Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tính giá các đối tượng kế toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 5663 lần   |   Lượt tải: 2 lần
13/09/2011

LOGO

Chương 4
Tính giá các đối tượng kế toán

Mục tiêu của Chương 4:
Giúp người học hiểu rõ phương pháp tính giá và vận
dụng nguyên tắc tính giá một số đối tượng kế toán chủ
yếu:
1. Tài sản cố định
2. Hàng tồn kho
3. Các loại chứng khoán, các khoản đầu tư
4. Ngoại tệ, vàng bạc, kim loại quý, đá quý

Phương pháp tính giá
1. Tính giá là gì? Sự cần thiết phải tính giá các đối
tượng kế toán
Là phương pháp dùng thước đo tiền tệ để biểu hiện giá trị các
loại tài sản khác nhau nhằm phản ánh, cung cấp các thông tin
tổng hợp cần thiết và xác định giá trị tiền tệ để thực hiện các
phương pháp phản ánh khác của kế toán.

2. Nguyên tắc tính giá:
1. Xác định đối tượng tính giá
2. Xác định chi phí cấu thành của đối tượng
3. Tập hợp chi phí theo đối tượng tính giá
4. Xác định giá trị thực tế của các đối tượng

1

13/09/2011

1. Tính giá Tài sản cố định
 Thế nào là TSCĐ
 Là những tư liệu lao động có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài và có
đặc điểm là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất

 Tiêu chuẩn của một TSCĐ
 Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng
tài sản đó
 Nguyên giá của tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy
 Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên
 Có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên.

 Một số khái niệm liên quan
 TSCĐHH, TSCĐVH, TSCĐ thuê tài chính
 Nguyên giá, Khấu hao TSCĐ, Hao mòn lũy kế, Giá trị còn lại, Giá
trị thanh lý

1.1 Tính giá TSCĐ HH
 Nguyên giá TSCĐHH là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ
ra để có TSCĐ tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn
sàng sử dụng.

 TSCĐ mua ngoài:
Nguyên giá = Giá mua – Các khoản giảm giá được hưởng + Các khoản
thuế không được hoàn lại + Các chi phí trước khi sử dụng

 TSCĐ mua trả chậm:
Nguyên giá = Giá mua trả ngay tại thời điểm mua + Các chi phí trước khi
sử dụng
Lưu ý: Khoản chênh lệch giữa giá mua trả chậm và giá mua trả ngay được
hạch toán vào chi phí theo kỳ hạn thanh toán

 TSCĐ mua dưới hình thức trao đổi:
 Trao đổi tương tự
 Trao đổi không tương tự

1.1 Tính giá TSCĐ HH
 TSCĐ tự sản xuất, xây dựng mới:
Nguyên giá = Giá quyết toán công trình +
Chi phí trước khi sử dụng (nếu có)
 TSCĐ nhận góp vốn:
Nguyên giá = Giá do Hội đồng định giá xác
định + Chi phí trước khi sử dụng
 TSCĐ được cấp:
Nguyên giá = Giá trị ghi trên biên bản bàn
giao + Chi phí trước khi sử dụng

2

13/09/2011

1.1 Tính giá TSCĐ HH
 Nguyên giá TSCĐHH chỉ thay đổi
trong các trường hợp sau:
• Đánh giá lại TSCĐ
• Xây lắp, trang bị thêm TSCĐ
• Cải tạo, nâng cấp...
13/09/2011
1
LOGO
Chương 4
Tính giá các đối tượng kế toán
Mục tiêu của Chương 4:
Giúp người học hiểu phương pháp nh giá vận
dụng nguyên tắc tính g một số đối tượng kế toán chủ
yếu:
1. Tài sản cố định
2. Hàng tồn kho
3. Các loại chứng khoán, các khoản đầu
4. Ngoại tệ, vàng bạc, kim loại quý, đá quý
Phương pháp tính giá
1. Tính giá gì? Sự cần thiết phải tính giá các đối
tượng kế toán
phương pháp dùng thước đo tiền tệ để biểu hiện giá trị các
loại tài sản khác nhau nhằm phản ánh, cung cấp các thông tin
tổng hợp cần thiết c định giá trị tiền tệ để thực hiện các
phương pháp phản ánh khác của kế toán.
2. Nguyên tắc tính giá:
1. Xác định đối tượng tính giá
2. Xác định chi phí cấu thành của đối tượng
3. Tập hợp chi phí theo đối tượng tính giá
4. Xác định giá trị thực tế của các đối tượng
Bài giảng Tính giá các đối tượng kế toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tính giá các đối tượng kế toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài giảng Tính giá các đối tượng kế toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) 9 10 370