Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chương 2: Các công cụ mô tả hệ thống (HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN)

Được đăng lên bởi nhutuan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 25027 lần   |   Lượt tải: 82 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KẾ TOÁN
-------

BÀI TẬP MÔN HỌC
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
PHẦN 2

Bài tập chương 2: Các công cụ mô tả hệ thống
2.1 Khách hàng trả tiền cho nhân viên bán hàng kèm theo thông báo trả nợ của công ty. Nhân
viên bán hàng nhận tiền, lập 2 phiếu thu và ghi số tiền thanh toán, số phiếu thu vào thông báo
trả tiền kèm theo. Nhân viên bán hàng chuyển phiếu thu và tiền cho thủ quỹ, chuyển thông
báo trả tiền cho kế toán phải thu. Thủ quỹ nhận tiền, kiểm tra số tiền trên phiếu thu và đóng
dấu xác nhận. Sau đó chuyển 1 phiếu thu cho kế toán phải thu, phiếu còn lại d ùng để ghi vào
sổ quỹ và lưu theo số thứ tự
Kế toán phải thu nhận giấy báo trả nợ do nhân viên bán hàng chuyển đến. Lưu lại theo hồ sơ
khách hàng. Sau khi nhận phiếu thu từ thủ quỹ, kế toán kiểm tra, đối chiếu với giấy báo trả
nợ, sau đó nhập vào chương trình quản lý phải thu. Phần mềm kiểm tra mã khách hàng, số
hóa đơn còn chưa trả. Nếu đúng, phần mềm sẽ cho phép ghi nhận nghiệp vụ thanh toán làm
giảm nợ phải thu của khách hàng theo từng hóa đơn. Định kì, phần mềm sẽ in bảng tổng hợp
thanh toán và chuyển cho kế toán tổng hợp để ghi sổ cái.
Định kì, thủ quỹ lập giấy nộp tiền cho ngân hàng, sau đó chuyển tiền cho ngân hàng.
Yeâu caàu: Vẽ lưu đồ chứng từ, lưu đồ hệ thống
2.2 Doanh nghiệp Hùng Minh có dữ liệu ở chu trình chi phí như sau:
Nhận được phiếu yêu cầu hàng hóa từ các bộ phận có nhu cầu chuyển đến, phòng mua hàng
lập đơn đặt hàng. Nếu hàng mua trong nước đơn đặt hàng lập thành 4 liên, liên 4 gởi cho
người bán, liên 3 cho kế toán mua hàng, liên 2 hồi báo cho bộ phận yêu cầu, liên 1 lưu tại
phòng mua hàng. Khi nhận được giấy hồi báo người bán đồng ý thực hiện, phòng mua hàng
lên hợp đồng, 2 bản gởi cho người bán, 1 bản cho kế toán mua hàng, 1 bản cho bộ phận yêu
cầu ,1 bản lưu.
Khi hàng về đến, phòng mua hàng nhận hóa đơn, làm thủ tục nhận hàng, lập giấy đề nghị
nhập hàng làm 2 liên, liên 2 gởi cho kế toán mua hàng cùng với hóa đơn, liên 1 lưu tại phòng
mua hàng. Căn cứ vào các chứng từ hiện có, kế toán mua hàng lập phiếu nhập kho 3 liên, liên
2 và liên 3 chuyển cho kho hàng, còn lại lưu tại bộ phận mình. Khi hàng nhập kho, thủ kho
kiểm tra hàng hóa, đối chiếu giấy giao hàng (nhận từ người bán) với phiếu nhập kho đã lưu
trước kia, ký nhận, 1 liên gởi về cho kế toán mua hàng, liên còn lại lưu tại kho. Khi nhận
được liên 3 phiếu nhập kho, kế toán lập chứng từ thanh toán gồm toàn bộ các chứng từ liên
quan đã lưu trước kia cùng với hóa đơn của người bán và ghi sổ nhật ký mua hàn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KẾ TOÁN
-------
BÀI TẬP MÔN HỌC
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
PHẦN 2
Bài tập chương 2: Các công cụ mô tả hệ thống (HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập chương 2: Các công cụ mô tả hệ thống (HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN) - Người đăng: nhutuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập chương 2: Các công cụ mô tả hệ thống (HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN) 9 10 475