Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng xác suất thống kê

Được đăng lên bởi quyenduong4580
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BAØI GIAÛNG

XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ
(GV: Traàn Ngoïc Hoäi – 2009)
CHÖÔNG 3

LYÙ THUYEÁT MAÃU VAØ ÖÔÙC LÖÔÏNG
§1. Khaùi nieäm veà maãu
Khi nghieân cöùu caùc vaán ñeà veà kinh teá - xaõ hoäi, cuõng nhö nhieàu
vaán ñeà thuoäc caùc lónh vöïc khaùc, ngöôøi ta thöôøng phaûi khaûo saùt moät
soá daáu hieäu treân nhöõng phaàn töû thuoäc moät soá ñoái töôïng naøo ñoù.
Taäp hôïp toaøn boä caùc phaàn töû chöùa ñöïng thoâng tin veà caùc daáu hieäu
caàn nghieân cöùu ñöôïc goïi laø ñaùm ñoâng hay toång theå. Ñeå nghieân cöùu
ñaùm ñoâng theo moät hay moät soá daáu hieäu naøo ñoù, thoâng thöôøng ta
khoâng theå nghieân cöùu toaøn boä caùc phaàn töû thuoäc ñaùm ñoâng vì
nhieàu lyù do, chaúng haïn nhö: soá löôïng quaù lôùn, moät soá tröôøng hôïp
caùc phaàn töû sau khi ñöôïc nghieân cöùu seõ bò maát phaåm chaát,… Vì
nhöõng lyù do treân, ñeå nghieân cöùu ñaùm ñoâng ta thuôøng choïn ngaãu
nhieân n phaàn töû naøo ñoù ñeå khaûo saùt. Ta goïi ñoù laø moät maãu côõ n.
Thoâng thöôøng, côõ maãu nhoû hôn nhieàu so vôùi soá löôïng phaàn töû cuûa
ñaùm ñoâng, vì vaäy ta coù khaû naêng thöïc teá ñeå thu thaäp, xöû lyù vaø
khai thaùc thoâng tin maãu moät caùch nhanh choùng, toaøn dieän hôn. Töø
nhöõng thoâng tin thu ñöôïc treân maãu, söû duïng lyù thuyeát xaùc suaát,
ngöôøi ta seõ ñöa ra nhöõng keát luaän töông öùng veà ñaùm ñoâng. Ñoù
chính laø muïc ñích cuûa phöông phaùp thoáng keâ.
Coù nhieàu phöông phaùp laáy maãu. Laáy maãu coù hoaøn laïi laø laáy
moät phaàn töû ñeå khaûo saùt, xong roài laïi traû vaøo ñaùm ñoâng roài môùi
laáy tieáp phaàn töû khaùc, khi ñoù caùc keát quaû laáy ñöôïc seõ ñoäc laäp vôùi
nhau. Coøn laáy khoâng hoaøn laïi hay laáy luoân moät laàn thì keát quaû seõ
phuï thuoäc. Trong thöïc teá, neáu ñaùm ñoâng khaù lôùn thì vieäc laáy maãu
coù hoaøn laïi hay khoâng hoaøn laïi cho ta keát quaû sai leäch khoâng
ñaùng keå. Ñaëc bieät khi ñaùm ñoâng laø voâ haïn coøn côõ maãu höõu haïn
thì khoâng coù söï khaùc bieät giöõa hai phöông phaùp choïn maãu naøy.
Trong phaàn baøi giaûng naøy, chuùng ta chæ xeùt vieäc choïn maãu cho ta
caùc keát quaû ñoäc laäp.

1

Printed with FinePrint trial version - purchase at 

Khi nghieân cöùu ñaùm ñoâng theo moät daáu hieäu naøo ñoù, daáu
hieäu ñoù thay ñoåi töø phaàn töû naøy sang phaàn töû khaùc cuûa ñaùm ñoâng
vaø do ñoù taïo neân moät ñaïi löôïng ngaãu nhieân X. Vì vaäy, ta xem
ñaùm ñoâng nhö laø moät ñaïi löôïng ngaãu nhieân X ñaëc tröng cho
daáu hieäu cuûa caùc phaàn töû trong ñaùm ñoâng maø ta quan taâm. Taát
nhieân X coù...
1
BAØI GIAÛNG
XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ
(GV: Traàn Ngoïc Hoäi – 2009)
CHÖÔNG 3
LYÙ THUYEÁT MAÃU VAØ ÖÔÙC LÖÔÏNG
§1. Khaùi nieäm veà maãu
Khi nghieân cöùu caùc vaán ñeà veà kinh teá - xaõ hoäi, cuõng nhö nhieàu
vaán ñeà thuoäc caùc lónh vöïc khaùc, ngöôøi ta thöôøng phaûi khaûo saùt moät
soá daáu hieäu treân nhöõng phaàn töû thuoäc moät soá ñoái töôïng naøo ñoù.
Taäp hôïp toaøn boä caùc phaàn töû chöùa ñöïng thoâng tin veà caùc daáu hieäu
caàn nghieân cöùu ñöôïc goïi laø ñaùm ñoâng hay toång theå. Ñeå nghieân cöùu
ñaùm ñoâng theo moät hay moät soá daáu hieäu naøo ñoù, thoâng thöôøng ta
khoâng theå nghieân cöùu toaøn boä caùc phaàn töû thuoäc ñaùm ñoâng vì
nhieàu lyù do, chaúng haïn nhö: soá löôïng quaù lôùn, moät soá tröôøng hôïp
caùc phaàn töû sau khi ñöôïc nghieân cöùu seõ bò maát phaåm chaát,… Vì
nhöõng lyù do treân, ñeå nghieân cöùu ñaùm ñoâng ta thuôøng choïn ngaãu
nhieân n phaàn töû naøo ñoù ñeå khaûo saùt. Ta goïi ñoù laø moät maãu côõ n.
Thoâng thöôøng, côõ maãu nhoû hôn nhieàu so vôùi soá löôïng phaàn töû cuûa
ñaùm ñoâng, vì vaäy ta coù khaû naêng thöïc teá ñeå thu thaäp, xöû lyù vaø
khai thaùc thoâng tin maãu moät caùch nhanh choùng, toaøn dieän hôn. Töø
nhöõng thoâng tin thu ñöôïc treân maãu, söû duïng lyù thuyeát xaùc suaát,
ngöôøi ta seõ ñöa ra nhöõng keát luaän töông öùng veà ñaùm ñoâng. Ñoù
chính laø muïc ñích cuûa phöông phaùp thoáng keâ.
Coù nhieàu phöông phaùp laáy maãu. Laáy maãu coù hoaøn laïi laø laáy
moät phaàn töû ñeå khaûo saùt, xong roài laïi traû vaøo ñaùm ñoâng roài môùi
laáy tieáp phaàn töû khaùc, khi ñoù caùc keát quaû laáy ñöôïc seõ ñoäc laäp vôùi
nhau. Coøn laáy khoâng hoaøn laïi hay laáy luoân moät laàn thì keát quaû seõ
phuï thuoäc. Trong thöïc teá, neáu ñaùm ñoâng khaù lôùn thì vieäc laáy maãu
coù hoaøn laïi hay khoâng hoaøn laïi cho ta keát quaû sai leäch khoâng
ñaùng keå. Ñaëc bieät khi ñaùm ñoâng laø voâ haïn coøn côõ maãu höõu haïn
thì khoâng coù söï khaùc bieät giöõa hai phöông phaùp choïn maãu naøy.
Trong phaàn baøi giaûng naøy, chuùng ta chæ xeùt vieäc choïn maãu cho ta
caùc keát quaû ñoäc laäp.
2
Khi nghieân cöùu ñaùm ñoâng theo moät daáu hieäu naøo ñoù, daáu
hieäu ñoù thay ñoåi töø phaàn töû naøy sang phaàn töû khaùc cuûa ñaùm ñoâng
vaø do ñoù taïo neân moät ñaïi löôïng ngaãu nhieân X. Vì vaäy, ta xem
ñaùm ñoâng nhö laø moät ñaïi löôïng ngaãu nhieân X ñaëc tröng cho
daáu hieäu cuûa caùc phaàn töû trong ñaùm ñoâng maø ta quan taâm. Taát
nhieân X coù luaät phaân phoái nhöng vì chöa nghieân cöùu ñöôïc toaøn
boä ñaùm ñoâng neân xem nhö ta chöa bieát ñöôïc luaät phaân phoái cuûa
X.
Nhö vaäy, khi xeùt ñaùm ñoâng X thì moät maãu côõ n seõ nhö theá
naøo?
Choïn ngaãu nhieân moät phaàn töû cuûa ñaùm ñoâng ñeå ño daáu hieäu
maø ta quan taâm, goïi X
1
laø keát quaû thu ñöôïc. Vì phaàn töû ñöôïc
choïn ngaãu nhieân töø ñaùm ñoâng, neân X
1
coù theå nhaän caùc giaù trò
khaùc nhau (gioáng nhö X), tuy nhieân vieäc X
1
nhaän
caùc giaù trò naøo,
vôùi xaùc suaát bao nhieâu phaûi tuaân theo luaät phaân phoái cuûa X (maëc
duø, noùi chung ta chöa bieát luaät phaân phoái naøy!). Nhö vaäy X
1
laø ñaïi
löôïng ngaãu nhieân coù cuøng phaân phoái vôùi X.
Choïn ngaãu nhieân tieáp theo moät phaàn töû cuûa ñaùm ñoâng ñeå ño
daáu hieäu maø ta quan taâm (sau khi ñaõ hoaøn laïi phaàn töû ñaàu ñaõ
choïn, hoaëc khoâng caàn hoaøn laïi neáu ñaùm ñoâng lôùn), goïi X
2
laø keát
quaû thu ñöôïc. Lyù luaän töông töï nhö treân cho thaáy X
2
cuõng laø ñaïi
löôïng ngaãu nhieân coù cuøng phaân phoái vôùi X. Cöù tieáp tuïc nhö theá ta
seõ choïn ñöôïc moät maãu côõ n. Nhö vaäy, coù theå noùi moät maãu côõ n laø
moät boä goàm n ñaïi löôïng ngaãu nhieân ñoäc laäp (X
1
,X
2
,…,X
n
), trong ñoù
moãi X
i
ñeàu coù cuøng phaân phoái vôùi X. Ta coøn goïi ñaây laø moät maãu
toång quaùt côõ n. Moãi giaù trò (x
1
,x
2
,…,x
n
) cuûa maãu (X
1
,X
2
,…,X
n
) ñöôïc
goïi laø moät maãu cuï theå côõ n. Nhö vaäy moät maãu cuï theå côõ n
chính laø moät boä n soá lieäu thu thaäp ñöôïc khi ta choïn ngaãu nhieân n
phaàn töû cuûa ñaùm ñoâng ñeå ño daáu hieäu maø ta quan taâm (ñaây chính
laø maãu maø ta thöôøng duøng trong thöïc teá). ÖÙng vôùi moät maãu toång
quaùt seõ coù nhieàu maãu cuï theå töông öùng.
Ví duï: Moät loâ haøng raát lôùn coù tæ leä saûn phaåm toát laø p chöa
bieát. Daáu hieäu X maø ta quan taâm khi xem xeùt moät saûn phaåm laø
chaát löôïng cuûa noù. Khi saûn phaåm toát ta ñaët X = 1, khi saûn phaåm
khoâng toát ta ñaët X = 0. Nhö vaäy X coù phaân phoái Bernoulli X
B(p) nhö sau:
X 0 1
P q p
Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com
Bài giảng xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng xác suất thống kê - Người đăng: quyenduong4580
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài giảng xác suất thống kê 9 10 884