Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Rủi ro kiểm toán

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN
CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NI M CƠ B N S D NG TRONG KI M TOÁN
Chương 2 (tieáp)
2.4 RUÛI RO KIEÅM TOAÙN (VSA 400)

Ruûi ro kieåm toaùn

Ví d :
+ KTV đưa ra ý ki n ch p nh n toàn b các
thông tin đư c ki m toán trong khi nó v n còn có
các sai ph m tr ng y u, ho c:
+ KTV đưa ra ý ki n không ch p nh n các
thông tin đư c ki m toán trong khi nó không có
các sai ph m tr ng y u
=> H u qu : Ngư i s d ng thông tin đưa ra các
quy t đ nh kinh t , qđ qu n lý.. . sai

o Taïi sao phaûi tìm hieåu RRKT:
n Xuaát phaùt töø laáy maãu kieåm toaùn
n Quan ñieåm tieáp caän theo ruûi ro
n Yeâu caàu cuûa chuaån möïc: RRKT caàn ñöôïc giôøi
haïn trong möùc chaáp nhaän ñöôïc.
n Xaùc ñònh noäi dung, thôøi gian vaø phaïm vi cuûa caùc
thuû tuïc kieåm toaùn

1

2

2.4.1 Khaùi nieäm

Ruûi ro tieàm taøng (Inherent Risk – IR)

o Ruûi ro kieåm toaùn laø ruûi ro do kieåm toaùn vieân
vaø coâng ty kieåm toaùn ñöa ra yù kieán nhaän xeùt
khoâng thích hôïp, khi baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc
kieåm toaùn coøn coù nhöõng sai soùt troïng yeáu.
o Ruûi ro kieåm toaùn goàm 3 boä phaän: ruûi ro tieàm
taøng, ruûi ro kieåm soaùt vaø ruûi ro phaùt hieän.

o

Ruûi ro tieàm taøng laø ruûi ro tieàm aån, voán coù do khaû
naêng töøng khoaûn muïc, töøng nghieäp vuï trong baùo caùo
taøi chính chöùa ñöïng sai soùt troïng yeáu khi tính rieâng
leû hoaëc goäp laïi, maëc duø coù hay khoâng coù heä thoáng
kieåm soaùt noäi boä.
o Phuï thuoäc caùc nhaân toá:
- Ñaëc ñieåm kinh doanh (loaïi SP, moâi tröôøng kinh teá,
chính saùch nhaø nöôùc…
- Baûn chaát cuûa caùc boä phaän, khoaûn muïc, nghieäp vuï
- Baûn chaát cuûa heä thoáng keá toaùn

3

4

Ruûi ro kieåm soaùt (Control Risk – CR)

Ruûi ro phaùt hieän (Detection Risk – DR)

Ruûi ro kieåm soaùt “laø ruûi ro xaûy ra sai soùt troïng
yeáu trong töøng nghieäp vuï, töøng khoaûn muïc trong baùo
caùo taøi chính khi tính rieâng leû hay tính goäp laïi maø heä
thoáng keá toaùn vaø heä thoáng kieåm soaùt noäi boä khoâng
ngaên ngöøa heát hoaëc khoâng phaùt hieän söõa chöõa kòp
thôøi.
o Nguyeân nhaân:
- Tính chaát phöùc taïp vaø môùi cuûa caùc loaïi giao dòch
- Khoái löôïng, cöôøng ñoä caùc loaïi giao dòch
- Toå chöùc heä thoáng KSNB
- Heä thoáng maùy tính

o

o

Ruûi ro phaùt hieän “laø ruûi ro maø kieåm toaùn
vieân vaø coâng ty kieåm toaùn khoâng phaùt hieän
ñöôïc caùc sai soùt, sai phaïm troïng yeáu, laøm aûnh
höôûng ñeán baùo caùo taøi chính”
o Nguyeân nhaân: phöông phaùp ...
1
KHOA K TOÁN KIM TOÁN
CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NIM CƠ BN S DNG TRONG KIM TOÁN
1
Chương 2 (tieáp)
2.4 RUÛI RO KIEÅM TOAÙN (VSA 400)
Ví d: Ví d:
++ KTV đưa ra ý kiến chp nhn toàn b các KTV đưa ra ý kiến chp nhn toàn b các
thông tin đưc kim toán trong khi nó vn còn có thông tin đưc kim toán trong khi nó vn còn
các sai phm trng yếu, hoc: các sai phm trng yếu, hoc:
+ KTV đưa ra ý kiến không chp nhn các + KTV đưa ra ý kiến không chp nhn các
thông tin đưc kim toán trong khi nó không có thông tin đưc kim toán trong khi nó không có
các sai phm trng yếucác sai phm trng yếu
=> => Hu qu:Hu qu:
Ngưi s dng thông tin đưa ra các Ngưi s dng thông tin đưa ra các
quyết đnh kinh tế, qđ qun lý.. . saiquyết đnh kinh tế, qđ qun lý.. . sai
2
Ruûi ro kieåm toaùn
o Taïi sao phaûi tìm hieåu RRKT:
n Xuaát phaùt töø laáy maãu kieåm toaùn
n Quan ñieåm tieáp caän theo ruûi ro
n Yeâu caàu cuûa chuaån möïc: RRKT caàn ñöôïc giôøi
haïn trong möùc chaáp nhaän ñöôïc.
n Xaùc ñònh noäi dung, thôøi gian vaø phaïm vi cuûa caùc
thuû tuïc kieåm toaùn
3
2.4.1 Khaùi nieäm
o Ruûi ro kieåm toaùn laø ruûi ro do kieåm toaùn vieân
vaø coâng ty kieåm toaùn ñöa ra kieán nhaän xeùt
khoâng thích ïp, khi baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc
kieåm toaùn coøn coù nhöõng sai soùt troïng yeáu.
o Ruûi ro kieåm toaùn goàm 3 boä phaän: ruûi ro tieàm
taøng, ruûi ro kieåm soaùt vaø ruûi ro phaùt hieän.
4
Ruûi ro tieàm taøng (Inherent Risk – IR)
o Ruûi ro tieàm taøng laø ruûi ro tieàm aån, voán coù do khaû
naêng töøng khoaûn muïc, töøng nghieäp vuï trong baùo caùo
taøi chính chöùa ñöïng sai soùt troïng yeáu khi tính rieâng
leû hoaëc goäp laïi, maëc duø coù hay khoâng coù heä thoáng
kieåm soaùt noäi boä.
o Phuï thuoäc caùc nhaân toá:
- Ñaëc ñieåm kinh doanh (loaïi SP, moâi tröôøng kinh teá,
chính saùch nhaø nöôùc…
- Baûn chaát cuûa caùc boä phaän, khoaûn muïc, nghieäp vuï
- Baûn chaát cuûa heä thoáng keá toaùn
5
Ruûi ro kieåm soaùt (Control Risk – CR)
o Ruûi ro kieåm soaùt laø ruûi ro xaûy ra sai soùt troïng
yeáu trong töøng nghieäp vuï, töøng khoaûn muïc trong baùo
caùo taøi chính khi tính rieâng leû hay tính goäp laïi maø heä
thoáng keá toaùn vaø heä thoáng kieåm soaùt noäi boä khoâng
ngaên ngöøa heát hoaëc khoâng phaùt hieän söõa chöõa kòp
thôøi.
o Nguyeân nhaân:
- Tính chaát phöùc taïp vaø môùi cuûa caùc loaïi giao dòch
- Khoái löôïng, cöôøng ñoä caùc loaïi giao dòch
- Toå chöùc heä thoáng KSNB
- Heä thoáng maùy tính
6
Ruûi ro phaùt hieän (Detection Risk – DR)
o Ruûi ro phaùt hieän “lruûi ro maø kieåm toaùn
vieân vaø coâng ty kieåm toaùn khoâng phaùt hieän
ñöôïc caùc sai soùt, sai phaïm troïng yeáu, laøm aûnh
höôûng ñeán baùo caùo taøi chính”
o Nguyeân nhaân: phöông phaùp kieåm toaùn cuûa
KTV khoâng phuø hôïp, giaûi thích hoaëc nhaän
ñònh sai.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bài giảng Rủi ro kiểm toán - Trang 2
Bài giảng Rủi ro kiểm toán - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài giảng Rủi ro kiểm toán 9 10 26