Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP CHỨNG TỪ SỔ SÁCH

Được đăng lên bởi Phan Thành Nam
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2340 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP CHỨNG TỪ SỔ SÁCH
Bài số 1 : Một dạng bài tập kế toán doanh nghiệp như sau
Doanh nghiệp HC tháng 1/N có các chứng từ tài liệu sau (ĐV:
1000đ):
I. Số dư đầu tháng của TK 111 “Tiền mặt”: 36.460
Trong đó: TK 1111 “Tiền Việt Nam” : 13.210;
TK 1112 “Ngoại tệ”: 23.250 (của 1.500 USD, tỷ giá 1 USD = 15.500VND)
II .Các chứng từ phát sinh trong tháng

Chứng từ
Số
Ngày
01
2-1
02
3-1
01
4-1
02
4-1
03
5-1
03
04
05
06
04

6-1
8-1
9-1
9-1
9-1

07

10-1

08
09

11-1
12-1

10
11
12
05

12-1
13-1
13-1
13-1

Nội dung

Số tiền

Phiếu thu (Tiền mặt): Rút tiền ngân hàng về quỹ
Phiếu thu (tiền mặt): Công ty A trả nợ tiền hàng tháng 12/N-1
Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng lương kỳ I cho CNV.
Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng tiền công tác cho CNV B
Phiếu thu : Tiền bán hàng trực tiếp tại kho (giá bán: 20.000,
VAT: 2.000
Phiếu chi: Trả tiền công tác phí cho ông N, ở phòng hành chính
Phiếu chi : Nộp tiền mặt vào ngân hàng.
Phiếu chi (tiền mặt): Trả nợ cho người cung cấp
Phiếu chi (TM): Mua CCDC đã nhập kho (trong đó: giá bán
5.000, thuế GTGT được khấu trừ 500)
Phiếu thu tền mặt : Nhận lại số tiền đã ký quỹ ngắn hạn DN X
về bao bì.
Phiếu chi ngoại tệ: (USD): Để mua trái phiếu ngắn hạn của
Công ty C:500 USD (tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại
tệ liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nước công bố 1 USD =
15.400 VNĐ)
Phiếu chi TM: trả tiền thuê văn phòng
Phiếu chi TM: Chi quỹ khen thưởng cho CNV có thành tích
công tác đột xuất.
Phiếu chi: Trả tiền nợ vay ngắn hạn
Phiếu chi (TM): Về trả lãi nợ vay vốn sản xuất
Phiếu chi (TM): Chi trả tiền thuê chuyên chở sản phẩm tiêu thụ.
Phiếu thu (TM): Về nhượng lại 1 cổ phiếu ngắn hạn trên thị
trường (giá gốc cổ phiếu 5.000, giá bán 5.400)

48.000
37.500
38.000
500
22.000
320
50.000
15.000
5.500
10.000

1.600
5.000
2.400
600
200
5.400

1

06

13-1

13
07

15-1
15-1

08
14

15-1
15-1

Phiếu thu (TM): thu được khoản nợ khó đòi: (trước đây đã xử lý
nay người thiếu nợ bất ngờ đem trả)
3.200
Phiếu chi (TM): Trả tiền khen thưởng thường xuyên cho CNV. 10.000
Phiếu thu (TM): Về việc khách hàng thiếu nợ DN 24.600 nay
chịu thanh toán bằng 1.600 USD (tỷ giá giao dịch bình quân thị
trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nước công bố
USD = 15.800 VNĐ)
Phiếu thu (TM): về tiền lãi nợ cho vay
400
Phiếu chi (TM): Thanh toán cho công ty Y ở tỉnh B chuyển tiền
qua bưu điện
2.000

Yêu cầu :
1. Định khoản kế toán các nghiệp vụ trên.
2. Ghi vào sổ kế toán (với giả thiết DN hạch toán ngoại tệ theo tỷ giá thực tế nhập trước, xuất trước):
- Đối với hình thức C...
BÀI TẬP CHỨNG TỪ SỔ SÁCH
Bài số 1 : Một dạng bài tập kế toán doanh nghiệp như sau
Doanh nghiệp HC tháng 1/N có các chứng từ tài liệu sau (ĐV:
1000đ):
I. Số dư đầu tháng của TK 111 “Tiền mặt”: 36.460
Trong đó: TK 1111 “Tiền Việt Nam” : 13.210;
TK 1112 “Ngoại tệ”: 23.250 (của 1.500 USD, tỷ giá 1 USD = 15.500VND)
II .Các chứng từ phát sinh trong tháng
Chứng từ
Nội dung Số tiền
Số Ngày
01 2-1 Phiếu thu (Tiền mặt): Rút tiền ngân hàng về quỹ 48.000
02 3-1 Phiếu thu (tiền mặt): Công ty A trả nợ tiền hàng tháng 12/N-1 37.500
01 4-1 Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng lương kỳ I cho CNV. 38.000
02 4-1 Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng tiền công tác cho CNV B 500
03 5-1 Phiếu thu : Tiền bán hàng trực tiếp tại kho (giá bán: 20.000,
VAT: 2.000 22.000
03 6-1 Phiếu chi: Trả tiền công tác phí cho ông N, ở phòng hành chính 320
04 8-1 Phiếu chi : Nộp tiền mặt vào ngân hàng. 50.000
05 9-1 Phiếu chi (tiền mặt): Trả nợ cho người cung cấp 15.000
06 9-1 Phiếu chi (TM): Mua CCDC đã nhập kho (trong đó: giá bán
5.000, thuế GTGT được khấu trừ 500) 5.500
04 9-1 Phiếu thu tền mặt : Nhận lại số tiền đã ký quỹ ngắn hạn DN X
về bao bì. 10.000
07 10-1 Phiếu chi ngoại tệ: (USD): Để mua trái phiếu ngắn hạn của
Công ty C:500 USD (tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại
tệ liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nước công bố 1 USD =
15.400 VNĐ)
08 11-1 Phiếu chi TM: trả tiền thuê văn phòng 1.600
09 12-1 Phiếu chi TM: Chi quỹ khen thưởng cho CNV có thành tích
công tác đột xuất. 5.000
10 12-1 Phiếu chi: Trả tiền nợ vay ngắn hạn 2.400
11 13-1 Phiếu chi (TM): Về trả lãi nợ vay vốn sản xuất 600
12 13-1 Phiếu chi (TM): Chi trả tiền thuê chuyên chở sản phẩm tiêu thụ. 200
05 13-1 Phiếu thu (TM): Về nhượng lại 1 cổ phiếu ngắn hạn trên thị
trường (giá gốc cổ phiếu 5.000, giá bán 5.400) 5.400
1
BÀI TẬP CHỨNG TỪ SỔ SÁCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP CHỨNG TỪ SỔ SÁCH - Người đăng: Phan Thành Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
BÀI TẬP CHỨNG TỪ SỔ SÁCH 9 10 37