Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Được đăng lên bởi vanduong123
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Văn Dương

Lớp trưởng kế toán 14 ( DE14KT476)

BÀI TẬP MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

2.
3.

Bài tập 1:
Thứ Hai ngày 10/1/2007 Công ty QS là người s ở h ữu các ch ứng t ừ d ưới đây đã
đến ngân hàng K xin chiết khấu:
1. Hối phiếu; Số tiền 180.000.000 đ; Ngày thanh toán 19/7/2007.
Trái phiếu; MG 200.000.000 đ; Thời hạn 1 năm; Lãi suất 12%/năm; Ngày đ ến
hạn: 7/9/2007. Vốn gốc và lãi được thanh toán 1 lần khi đ ến h ạn.
Trái phiếu chính phủ; MG 100.000.000 đ; Th ời h ạn 1 năm; Lãi su ất 10%/năm;
Ngày đến hạn: 20/4/2007. Trả lãi trước.
Kiểm tra các chứng từ trên NH K đã đồng ý chiết khấu.
Lãi suất cho vay là 1,2%/tháng; Tỷ lệ hoa hồng chiết khấu là 0,5%; Phí c ố
định thu 50.000 đ/chứng từ.
Yêu cầu:
1. Tính số tiền chiết khấu NH K nhận được?
2. Xác định số tiền còn lại thanh toán cho công ty QS?
Giải:


Lãi suất chiếc khấu:



Trị giá chứng từ:
- Hối phiếu:
180 trđ
-

LSCV
1,2
=
=1,19
1+ LSCV 1+1,2

Trái phiếu ¿ 200 tr đ + (200 tr đ x 12 x 1 )=224 trđ

Trái phiều chính phủ :
Thời hạn chiếc khấu:
- Hối phiếu:
- Trái phiếu:
- Trái phiếu chính phủ:
Tiền lãi chiếc khấu:

100 trđ







¿ 180 trđ x 190 x

1,19
=13.566.000 đ
30

-

Hối phiếu

-

1,19
Trái phiếu ¿ 224 tr đ x 240 x 30 =21.324 .800 đ



10/01/2007  19/07/2007 = 190
10/01/2007  9/07/2007 = 240
10/01/2007  20/04/2007 = 100

Trái phiếu chính phủ

¿ 100 tr đ x 100 x

1,19
=3.966 .667 đ
30

Hoa hồng phí:
- Hối phiếu:
180 trđ x 0,5% = 900.000 đ
- Trái phiếu:
224 trđ x 0,5% = 1.120.000 đ
- Trái phiếu chính phủ:
100 trđ x 0,5% = 500.000 đ
Lệ phí chiếc khấu:
- Hối phiếu:
50.000 đ

Nguyễn Văn Dương

Lớp trưởng kế toán 14 ( DE14KT476)

Trái phiếu:
50.000 đ
Trái phiếu chính phủ:
50.000 đ
Mức chiếc khấu ngân hàng nhận:
- Hối phiếu = 13.566.000 + 900.000 + 50.000 = 14.516.000 đ
- Trái phiếu = 21.324.800 + 1.120.000 + 50.000 = 22.494.800 đ
- Trái phiếu chính phủ = 3.966.667 + 500.000 + 50.000 = 4.516.667 đ
-



∑ tiền ngân hàng nhận được :=41.527 .467 đ


Giá trị còn lại:

¿ ( 180 trđ + 224 trđ +100 trđ )−41.527.467=462.472 .533(đ )

Bài tập 2:
Thứ Hai, ngày 31/5/2007, Cty A đến NH Công thương K xin vay chiết khấu các
chứng từ sau:
1.

Trái phiếu; MG: 800.000.000 đ; Thời hạn: 2 năm; Lãi suất: 9%/năm. Ngày đáo hạn:
7/1/2008; Lãi và vốn gốc thanh toán một lần khi đến hạn.

2.

Trái phiếu chính phủ; MG 700.000.000 đ; Thời hạn 2 năm; Lãi suất 10%; Trả lãi
trước. Ngày đáo hạn 9/3/2008.
NH K chấp nhận chiết khấu; Lãi suất cho vay: 1,2%/tháng; Tỷ lệ hoa hồng phí:
0,5%.
Yêu cầu:
1.

Tính số tiền chiết khấu NH K ...
Nguyễn Văn Dương Lớp trưởng kế toán 14 ( DE14KT476)
BÀI T P MÔN TH TR NG TÀI CHÍNH ƯỜ
Bài t p 1:
Th Hai ngày 10/1/2007 Công ty QS ng i s h u các ch ng t d i đây đã ườ ư
đ n ngân hàng K xin chi t kh u:ế ế
1. H i phi u; S ti n 180.000.000 đ; Ngày thanh toán 19/7/2007. ế
2. Trái phi u; MG 200.000.000 đ; Th i h n 1 năm; Lãi su t 12%/năm; Ngày đ nế ế
h n: 7/9/2007. V n g c và lãi đ c thanh toán 1 l n khi đ n h n. ượ ế
3. Trái phi u chính ph ; MG 100.000.000 đ; Th i h n 1 năm; Lãi su t 10%/năm;ế
Ngày đ n h n: 20/4/2007. Tr lãi tr c.ế ướ
Ki m tra các ch ng t trên NH K đã đ ng ý chi t kh u. ế
Lãi su t cho vay 1,2%/tháng; T l hoa h ng chi t kh u là 0,5%; Phí c ế
đ nh thu 50.000 đ/ch ng t .
Yêu c u:
1. Tính s ti n chi t kh u NH K nh n đ c? ế ượ
2. Xác đ nh s ti n còn l i thanh toán cho công ty QS?
Gi i:
Lãi su t chi c kh u: ế
LSCV
1+LSCV
=
1,2
1+1,2
=1,19
Tr giá ch ng t :
- H i phi u: ế 180 trđ
- Trái phi u ế
¿200 tr đ +
(
200 tr đ x12 x 1
)
=224 t
- Trái phi u chính ph : 100 trđ
Th i h n chi c kh u: ế
- H i phi u: ế 10/01/2007 19/07/2007 = 190
- Trái phi u: ế 10/01/2007 9/07/2007 = 240
- Trái phi u chính ph : ế 10/01/2007 20/04/2007 = 100
Ti n lãi chi c kh u: ế
- H i phi u ế
¿180 trđ x 190 x
1,19
30
=13.566.000 đ
- Trái phi u ế
¿224 tr đ x 240 x
1,19
30
=21.324 .800 đ
- Trái phi u chính ph ế
¿100 tr đ x 100 x
1,19
30
=3.966 .667 đ
Hoa h ng phí:
- H i phi u: ế 180 trđ x 0,5% = 900.000 đ
- Trái phi u: ế 224 trđ x 0,5% = 1.120.000 đ
- Trái phi u chính ph : ế 100 trđ x 0,5% = 500.000 đ
L phí chi c kh u: ế
- H i phi u: ế 50.000 đ
BÀI TẬP CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ - Người đăng: vanduong123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI TẬP CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ 9 10 481