Ktl-icon-tai-lieu

Bài ôn tập môn kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Byd Luvgd
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI  ÔN  TẬP  KINH  TẾ  LƯỢNG  
Cho  bộ  số  liệu  về:  X  –  chỉ  số  cạnh  tranh  cấp  tỉnh  PCI  ,  Y  –  đầu  tư  trực  tiếp  nước  ngoài  FDI  (tỉ  USD),  P  –  tên  

  

tỉnh  /thành  phố,  A  –  khu  vực  địa  lý  của  10  tỉnh,  thành  phố  năm  2012.    
X  

52  

47  

61  

63  

54  

66  

50  

55  

62  

58  

  

Y  

4.2  

2.2  

6.6  

10.7  

3.8  

14.2  

3.5  

5.0  

7.5  

5.3  

  

A  

north  

south  

north  

central  

north  

south  

south  

north  

north  

Nhập  số  liệu  cần  thiết,  thực  hiện  yêu  cầu  và  điền  kết  quả  sau  dấu  “=”.  Cho  α  =  5%.  
CÁC  CÂU  HỎI  VỀ  THỐNG  KÊ  CƠ  BẢN:  
1.   Chỉ  số  FDI  trung  bình  của  các  tỉnh  miền  Bắc?    
2.   Chỉ  số  cạnh  tranh  trung  bình  của  các  tỉnh  không  phải  miền  Nam?  
3.   Độ  lệch  chuẩn  của  FDI  ở  các  tỉnh  miền  Nam?    
4.   Biến  PCI  có  phân  phối  chuẩn  không?  Thống  kê  JB?  
5.   Hệ  số  tương  qua  giữa  PCI  và  FDI  ở  các  tỉnh  miền  Bắc?  
6.   Hiệp  phương  sai  giữa  PCI  và  FDI  ở  các  tỉnh  không  phải  miền  Nam?  
7.   Hệ  số  bất  đối  xứng  và  hệ  số  nhọn  của  biến  FDI?  
CÁC  CÂU  HỎI  VỀ  MÔ  HÌNH  HỒI  QUY:  (các  mô  hình  đều  có  hệ  số  chặn)  
•   Hồi  quy  mô  hình  biến  FDI  phụ  thuộc  vào  chỉ  số  cạnh  tranh  cấp  tỉnh  có  hệ  số  
chặn.(MH[1])  
8.   Hệ  số  chặn  của  mô  hình  bằng  bao  nhiêu?  Có  ý  nghĩa  thống  kê  không?  Thống  kê  t?  
9.   Biến  PCI  giải  thích  được  bao  nhiêu  %  sự  thay  đổi  của  FDI?  
10.  Hệ  số  xác  định  điều  chỉnh  bằng  bao  nhiêu?  
11.  Mô  hình  có  phù  hợp  hay  không?  Thống  kê  F?  Mức  xác  suất?  
12.  Biến  PCI  tăng  1  đơn  vị  thì  trung  bình  FDI  tăng  bao  nhiêu?  
13.  Biến  PCI  có  thực  sự  tác  động  đến  FDI?  Thống  kê  t?  mức  xác  suất?  
14.  Giá  trị  của  tiêu  chuẩn  AIC,  SC,  HQ?  
15.  Tổng  bình  phương  sai  lệch  phần  dư  bằng  bao  nhiêu?  
16.  Sai  số  chuẩn  của  mô  hình  hồi  quy?  Thống  kê  Durbin-­Watson?  
17.  Tăng  PCI  1  đơn  vị  có  làm  tăng  FDI  lên  0.5  đơn  vị?    Thống  kê  F?  Thống  kê  Khi  bình  
phương?  Mức  xác  suất  tương  ứng?  
18.  Đánh  giá  sai  số  dự  báo  của  mô  hình,  giá  trị  RMSE,  MAE,  MAPE?  
19.  Phần  dư  đầu  tiên  của  mô  hình?  Giá  trị  dự  báo  của  quan  sát  cuối  cùng?  
20.  Phần  dư  nhỏ  nhất  bằng  bao  nhiêu?  ở  quan  sát  thứ  mấy?  thuộc  miền  nào?  

north     
  

21.  Giá  trị  FDI  được  dự  báo  lớn  nhất  ở  quan  sát  số  mấy?  giá  t...
BÀI$ÔN$TẬP$KINH$TẾ$LƯỢNG$
Cho$bộ$số$liệu$về:$X$–$chỉ$số$cạnh$tranh$cấp$tỉnh$PCI$,$Y$–$đầu$tư$trực$tiếp$nước$ngoài$FDI$(tỉ$USD),$P$–$tên$
tỉnh$/thành$phố,$A$–$khu$vực$địa$lý$của$10$tỉnh,$thành$phố$năm$2012.$$
$
X$
52#
47#
61#
63#
66#
50#
55#
62#
58#
$
Y$
4.2#
2.2#
6.6#
10.7#
14.2#
3.5#
5.0#
7.5#
5.3#
$
A$
north#
south#
north#
central#
south#
south#
north#
north#
north#
$
Nhập$số$liệu$cần$thiết,$thực$hiện$yêu$cầu$và$điền$kết$quả$sau$dấu$“=”.$Cho$
α
$=$5%.$
$
CÁC#CÂU#HỎI#VỀ#THỐNG#KÊ#CƠ#BẢN:#
1.! Chỉ$số$FDI$trung$bình$của$các$tỉnh$miền$Bắc?$$
2.! Chỉ$số$cạnh$tranh$trung$bình$của$các$tỉnh$không$phải$miền$Nam?$
3.! Độ$lệch$chuẩn$của$FDI$ở$các$tỉnh$miền$Nam?$$
4.! Biến$PCI$có$phân$phối$chuẩn$không?$Thống$kê$JB?$
5.! Hệ$số$tương$qua$giữa$PCI$và$FDI$ở$các$tỉnh$miền$Bắc?$
6.! Hiệp$phương$sai$giữa$PCI$và$FDI$ở$các$tỉnh$không$phải$miền$Nam?$
7.! Hệ$số$bất$đối$xứng$và$hệ$số$nhọn$của$biến$FDI?$
CÁC#CÂU#HỎI#VỀ#MÔ#HÌNH#HỒI#QUY:#(các#mô#hình#đều#có#hệ#số#chặn)#
! Hồi#quy#mô#hình#biến#FDI#phụ#thuộc#vào#chỉ#số#cạnh#tranh#cấp#tỉnh#có#hệ#số#
chặn.(MH[1])#
8.! Hệ$số$chặn$của$mô$hình$bằng$bao$nhiêu?$Có$ý$nghĩa$thống$kê$không?$Thống$kê$t?$
9.! Biến$PCI$giải$thích$được$bao$nhiêu$%$sự$thay$đổi$của$FDI?$
10.!Hệ$số$xác$định$điều$chỉnh$bằng$bao$nhiêu?$
11.!Mô$hình$có$phù$hợp$hay$không?$Thống$kê$F?$Mức$xác$suất?$
12.!Biến$PCI$tăng$1$đơn$vị$thì$trung$bình$FDI$tăng$bao$nhiêu?$
13.!Biến$PCI$có$thực$sự$tác$động$đến$FDI?$Thống$kê$t?$mức$xác$suất?$
14.!Giá$trị$của$tiêu$chuẩn$AIC,$SC,$HQ?$
15.!Tổng$bình$phương$sai$lệch$phần$dư$bằng$bao$nhiêu?$
16.!Sai$số$chuẩn$của$mô$hình$hồi$quy?$Thống$kê$Durbin‰Watson?$
17.!Tăng$PCI$1$đơn$vị$có$làm$tăng$FDI$lên$0.5$đơn$vị?$$Thống$kê$F?$Thống$kê$Khi$bình$
phương?$Mức$xác$suất$tương$ứng?$
18.!Đánh$giá$sai$số$dự$báo$của$mô$hình,$giá$trị$RMSE,$MAE,$MAPE?$
19.!Phần$dư$đầu$tiên$của$mô$hình?$Giá$trị$dự$báo$của$quan$sát$cuối$cùng?$
20.!Phần$dư$nhỏ$nhất$bằng$bao$nhiêu?$ở$quan$sát$thứ$mấy?$thuộc$miền$nào?$
Bài ôn tập môn kinh tế lượng - Trang 2
Bài ôn tập môn kinh tế lượng - Người đăng: Byd Luvgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài ôn tập môn kinh tế lượng 9 10 868