Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Trọng yếu (TS. Trần Phước)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2007 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2 (tieáp)
2.3 TROÏNG YEÁU

1

2.3.1 Khaùi nieäm
 Troïng yeáu laø thuaät ngöõ duøng ñeå theå hieän taàm
quan troïng cuûa một thoâng tin trong baùo caùo taøi
chính.Thoâng tin ñöôïc coi laø troïng yeáu nghóa laø
neáu thieáu thoâng tin ñoù hay thoâng tin khoâng
chính xaùc seõ aûnh höôûng quyeát ñònh ñeán ngöôøi
söû duïng baùo caùo taøi chính.

2

 Vieäc xaùc ñònh tính troïng yeáu mang tính xeùt
ñoaùn ngheà nghieäp (chuû yeáu laø kinh nghieäm
cuûa kieåm toaùn vieân) vaø tính troïng yeáu ñöôïc
xem xeùt treân caû 02 tieâu chuaån: ñònh löôïng (soá
tieàn cuï theå) vaø ñònh tính (tính chaát cuûa thoâng
tin).

3

Ñònh löôïng:
 Kieåm toaùn vieân coù theå söû duïng moät con soá
tuyeät ñoái ñeå ñaùnh giaù tính troïng yeáu, tuy
nhieân vaán ñeàn naøy caàn xem xeùt, vì 100.000
USD laø troïng yeáu ñoái vôùi nhöõng coâng ty coù
quy moâ nhoû, nhöng ñoái vôùi caùc coâng ty coù quy
moâ lôùn vôùiù soá soá voán haøng traêm trieäu USD thì
laø moät con soá nhoû, khoâng quan troïng.

4

Ñònh tính:
 Laø vieäc xem xeùt baûn chaát cuûa vaán ñeà, coù nhöõng
tröôøng hôïp, tuy giaù trò thaáp do baûn chaát cuûa sai phaïm
vaãn coù theå xem laø troïng yeáu.
 Moät soá tröôøng hôïp veà ñònh tính coù theå xem xeùt laø
troïng yeáu:
- Sai phaïm coù taùc ñoäng daây chuyeàn, aûnh höôûng
nghieâm troïng ñeán baùo caùo taøi chính: nhö caùc khoaûn
chi baát hôïp phaùp, aûnh höôûng ñeán coâng nôï, taøi saûn,
keát quaû kinh doanh.
- Söï moâ taû khoâng chính xaùc veà chính saùch keá toaùn
cuûa ñôn vò, laøm cho ngöôøi ñoïc hieåu sai veà baûn chaát
cuûa caùc thoâng tin nhö thay ñoåi caùch tính khaáu hao
nhöng khoâng khai baùo.
5

2.3.2 Caùc böôùc trong quaù trình vaän duïng
khaùi nieäm troïng yeáu
Böôùc 1: Uôùc löôïng sô boä veà tính troïng yeáu
Böôùc 2: Phaân boå öôùc löôïng ban ñaàu veà tính
troïng yeáu cho caùc boä phaän
Böôùc 3: Uôùc tính sai soùt trong töøng boä phaän

Böôùc 4: Öôùc tính sai soá keát hôïp
Böôùc 5: So saùnh sai soá toång hôïp öôùc tính vôùi
öôùc löôïng ban ñaàu veà tính troïng yeáu

6

...
1
Chương 2 (tieáp)
2.3 TROÏNG YEÁU
Bài giảng Trọng yếu (TS. Trần Phước) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Trọng yếu (TS. Trần Phước) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài giảng Trọng yếu (TS. Trần Phước) 9 10 37