Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Quyết định cấu trúc vốn trong thực tiễn

Được đăng lên bởi web123
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 4725 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Company

LOGO

QUYẾT ĐỊNH CẤU TRÚC VỐN
TRONG THỰC TIỄN

CẤU TRÚC VỐN


Nợ ngắn hạn thường xuyên
Nợ dài hạn
Cổ phần ưu đãi
Cổ phần thường

Company Logo

CẤU TRÚC VỐN


Cấu trúc vốn chỉ là một phần của cấu trúc tài
chính, tiêu biểu cho các nguồn thường xuyên của
tài trợ một doanh nghiệp.
Giá trị của doanh nghiệp độc lập với cấu trúc
vốn nếu có các thị trường vốn hoàn hảo và không
có thuế thu nhập doanh nghiệp.

Company Logo

CÁC NHÂN TỐ CẤU THÀNH


1. Nguồn vốn vay: là nguồn vốn tài trợ từ bên
ngòai doanh nghiệp và doanh nghiệp phải thanh
toán các khỏan vay theo thời hạn cam kết và đồng
thời phải trả tiền lãi vay theo lãi suất thỏa thuận.
- Vay ngắn hạn
- Vay dài hạn

2. Vốn chủ sở hữu: là nguồn vốn dài hạn có
được nhờ vào bán cổ phiếu phát hành của
công ty, thể hiện quyền của sở hữu chủ trên tài
sản của 1 công ty.
Company Logo

CÁC ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA NỢ - VỐN CP


NỢ
- Luôn luôn có tính
đáo hạn

Tính đáo
hạn

- Tính ưu tiên: Chủ
nợ là người đầu tiên
- Chắc chắn
- Tiền lãi cố định

Tính trái
quyền đối
với lợi
nhuận

VỐN CỔ PHẦN
- Không có tính đáo
hạn
- Tính ưu tiên: cổ
đông là người cuối
cùng
- Không chắc chắn
- Phụ thuộc vào kết
quả kinh doanh của
công ty
Company Logo

CÁC ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA NỢ - VỐN CP


NỢ
VỐN CỔ PHẦN
- Chủ nợ được ưu Tính trái - Cổ đông là người
tiên thanh toán trước quyền đối thanh toán cuối cùng
khi DN phá sản
với tài sản sau khi DN hoàn
thành các nghĩa vụ
của mình
- Không được kiểm Quyền có
soát cũng như điều tiếng nói
hành DN
trong điều
hành DN

- Có quyền điều
hành, kiểm soát, chi
phối mọi hoạt động
của DN

Company Logo

CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU


Tối đa hóa EPS

Tối thiểu hóa rủi ro
Tối thiểu hóa chi
phí sử dụng vốn

Company Logo

CÁC YẾU TỐ XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG VAY NỢ


Rủi ro kinh doanh của DN
Thuế suất thuế TNDN & TNCN

Khả năng
vay nợ

Mức độ phá sản có thể có
Chi phí đại lý

Vai trò c/c tín hiệu chính sách
cấu trúc vốn
đ/v thị trường vốn
Company Logo

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG


1

Các tiêu chuẩn ngành

2

Tác động của tín hiệu

3

Tác động của ưu tiên quản trị

4

Các hàm ý về quản trị

5

Các vấn đề về đạo đức

6

Các đòi hỏi của nhà cho vay và CQ xếp hạng trái phiếu

7

Sự không thích rủi ro của cấp quản lý
Company Logo

CÁC TIÊU CHUẨN NGÀNH


- Các ngành công nghiệp khác nhau có cấu trúc
vốn khác nhau.
- Các yếu tố khi so sánh rủi ro tài chính c...
Company Logo
www.themegallery.com
CÁC ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA NỢ - VỐN CP
NỢ VỐN CỔ PHẦN
- Chủ nợ được ưu
tiên thanh toán trước
khi DN phá sản
Tính trái
quyền đối
với tài sản
- Cổ đông người
thanh toán cuối cùng
sau khi DN hoàn
thành các nghĩa vụ
của mình
- Không được kiểm
soát cũng như điều
hành DN
Quyền có
tiếng nói
trong điều
hành DN
- Có quyền điều
hành, kiểm soát, chi
phối mọi hoạt động
của DN
Bài giảng: Quyết định cấu trúc vốn trong thực tiễn - Trang 7
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Quyết định cấu trúc vốn trong thực tiễn - Người đăng: web123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Bài giảng: Quyết định cấu trúc vốn trong thực tiễn 9 10 824