông phaùp khoa hoïc chung cuûa
caùc nhaø khoa hoïc söû duïng trong
nghieân cöùu coù theå khaùi quaùt thaønh
caùc böôùc sau:
1. Choïn ñeà taøi ñieàu tra, nghieân cöùu;
2. Laäp giaû thuyeát ñeå kieåm tra;
2

3. Kieåm tra, phaân tích giaû thuyeát baèng
caùch thu thaäp vaø ñaùnh giaù caùc chöùng
cöù thích hôïp;
4. Chaáp nhaän hay khoâng chaáp nhaän giaû
thuyeát treân cô sôû caùc chöùng cöù;
5. Laäp theâm vaø kieåm tra theâm caùc giaû
thuyeát.
3

* Quy trình kieåm toaùn, thoâng thöôøng ñöôïc
tieán haønh theo trình töï nhö sau:
1. Nhaân vieân kieåm toaùn nhaän kieåm tra moät heä
thoáng baùo caùo taøi chính vaø quyeát ñònh caàn
xem xeùt khoaûn muïc naøo;
2. Kieåm toaùn vieân ñöa caùc giaû thuyeát caàn kieåm
tra;
3. Kieåm toaùn vieân thöû nghieäm, kieåm tra caùc giaû
thuyeát baèng caùch tìm kieám caùc baèng chöùng vaø
ñaùnh giaù noù;
4

4. Kieåm toaùn vieân ñöa ra yù kieán ñeå khaúng ñònh
hay phuû nhaän giaû thuyeát veà vaán ñeà chuyeân
moân ñaõ neâu leân trong baùo caùo taøi chính vaø soå
keá toaùn;
5. Kieåm toaùn vieân phaûi ñöa ra yù kieán toång theå veà
baùo caùo taøi chính döïa treân keát quaû kieåm tra
nhöõng boä phaän, nhöõng khoaûn muïc rieâng bieät
do caùc thaønh vieân trong toå kieåm toaùn ñaõ tieán
haønh.
5

3.2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TOAÙN CÔ BAÛN

Hai loaïi phöông phaùp kieåm toaùn:
1. Phöông phaùp thöû nghieäm cô baûn
2. Phöông phaùp thöû nghieäm kieåm soaùt

 Nhaèm thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn
6

3.2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TOAÙN CÔ BAÛN
Thöû nghieäm kieåm soaùt

Thöû nghieäm cô baûn

Laø vieäc kieåm tra ñeå thu

Laø vieäc kieåm tra ñeå thu

thaäp baèng chöùng kieåm

thaäp baèng chöùng kieåm toaùn

toaùn veà söï thieát keá phuø

lieân quan ñeán BCTC nhaèm

hôïp & söï vaän haønh höõu

phaùt hieän ra nhöõng sai leäch

hieäu cuûa heä thoáng kieåm

troïng yeáu laøm aûnh höôûng

soaùt noäi boä.

ñeán BCTC.
7

3.2.1 Phöông phaùp thöû nghieäm cô baûn
Thöû nghieäm cô baûn

Laø vieäc kieåm tra ñeå
thu thaäp baèng chöùng
kieåm toaùn lieân quan
ñeán BCTC nhaèm phaùt
hieän ra nhöõng sai leäch
troïng yeáu laøm aûnh
höôûng ñeán BCTC.

Goàm hai thuû tuïc:
 Thuû tuïc phaân tích
ñaùn...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Phương pháp kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Bài giảng Phương pháp kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) 9 10 72