Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3010 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 1:
TOÅ CHÖÙC COÂNG VIEÄC KEÁ TOAÙN
TRONG DOANH NGHIEÄP
Muïc tieâu:
– Phöông phaùp vaän duïng ñeå toå chöùc:
+ Heä thoáng chöùng töø keá toaùn.
+ Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn.
+ Soå keá toaùn.
+ Heä thoáng BCTC.

1.2. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG CHEÁ ÑOÄ CHÖÙNG TÖØ
KEÁ TOAÙN
1.2.1. Nhöõng qui ñònh veà cheá ñoä chöùng töø keá toaùn
-Chöùng töø keá toaùn ban haønh theo Cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp
Quyeát ñònh 15/2006/QÑ-BTC, ngaøy 20/3/2006, gồm 5 chỉ tieâu:
+ Chæ tieâu lao ñoäng tieàn löông;
+ Chæ tieâu haøng toàn kho;
+ Chæ tieâu baùn haøng;
+ Chæ tieâu tieàn teä;
+ Chæ tieâu TSCÑ.
-Chöùng töø keá toaùn ban haønh theo caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc.
(Maãu vaø höôùng daãn laäp aùp duïng theo caùc vaên baûn ñaõ ban
haønh)..

1.2.2. Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä chöùng töø keá
toaùn
Vaän duïng heä thoáng bieåu maãu chöùng töø keá toaùn:
Baûng 1.1:

1.3. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG HEÄ THOÁNG TAØI
KHOAÛN KEÁ TOAÙN
1.3.1. Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn Vieät Nam
Coù 2 HTTK keá toaùn:
– Daønh cho DN coù quy moâ lôùn: aùp duïng HTTK ban
haønh theo QÑ 15/2006/QÑ-BTC, ngaøy 20/3/2006
cuûa BTC. (Baûng 1.2)
– Daønh cho DN coù quy moâ nhoû vaø vöøa: aùp duïng
HTTK ban haønh theo QÑ 48/2006/QÑ-BTC, ngaøy
14/9/2006 cuûa BTC. (Baûng 1.3)

1.3.2. Toå chöùc vaän duïng heä thoáng taøi khoaûn keá
toaùn
Khi xaây döïng HTTK keá toaùn cho ñôn vò, keá toaùn caàn
phaûi:
– Döïa vaøo qui moâ veà voán vaø nguoàn lao ñoäng trong
DN ñeå löïa choïn HTTK cho phuø hôïp.
– Töø HTTK DN seõ aùp duïng, keá toaùn tieán haønh löïa
choïn TK naøo seõ ñöôïc DN söû duïng.
– Töø soá löôïng TK söû duïng ñaõ choïn löïa, keá toaùn tieán
haønh thieát keá chi tieát HTTK cho ñôn vò.

1.4. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG HEÄ THOÁNG SOÅ KEÁ TOAÙN VAØ

HÌNH THÖÙC KEÁ TOAÙN
Theo höôùng daãn cuûa Cheá ñoä keá toaùn hieän haønh thì doanh nghieäp coù theå toå
chöùc heä thoáng soå keá toaùn theo 1 trong 5 hình thöùc keá toaùn nhö sau:
-Hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chung (Sô ñoà 1.1):
Sô ñoà 1.1: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Nhaät kyù chung:
Chöùng töø keá toaùn

Soå Nhaät
kyù ñaëc
bieät

Soå Nhaät kyù chung

Soå caùi

Baûng caân ñoái
soá phaùt sinh
Baùo caùo taøi chính

Soå, Theû keá
toaùn chi tieát

Ghi chuù:

Baûng Toång
hôïp chi tieát

+ Ghi cuoái kyø
+ Quan heä kieåm tra ñoái
chieáu

+ Ghi haøng ngaøy

Sô ñoà 1.2: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Nhaät kyù soå
caùi
Chöùng töø keá toaùn

Soå quyõ

Baûng toång
hôïp
chöùng töø
keá toaùn
cuøng loaïi

Nhaät kyù Soå caùi

Baùo caùo taøi ...
Chöông 1:
TOÅ CHÖÙC COÂNG VIEÄC KEÁ TOAÙN
TRONG DOANH NGHIEÄP
Muïc tieâu:
Phöông phaùp vaän duïng ñeå toå chöùc:
+ Heä thoáng chöùng töø keá toaùn.
+ Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn.
+ Soå keá toaùn.
+ Heä thoáng BCTC.
Bài giảng Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài giảng Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp 9 10 816