Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Thực hiện kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4.2 Thöïc hieän kieåm toaùn

1

Caùc loaïi thöû nghieäm kieåm toaùn
Thöû nghieäm kieåm soaùt

Thöû nghieäm cô baûn

Laø vieäc kieåm tra ñeå thu
thaäp baèng chöùng kieåm
toaùn veà söï thieát keá phuø
hôïp & söï vaän haønh höõu
hieäu cuûa heä thoáng kieåm
soaùt noäi boä.

Laø vieäc kieåm tra ñeå thu
thaäp baèng chöùng kieåm toaùn
lieân quan ñeán BCTC nhaèm
phaùt hieän ra nhöõng sai leäch
troïng yeáu laøm aûnh höôûng
ñeán BCTC.

Xem laïi Chöông 3, Muïc 3.2, 3.3 PP Kieåm toaùn
2

...
Bài giảng Thực hiện kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài giảng Thực hiện kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) 9 10 93