Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tổng quan về Kiếm toán (TS. Trần Phước)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3678 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toång quan veà
KIEÅM TOAÙN
TRÌNH BAØY: TS. TRAÀN PHÖÔÙC
ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

1

Noäi dung
•
•
•
•
•

1.1 Khaùi nieäm kieåm toaùn
1.2 Ñoái töôïng cuûa kieåm toaùn
1.3 Caùc loaïi kieåm toaùn
1.4 Doanh nghieäp kieåm toaùn
1.5 Chuaån möïc kieåm toaùn vaø đạo đức
nghề nghiệp

2

1.1 Khaùi nieäm kieåm toaùn
• Kieåm toaùn laø vieäc thu thaäp vaø ñaùnh giaù caùc baèng
chöùng veà moät thoâng tin nhaèm xaùc ñònh vaø baùo caùo
veà söï phuø hôïp cuûa thoâng tin naøy vôùi caùc tieâu chuaån
ñöôïc thieát laäp. Vieäc kieåm toaùn caàn ñöôïc thöïc hieän
bôûi caùc kieåm toaùn vieân ñuû naêng löïc vaø ñoäc laäp

3

1.1 Khaùi nieäm kieåm toaùn
Thoâng tin caàn
kieåm tra
Caùc KTV
Ñuû naêng löïc
Ñoäc laäp

Thu thaäp &
Ñaùnh giaù
Baèng chöùng

Söï phuø hôïp

Baùo
caùo

Caùc tieâu chuaån
ñöôïc thieát laäp

4

1.2 Ñoái töôïng kieåm toaùn
• * Ñoái töôïng cuûa kieåm toaùn laø caùc thoâng
tin:
• - coù theå ñònh löôïng
• - coù theå kieåm tra ñöôïc
• - caùc chuaån möïc keá toaùn, kieåm toaùn

5

1.2 Ñoái töôïng kieåm toaùn
• Moät soá ñoái töôïng kieåm toaùn cuï theå:
• - Ñoái töôïng kieåm toaùn cuûa Kieåm toaùn
Nhaø nöôùc: BCTC, BCQTVÑT,…
• - Ñoái töôïng kieåm toaùn cuûa Kieåm toaùn
ñoäc laäp: BCTC, BCQT,…
• - Ñoái töôïng kieåm toaùn cuûa Kieåm toaùn
noäi boä: BCTC, BCThu/Chi, Daây chuyeàn
SX,…
6

1.3 Phaân loaïi kieåm toaùn
Kieåm toaùn BCTC

Kieåm toaùn ñoäc laäp

Kieåm toaùn tuaân thuû

Kieåm toaùn nhaø nöôùc

Kieåm toaùn hoaït ñoäng

Kieåm toaùn noäi boä

PHAÂN LOAÏI THEO
MUÏC ÑÍCH

Kieåm
toaùn

PHAÂN LOAÏI
THEO CHUÛ THEÅ
7

Söï khaùc bieät giöõa caùc loaïi
kieåm toaùn







Chuû theå thöïc hieän
Ñoái töôïng
Loaïi hình kieåm toaùn
Töï nguyeän/ Baét buoäc
Baùo caùo cho ai
Phí kieåm toaùn

8

1.4 Doanh nghieäp kieåm toaùn vaø
hieäp hoäi ngheà nghieäp
• 1.4.1 Doanh nghieäp kieåm toaùn

9

1.4.1Doanh nghieäp kieåm toaùn
• Caùc loaïi hình DN kieåm toaùn cho pheùp:
– Coâng ty hôïp danh,
– Coâng ty TNHH
– Doanh nghieäp tö nhaân
– Doanh nghieäp theo Luaät Ñaàu tö nöôùc
ngoaøi taïi Vieät Nam.

10

Doanh nghieäp kieåm toaùn
Caùc dòch vuï kieåm toaùn ñöôïc quyeàn cung caáp
a) Kieåm toaùn baùo caùo taøi chính;
b) Kieåm toaùn BCTC vì muïc ñích thueá vaø dòch
vuï quyeát toaùn thueá;
c) Kieåm toaùn hoaït ñoäng;
d) Kieåm toaùn tuaân thuû;
(coøn tieáp)

11

Doanh nghieäp kieåm toaùn
Caùc dòch vuï kieåm toaùn ñöôïc quyeàn cung caáp (tieáp
theo)
ñ) Kieåm toaùn noäi boä;
e) Kieåm toaùn baùo caùo quyeát toaùn voán ñaàu tö hoaøn
thaønh (keå caû baùo caùo taøi chính haøng naêm);...
1
Toång quan veà
KIEÅM TOAÙN
TRÌNH BAØY: TS. TRAÀN PHÖÔÙC
ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
Bài giảng Tổng quan về Kiếm toán (TS. Trần Phước) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tổng quan về Kiếm toán (TS. Trần Phước) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Bài giảng Tổng quan về Kiếm toán (TS. Trần Phước) 9 10 453