Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

Được đăng lên bởi doanphuong-lan
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3053 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TỔNG HỢP TOÀN BỘ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO HTKSNBDN

1. Giới thiệu về Kiểm soát Nội bộ
•
•

•
•
•
•
•

1.1 Lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh
Kiểm soát nội bộ là những phương pháp và chính sách được thiết
kế để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả
hoạt động, và nhằm đạt được sự tuân thủ các chính sách và quy
trình được thiết lập. Một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh sẽ
giúp đem lại các lợi ích sau cho công ty:
Đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán và báo cáo tài
chính của công ty;
Giảm bớt rủi ro gian lận hoặc trộm cắp đối với công ty do bên thứ
ba hoặc nhân viên của công ty gây ra;
Giảm bớt rủi ro sai sót không cố ý của nhân viên mà có thể gây tổn
hại cho công ty;
Giảm bớt rủi ro không tuân thủ chính sách và quy trình kinh doanh
của công ty; và
Ngăn chặn việc tiếp xúc những rủi ro không cần thiết do quản lý rủi
ro chưa đầy đủ.

1.2 Cấu tạo của hệ thống kiểm
soát nội bộ

1.2 Cấu tạo của hệ thống kiểm
soát nội bộ
- Mục tiêu & tầm nhìn của doanh nghiệp
- Rủi ro & nguy cơ của doanh nghiệp
- Cơ chế kiểm soát của doanh nghiệp
- Quy chế quản lý doanh nghiệp
- Kiểm tra & giám sát hệ thống kiểm soát
- Nguồn lực của doanh nghiệp
- Văn hoá doanh nghiệp (môi trường kiểm
soát)

1.3 Những nguyên tắc chung để thực hiện
thành công các biện pháp kiểm soát nội bộ
• Một môi trường văn hoá nhấn mạnh đến sự chính trực, giá trị đạo
đức và phân công trách nhiệm rõ ràng;
• Quy trình hoạt động và quy trình kiểm soát nội bộ được xác định
rõ ràng bằng văn bản và được truyền đạt rộng rãi trong nội bộ công
ty;
• Các hoạt động rủi ro được phân tách rõ ràng giữa những nhân
viên khác nhau;
• Tất cả các giao dịch phải được thực hiện với sự uỷ quyền thích
hợp;
• Mọi nhân viên đều phải tuân thủ hệ thống kiểm soát nội bộ;
• Trách nhiệm kiểm tra và giám sát được phân tách rõ ràng;
• Định kỳ tiến hành các biện pháp kiểm tra độc lập;
• Mọi giao dịch quan trọng phải được ghi lại dưới dạng văn bản;
• Định kỳ phải kiểm tra và nâng cao hiệu quả của các biện pháp
kiểm soát nội bộ.

1.4 Vai trò của kiểm toán nội bộ
Kiểm toán nội bộ: chịu trách nhiệm đảm bảo
HTKSNB được tuân thủ. kiểm toán nội bộ
thường có trách nhiệm kiểm tra:
• việc tuân thủ các quy trình và chính sách, vốn là
một phần của hệ thống kiểm soát nội bộ của
công ty
• việc tuân thủ các chính sách và quy trình kế
toán cũng như việc đánh giá tính chính xác của
các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị
• xác định các rủi ro, các vấn đề và nguồn gốc
của việc kém hiệu quả và xây dựng kế hoạch
...
TỔNG HỢP TOÀN BỘ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO HTKSNBDN
bài giảng về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp - Người đăng: doanphuong-lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
bài giảng về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp 9 10 114