Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 5620 lần   |   Lượt tải: 8 lần
13/09/2011

Chương 7:
Sổ kế toán
và Hình thức sổ kế toán

Nguyễn Văn Thịnh
Email: thinhfetp@gmail.com

Sổ kế toán

LOGO

 Khái niệm
Sổ kế toán là các tờ sổ theo một mẫu nhất định dùng để ghi chép các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng phương pháp của kế toán trên cơ
sở số liệu của chứng từ gốc
 Ý nghĩa của sổ kế toán
 Sổ kế toán theo dõi liên tục và có hệ thống tình hình và sự biến
động của tài sản, nguồn vốn, quy trình hoạt động kinh doanh
 Tổng hợp để lập báo cáo tài chính

Sổ kế toán

LOGO

 Phân loại Sổ kế toán
1. Phân theo mức độ phản ánh thông tin của kế toán
• Sổ kế toán tổng hợp:  sổ cái, sổ nhật ký sổ cái, sổ nhật ký chung, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
• Sổ kế toán chi tiết
2. Phân theo hình thức tổ chức sổ
• Sổ đóng thành quyển
• Sổ tờ rời

1

13/09/2011

Sổ kế toán

LOGO

 Phân loại Sổ kế toán
3. Phân theo phương pháp ghi chép
• Sổ ghi theo trình tự thời gian  sổ nhật ký chung, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
• Sổ ghi theo hệ thống  sổ cái, sổ kế toán chi tiết, sổ nhật ký chứng từ
• Sổ liên hợp:  sổ nhật ký sổ cái
4. Phân theo kết cấu sổ:
• Sổ kết cấu kiểu hai bên
• Sổ kết cấu kiểu một bên
• Sổ kết cấu nhiều cột
• Sổ kết cấu kiểu bàn cờ

Sổ kế toán

LOGO

 Chu trình kế toán trên sổ

Mở sổ  Ghi sổ kế toán  Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán (nếu có)  Khóa sổ

Sổ kế toán

LOGO

 Chu trình kế toán trên sổ
1. Mở sổ:
• Sổ kế toán phải được mở vào đầu kỳ kế toán năm.
• Sổ kế toán phải được mở theo từng niên độ kế toán. Giám đốc và kế toán
trưởng có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán trước khi sử dụng.
• Khi mở sổ, kế toán chuyển số dư cuối kỳ trước làm số dư đầu kỳ này.

2

13/09/2011

Sổ kế toán

LOGO

 Chu trình kế toán trên sổ
2. Ghi sổ:
- Ghi sổ phải căn cứ vào chứng từ kế toán
- Sổ kế toán phải dùng mẫu in sẵn hoặc kẻ sẵn, có thể đóng thành quyển hoặc
tờ rời. Các tờ rời khi dùng xong phải đóng thành tập để lưu trữ.
- Số liệu ghi trên sổ kế toán phải trung thực, chính xác, rõ ràng, liên tục, có hệ
thống, không ghi xen kẽ, ghi chồng lên nhau, không được bỏ cách dòng. Khi hết
mỗi trang phải cộng số liệu của mỗi trang và chuyển số tổng cộng này sang đầu
trang sau.
- Sổ kế toán phải sử dụng giấy tốt, đảm bảo ghi chép rõ ràng, sạch sẽ không tẩy
xóa; dùng mực tốt để ghi sổ. Khi cần sửa chữa số liệu trong sổ kế toán phải thực
hiện đúng phương pháp quy định.

Sổ kế toán

LOGO

 Chu trình kế toán trên sổ
3. Các phương pháp sửa sai trên sổ kế toán
1. Phương pháp cải chính
2. Phương pháp ghi bổ sung
3. Phương pháp ghi số âm
4. Khóa sổ
-

Kết th...
13/09/2011
1
Chương 7:
S kế toán
và Hình thc skế toán
Chương 7:
S kế toán
và Hình thc skế toán
Nguyễn Văn Thịnh
Email: thinhfetp@gmail.com
LOGO
Sổ kế toán
Khái niệm
Sổ kế toán các tờ sổ theo một mẫu nhất định dùng để ghi chép các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng phương pháp của kế toán trên
sở số liệu của chứng từ gốc
Ý nghĩa của sổ kế toán
Sổ kế toán theo dõi liên tục và có hệ thống tình hình và sự biến
động của tài sản, nguồn vốn, quy trình hoạt động kinh doanh
Tổng hợp để lập báo cáo tài chính
LOGO
Sổ kế toán
Phân loại Sổ kế toán
1. Phân theo mức độ phản ánh thông tin của kế toán
• Sổ kế toán tổng hợp: sổ cái, sổ nhật ký sổ cái, sổ nhật ký chung, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
• Sổ kế toán chi tiết
2. Phân theo hình thức tổ chức sổ
• Sổ đóng thành quyển
• Sổ tờ rời
Bài giảng Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) 9 10 643