Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi web123
Số trang: 428 trang   |   Lượt xem: 3591 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ
4 tín chỉ

GV: Trƣơng Minh Tuấn
Email: tmtuan@ueh.edu.vn

LOGO

Nhóm tài liệu tham khảo chung
Giáo trình lý thuyết tài chính- tiền tệ
Trƣờng đại học kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính nhà nƣớc
Các văn bản pháp luật có liên quan
Sách báo liên quan
Một số website hữu ích:
 
 
 
 Yahoo! Finance …
02/04/11

2

TẠI SAO PHẢI NGHIÊN CỨU
TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ
Nghiên cứu về tài chính – tiền tệ giúp cho chúng
ta hiểu đƣợc những vấn đề đang tồn tại trong đời
sống kinh tế - xã hội:
 Thuế, chi tiêu công và bội chi ngân sách
 Tiền tệ, lãi suất, tỷ giá, lạm phát và việc làm
 Tiết kiệm, đầu tƣ và các định chế tài chính
 Tiết kiệm, đầu tƣ và thị trƣờng tài chính…

02/04/11

3

TẠI SAO PHẢI NGHIÊN CỨU
TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ
Tài chính – tiền tệ công cụ quản lý vĩ mô của nhà
nƣớc.
Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa:
 Tăng trƣởng kinh tế
 Lạm phát
 Ổn định tiền tệ và tỷ giá
 Cân cân thanh toán

02/04/11

4

TẠI SAO PHẢI NGHIÊN CỨU
TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ
Doanh nghiệp quản lý tài chính hiệu quả:
 Huy động vốn: Nợ và vốn sở hữu chủ
 Sử dụng/phân phối vốn: tài sản cố định, tài sản
lƣu động và đầu tƣ tài chính.
 Tối đa hóa lợi nhuận

02/04/11

5

TẠI SAO PHẢI NGHIÊN CỨU
TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ
Các định chế tài chính:
 Cầu nối giữa ngƣời tiết kiệm và doanh nghiệp,
chính phủ .
 Cung cấp các dịch vụ tài chính.
 Đóng vai trò trong việc cải thiện hiệu quả của
nền kinh tế .

02/04/11

6

TẠI SAO PHẢI NGHIÊN CỨU
TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ
Thị trƣờng tài chính:
 Thị trƣờng tiền tệ và thị trƣờng vốn
 Kênh chuyển tải vốn ngắn hạn và dài hạn
 Ảnh hƣởng đến sự đầu tƣ của các cá nhân, hành vi
kinh doanh của các doanh nghiệp và hiệu quả của
nền kinh tế

02/04/11

7

NHỮNG KẾT LUẬN CẦN LƢU Ý
=>Tài chính – tiền tệ là lĩnh vực rất sống động,
ảnh hƣởng trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội
=>Nghiên cứu tài chính – tiền tệ giúp cho sinh
viên hiểu đƣợc:
 Sự điều hành chính sách tài khóa và chính sách
tiền tệ
 Hiểu đƣợc rõ ràng hơn các thông tin tài chính –
tiền tệ đăng tải trên báo chí.
 Lựa chọn nghề nghiệp quản lý tài chính, kinh
doanh tiền tệ
 ….
02/04/11

8

CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1. Chính phủ tăng thuế có ảnh hƣởng đến đầu tƣ hay
không?
2. Chi tiêu ngân sách có ảnh hƣởng tổng cầu xã hội
nhƣ thế nào?
3. Bội chi ngân sách kéo dài có ảnh hƣởng đến lạm
phát hay không?
4. Mức cung tiền tệ giảm ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến:
 Sản lƣợng
 Lạm phát và
 Lãi suất
02/04/11

9

CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
5. ...
LOGO
TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ
4 tín chỉ
GV: Trƣơng Minh Tuấn
Email: tmtuan@ueh.edu.vn
Bài giảng Tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tài chính tiền tệ - Người đăng: web123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
428 Vietnamese
Bài giảng Tài chính tiền tệ 9 10 184