Ktl-icon-tai-lieu

bài tập có lời giải chi tiết kế tóan tài chính 1

Được đăng lên bởi tieuhodo-htmc
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 2287 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 1 – KẾ TOÁN TIỀN VÀ
CÁC KHOẢN PHẢI THU
Bài 1.1: Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên
hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình
hình như sau:
1. Bán hàng thu tiền mặt 22.000.000đ, trong đó thuế GTGT 2.000.000đ.
2. Đem tiền mặt gởi vào NH 30.000.000đ, chưa nhận được giấy báo Có.
3. Thu tiền mặt do bán TSCĐ hữu hình 63.000.000đ, trong đó thuế GTGT
3.000.000đ.
Chi phí vận chuyển để bán TSCĐ trả bằng tiền mặt 220.000đ, trong đó thuế
GTGT 20.000đ.
4. Chi tiền mặt vận chuyển hàng hóa đem bán 300.000đ.
5. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên mua hàng 10.000.000đ.
6. Nhận được giấy báo có của NH về số tiền gởi ở nghiệp vụ 2.
7. Vay ngắn hạn NH về nhập quỹ tiền mặt 100.000.000đ.
8. Mua vật liệu nhập kho giá chưa thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT
10%, đã thanh toán bằng TGNH. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu mua
vào 440.000đ trả bằng tiền mặt, trong đó thuế GTGT 40.000đ.
9. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm về sử dụng ngay 360.000đ.
10. Nhận phiếu tính lãi tiền gửi không kì hạn ở ngân hàng 16.000.000đ.
11. Chi TGNH để trả lãi vay NH 3.000.000đ.
12. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt 25.000.000đ, chi tiền mặt tạm ứng
lương cho nhân viên 20.000.000đ.
Yêu cầu: Định khoản các nghiêp vụ kinh tế phát sinh trên.
Bài giải
1.
Nợ TK 111: 22.000.000
Có TK 333: 2.000.000
Có TK 511: 20.000.000
2.
Nợ TK 113:
Có TK 111:
3.
Nợ TK 111:
Có TK 333:

30.000.000
30.000.000
63.000.000
3.000.000

Có TK 711: 60.000.000
Nợ TK 811:
Nợ TK 133:
Có TK 111:
4.
Nợ TK 641:
Có TK 111:
5.
Nợ TK 141:
Có TK 111:
6.
Nợ TK 112:
Có TK 113:
7.
Nợ TK 111:
Có TK 311:
8.
Nợ TK 152:
Nợ TK 133:
Có TK 111:
9.
Nợ TK 642:
Có TK 111:
10.
Nợ TK 112:
Có TK 515:
11.
Nợ TK 635:
Có TK 112:
12.
Nợ TK 111:
Có TK 112:

200.000
20.000
220.000
300.000
300.000

10.000.000
10.000.000
30.000.000
30.000.000
100.000.000
100.000.000
400.000
40.000
440.000
360.000
360.000
16.000.000
16.000.000
3.000.000
3.000.000
25.000.000
25.000.000

Nợ TK 334: 20.000.000
Có TK 111: 20.000.000

Bài 1.2: Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên
hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình
hình như sau:
Số dư đầu tháng 12:
 TK 131 (dư nợ): 180.000.000đ (Chi tiết: Khách hàng H: 100.000.000đ,
khách hàng K: 80.000.000đ)
 TK 139 (Khách hàng H): 30.000.000đ
Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng:
1. Bán hàng chưa thu tiền, giá bán chưa thuế 60.000.000đ, thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ tính 10%.
2. Nhận được giấy báo Có của ngân hàng về khoản nợ...
CHƯƠNG 1 – KẾ TOÁN TIỀN VÀ
CÁC KHOẢN PHẢI THU
Bài 1.1: Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên
hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình
hình như sau:
1. Bán hàng thu tiền mặt 22.000.000đ, trong đó thuế GTGT 2.000.000đ.
2. Đem tiền mặt gởi vào NH 30.000.000đ, chưa nhận được giấy báo Có.
3. Thu tiền mặt do bán TSCĐ hữu hình 63.000.000đ, trong đó thuế GTGT
3.000.000đ.
Chi phí vận chuyển để bán TSCĐ trả bằng tiền mặt 220.000đ, trong đó thuế
GTGT 20.000đ.
4. Chi tiền mặt vận chuyển hàng hóa đem bán 300.000đ.
5. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên mua hàng 10.000.000đ.
6. Nhận được giấy báo có của NH về số tiền gởi ở nghiệp vụ 2.
7. Vay ngắn hạn NH về nhập quỹ tiền mặt 100.000.000đ.
8. Mua vật liệu nhập kho giá chưa thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT
10%, đã thanh toán bằng TGNH. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu mua
vào 440.000đ trả bằng tiền mặt, trong đó thuế GTGT 40.000đ.
9. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm về sử dụng ngay 360.000đ.
10. Nhận phiếu tính lãi tiền gửi không kì hạn ở ngân hàng 16.000.000đ.
11. Chi TGNH để trả lãi vay NH 3.000.000đ.
12. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt 25.000.000đ, chi tiền mặt tạm ứng
lương cho nhân viên 20.000.000đ.
Yêu cầu: Định khoản các nghiêp vụ kinh tế phát sinh trên.
Bài giải
1.
Nợ TK 111: 22.000.000
Có TK 333: 2.000.000
Có TK 511: 20.000.000
2.
Nợ TK 113: 30.000.000
Có TK 111: 30.000.000
3.
Nợ TK 111: 63.000.000
Có TK 333: 3.000.000
bài tập có lời giải chi tiết kế tóan tài chính 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập có lời giải chi tiết kế tóan tài chính 1 - Người đăng: tieuhodo-htmc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
bài tập có lời giải chi tiết kế tóan tài chính 1 9 10 557