Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Phương pháp kiểm toán (TS. Trần Phước)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 3231 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 3
PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TOAÙN
Phöông phaùp kieåm toaùn laø caùc bieän phaùp,
thuû tuïc ñöôïc söû duïng trong coâng taùc kieåm
toaùn nhaèm thöïc hieän muïc ñích kieåm toaùn ñaõ
ñaët ra.
Muïc tieâu chöông 3:
3.1 PHÖÔNG PHAÙP KHOA HOÏC CHUNG
3.2 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TOAÙN CÔ BAÛN
3.3 KYÕ THUÏAÂT LAÁY MAÃU KIEÅM TOAÙN

1

3.1 PHÖÔNG PHAÙP KHOA HOÏC CHUNG

Phöông phaùp khoa hoïc chung cuûa
caùc nhaø khoa hoïc söû duïng trong
nghieân cöùu coù theå khaùi quaùt thaønh
caùc böôùc sau:
Choïn ñeà taøi ñieàu tra, nghieân cöùu;
Laäp giaû thuyeát ñeå kieåm tra;
2

Kieåm tra, phaân tích giaû thuyeát baèng
caùch thu thaäp vaø ñaùnh giaù caùc chöùng
töø thích hôïp;
Chaáp nhaän hay khoâng chaáp nhaän
giaû thuyeát treân cô sôû caùc chöùng cöù;
Laäp theâm vaø kieåm tra theâm caùc giaû
thuyeát.
3

* Quy trình kieåm toaùn, nhìn chung ñöôïc
tieán haønh theo trình töï nhö sau:
 1. Nhaân vieân kieåm toaùn nhaän kieåm tra moät
heä thoáng baùo caùo taøi chính vaø quyeát ñònh caàn
xem xeùt khoaûn muïc naøo;
 2. Kieåm toaùn vieân ñöa caùc giaû thuyeát caàn
kieåm tra;
 3. Kieåm toaùn vieân thöû nghieäm, kieåm tra caùc
giaû thuyeát baèng caùch tìm kieám caùc baèng
chöùng vaø ñaùnh giaù noù;
4

 4. Kieåm toaùn vieân ñöa ra yù kieán ñeå khaúng
ñònh hay phuû nhaän giaû thuyeát veà vaán ñeà
chuyeân moân ñaõ neâu leân trong baùo caùo taøi
chính vaø soå keá toaùn;
 5. Kieåm toaùn vieân phaûi ñöa ra yù kieán toång
theå veà baùo caùo taøi chính döïa treân keát quaû
kieåm tra nhöõng boä phaän, nhöõng khoaûn muïc
rieâng bieät do caùc thaønh vieân trong toå kieåm
toaùn ñaõ tieán haønh.
5

3.2 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TOAÙN CÔ BAÛN

Hai loaïi phöông phaùp kieåm toaùn:
Phöông phaùp thöû nghieäm cô baûn
Phöông phaùp thöû nghieäm kieåm soaùt
-> Nhaèm thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn

6

Caùc loaïi thöû nghieäm kieåm toaùn
Nhaèm thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn

Thöû nghieäm kieåm soaùt

Thöû nghieäm cô baûn

Laø vieäc kieåm tra ñeå thu
thaäp baèng chöùng kieåm
toaùn veà söï thieát keá phuø
hôïp & söï vaän haønh höõu
hieäu cuûa heä thoáng
kieåm soaùt noäi boä.

Laø vieäc kieåm tra ñeå thu
thaäp baèng chöùng kieåm
toaùn lieân quan ñeán BCTC
nhaèm phaùt hieän ra nhöõng
sai leäch troïng yeáu laøm aûnh
höôûng ñeán BCTC.

7

3.2.1 Phöông phaùp thöû nghieäm cô baûn
Thöû nghieäm cô baûn
Laø vieäc kieåm tra ñeå
thu thaäp baèng chöùng
kieåm toaùn lieân quan
ñeán BCTC nhaèm
phaùt hieän ra nhöõng
sai leäch troïng yeáu
laøm aûnh höôûng ñeán
BCTC.

 Goàm hai thuû tuïc: thuû
tuïc phaân...
1
Chương 3
PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TOAÙN
Phöông phaùp kieåm toaùn laø caùc bieän phaùp,
thuû tuïc ñöôïc söû duïng trong coâng taùc kieåm
toaùn nhaèm thöïc hieän muïc ñích kieåm toaùn ñaõ
ñaët ra.
Muïc tieâu chöông 3:
3.1 PHÖÔNG PHAÙP KHOA HOÏC CHUNG
3.2 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TOAÙN CÔ BAÛN
3.3 KYÕ THUÏAÂT LAÁY MAÃU KIEÅM TOAÙN
Bài giảng Phương pháp kiểm toán (TS. Trần Phước) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Phương pháp kiểm toán (TS. Trần Phước) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Bài giảng Phương pháp kiểm toán (TS. Trần Phước) 9 10 456