Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập có lời giải môn kế toán thương mại du lịch

Được đăng lên bởi Xuan Nguyen
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 3808 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Môn: Kế toán thương mại dịch vụ

Bài tập nhóm

MỤC LỤC

1

Môn: Kế toán thương mại dịch vụ

Bài tập nhóm

A/ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA
I/ Đề bài
Chương 2: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền
Bài 2_trang 78/SGK
Tại doanh nghiệp kinh doanh thương mại Hải Thành trong kỳ có các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh
doanh kế toán tập hợp lại như sau:
Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:
-

Tài khoản 111:
Tài khoản 112:
Tài khoản 1121
Tài khoản 1122
Tài khoản 131(20,000USDx15,950)
Tài khoản 331(160,000USDx15930)
Tài khoản 341(30,000USDx15,930)

100,000,000đ
720,000,000đ
482,050,000đ
238,950,000đ
318,000,000đ
25,488,000đ
477,900,000đ

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:
1. Xuất bán một lô hàng có trị giá xuất kho 279,000,000 đ, giá bán chưa gồm 10% thuế GTGT là

20,000USD, khách hàng đã thanh toán bằng chuyển khoản. tỷ giá giao dịch là 15,950đ/USD.
2. Doanh nghiệp ký hợp đồng với một nhà thầu để xây dựng cơ bản. trị giá gói thầu 100,000USD cho nhà
thầu bằng chuyển khoản. tỷ giá giao dịch là 15,930đ/USD.
3. Khách hàng thanh toán cho doanh nghiệp 16,000USD bằng chuyển khoản. tỷ giá giao dịch là
15,945đ/USD.
4. Ký hợp đồng vay nợ dài hạn với ngân hàng 200,000USD trong tám năm, ngân hàng đã chuyển tiền vào
tài khoản của doanh nghiệp. tỷ giá giao dịch là 15,970đ/USD.
5. Xuất bán hàng có giá trị xuất kho 353,920,000 đ, giá bán chưa gồm 10% thuế GTGT là 26,000USD,
khách hàng chưa thanh toán tiền. tỷ giá giao dịch là 15,920 đ/USD.
6. Doanh nghiệp thanh toán nợ cho nhà cung cấp tài sản cố định 15,000USD, tỷ giá giao dịch là 15,970đ.
7. Nhập kho hàng hóa chưa trả tiền thanh toán cho người bán. Giá nhập kho 20,000USSD. Tỷ giá giao
dịch là 15,930đ/USD.
8. Thanh toán nợ dài hạn đến hạn phải trả bằng chuyển khoản 40,000USD, trong đó lãi phát sinh
4,000USD đã được doanh nghiệp trích trước vào chi phí. Tỷ giá giao dịch 15,935đ/USD.
9. Thanh toán chi phí phát sinh trong kỳ tại bộ phận bán hàng 2,200USD (bao gồm thuế GTGT). Tỷ giá
giao dịch là 15,940đ/USD.
10. Khách hàng mua hàng thanh toán 10,000USD. Tỷ giá giao dịch là 15,945đ/USD.
11. Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu 20,000USD. Tỷ giá giao dịch là 15,650đ/USD.
12. Kết chuyển nợ dài hạn đến hạn trả trong niên độ sau (4000 USD nợ của hợp đồng cũ và 25,000USD
nợ mới vay trong năm nay). Tỷ giá giao dịch là 15,950đ/USD.

2

Môn: Kế toán thương mại dịch vụ

Bài tập nhóm

13. Nhập kho một lô nguyên vật liệu giá 132,000,000đ, bao gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng tiền

gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển 2,100,0...
n: Kế toán thương mại dịch v i tập nhóm
MỤC LỤC
1
Bài Tập có lời giải môn kế toán thương mại du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập có lời giải môn kế toán thương mại du lịch - Người đăng: Xuan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Bài Tập có lời giải môn kế toán thương mại du lịch 9 10 236