Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng_thống kê chương 4

Được đăng lên bởi Quyên Lynda
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 44 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
BAØI GIAÛNG
XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ
(GV: Traàn Ngoïc Hoäi – 2009)
CHÖÔNG 4
KIEÅM ÑÒNH GIAÛ THIEÁT
§1. Caùc loaïi sai laàm vaø möùc yù nghóa cuûa kieåm ñònh
1.1. Ñaët vaán ñeà: Cho ñaùm ñoâng X coù ñaëc soá θ chöa bieát vaø giaû
thieát H
0
veà θ cuøng vôùi giaû thieát ñoái H
1
. Haõy döïa vaøo maãu (X
1
, X
2
,…,
X
n
) ñeå ñöa ra nhaän ñònh nhaèm chaáp nhaän giaû thieát H
0
hay baùc boû H
0
(nghóa laø chaáp nhaän H
1
). Cuï theå:
1) Kieåm ñònh hai phía: Ñoù laø kieåm ñònh giaû thieát daïng
H
0
: θ = θ
0
vôùi giaû thieát ñoái
H
1
: θ θ
0
.
2) Kieåm ñònh veà phía phaûi: Ñoù laø kieåm ñònh giaû thieát daïng
H
0
: θ = θ
0
vôùi giaû thieát ñoái
H
1
: θ > θ
0
.
3) Kieåm ñònh veà phía traùi: Ñoù laø kieåm ñònh giaû thieát daïng
H
0
: θ = θ
0
vôùi giaû thieát ñoái
H
1
: θ < θ
0
.
(θ
0
laø haèng soá).
Chuù yù: a) Kieåm ñònh veà phía phaûi hay kieåm ñònh veà phía traùi
ñöôïc goïi laø kieåm ñònh moät phía.
b) Kieåm ñònh hai phía ñöôïc ñöa ra khi ta khoâng bieát giaù trò thöïc
cuûa θ lôùn hôn hay nhoû hôn θ
0
.
c) Kieåm ñònh moät phía veà phía phaûi (giaû thieát ñoái H
1
: θ > θ
0
) ñöôïc
ñöa ra khi ta bieát giaù trò thöïc cuûa θ θ
0
.
d) Kieåm ñònh moät phía veà phía traùi (giaû thieát ñoái H
1
: θ < θ
0
) ñöôïc
ñöa ra khi ta bieát giaù trò thöïc cuûa θ θ
0
.
1.2. Caùc loaïi sai laàm: Khi kieåm ñònh giaû thieát H
0
coù 4 tình
huoáng coù theå xaûy ra:
1) H
0
ñuùng nhöng qua kieåm tra ta laïi keát luaän raèng H
0
sai (nghóa
laø keát luaän giaû thieát ñoái H
1
ñuùng) vaø baùc boû H
0
.
2
2) H
0
sai (nghóa laø giaû thieát ñoái H
1
ñuùng) nhöng qua kieåm tra ta
laïi keát luaän raèng H
0
ñuùng vaø chaáp nhaän H
0
.
3) H
0
ñuùng ñoàng thôøi qua kieåm tra ta cuõng keát luaän raèng H
0
ñuùng vaø chaáp
nhaän H
0
.
4) H
0
sai ñoàng thôøi qua kieåm tra ta cuõng keát luaän raèng H
0
sai vaø
baùc boû H
0
.
Trong caùc tình huoáng 3 vaø 4 ta ñaõ coù quyeát ñònh ñuùng, nhöng
trong caùc tình huoáng 1 vaø 2 ta maéc sai laàm. Ngöôøi ta qui öôùc goïi sai
laàm trong tình huoáng 1 laø sai laàm loaïi I, coøn sai laàm trong tình
huoáng 2 laø sai laàm loaïi II. Hai loaïi sai laàm treân coù tính ñoái khaùng,
nghóa laø muoán haïn cheá sai laàm loaïi naøy, thì sai laàm loaïi kia coù xu
höôùng taêng leân. Thaät vaäy, khi muoán haïn cheá sai laàm loaïi I ta coù xu
höôùng deø daët trong vieäc baùc boû H
0
, do ñoù coù khuynh höôùng deã daõi
trong vieäc chaáp nhaän H
0
vaø nhö vaäy deã phaïm sai laàm loaïi II. Ngöôïc
laïi, khi muoán haïn cheá sai laàm loaïi II ta coù xu höôùng deø daët trong
vieäc chaáp nhaän H
0
, do ñoù coù khuynh höôùng deã daõi trong vieäc baùc boû
H
0
vaø laøm cho khaû naêng phaïm sai laàm loaïi I taêng leân.
1.3. Möùc yù nghóa cuûa kieåm ñònh: Khi kieåm ñònh giaû thieát H
0
vôùi giaû thieát ñoái H
1
, ta khoâng theå yeâu caàu tuyeät ñoái laø khoâng maéc sai
laàm loaïi I, vì khi ñoù sai laàm loaïi II seõ raát lôùn, khoâng theå chaáp nhaän
ñöôïc. Do ñoù trong thöïc teá baøi toaùn kieåm ñònh ñöôïc ñaët ra nhö sau:
Vôùi moãi soá α (0 < α < 1) khaù beù, haõy döïa vaøo maãu (X
1
, X
2
,…, X
n
) ñeå
ñöa ra moät qui taéc kieåm ñònh giaû thieát:
H
0
: θ = θ
0
vôùi giaû thieát ñoái
H
1
: θ θ
0
(hoaëc H
1
: θ < θ
0
hoaëc H
1
: θ > θ
0
)
sao cho xaùc suaát sai laàm loaïi I khoâng vöôït quα, vaø trong ñieàu kieän
ñoù xaùc suaát sai laàm loaïi II ñöôïc haïn cheá ôû möùc thaáp nhaát. Soá α nhö
treân ñöôïc goïi laø möùc yù nghóa cuûa kieåm ñònh.
§2. Kieåm ñònh giaû thieát veà kyø voïng
2.1. Kieåm ñònh hai phía
1) Baøi toaùn: Xeùt ñaùm ñoâng X coù kyø voïng μ = M(X) chöa bieát.
Vôùi moãi soá α (0 < α < 1) khaù beù, haõy döïa vaøo maãu (X
1
, X
2
,…, X
n
) ñeå
ñöa ra moät qui taéc kieåm ñònh giaû thieát:
Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com
Bài Giảng_thống kê chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng_thống kê chương 4 - Người đăng: Quyên Lynda
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài Giảng_thống kê chương 4 9 10 127