Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Thực hiện kiểm toán (TS. Trần Phước)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4.2 Thöïc hieän kieåm toaùn

1

Caùc loaïi thöû nghieäm kieåm toaùn
Thöû nghieäm kieåm soaùt

Thöû nghieäm cô baûn

Laø vieäc kieåm tra ñeå thu
thaäp baèng chöùng kieåm
toaùn veà söï thieát keá phuø
hôïp & söï vaän haønh höõu
hieäu cuûa heä thoáng
kieåm soaùt noäi boä.

Laø vieäc kieåm tra ñeå thu
thaäp baèng chöùng kieåm
toaùn lieân quan ñeán BCTC
nhaèm phaùt hieän ra nhöõng
sai leäch troïng yeáu laøm aûnh
höôûng ñeán BCTC.

Xem laïi Chöông 3, Muïc 3.2, 3.3 PP Kieåm toaùn
2

...
Bài giảng Thực hiện kiểm toán (TS. Trần Phước) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài giảng Thực hiện kiểm toán (TS. Trần Phước) 9 10 857