Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập định khoản và đáp án :KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi xuanbach-bmt35-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2870 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập định khoản và đáp án :KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI
CHÍNH
Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải đáp án.
Phần : KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
Bài 1: Tại 1 doanh nghiệp có tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn như
sau:
Số dư ngày 30/11/N:
· TK 121: 45.000.000đ (TK 1211: 30.000.000đ cổ phiếu của công ty
CP A; TK 1212:
15.000.000đ – 10 tờ kỳ phiếu NH Sao Mai, mệnh giá 1.500.000đ/tờ,
thời hạn 6 tháng, lãi
suất 0,75%/tháng, thu lãi định kỳ hàng tháng).
· TK 129: 1.000.000đ (dự phòng giảm giá cổ phiếu của công ty CP A)
Trong tháng 12/N phát sinh m ột số nghiệp vụ:
1. Ngày 01/12 chi TGNH 5.000.000đ mua tín phiếu kho bạc TP, phát
hành thời hạn 12
tháng, lãi suất 0,8%/tháng, thu lãi một lần khi đáo hạn.
2. Ngày 02/12 chi tiền mặt 9.000.000đ mua kỳ phiếu mệnh giá
10.000.000đ thời hạn 12
tháng, lãi suất 10%/năm, lãnh lãi trước 1 lần ngay khi mua kỳ phiếu.
3. Ngày 22/12 bán một số cổ phần công ty CP A có giá gốc
10.000.000đ với giá bán
12.000.000đ đã thu bằng TGNH. Chi tiền mặt thanh toán cho người
môi giới 50.000đ.

4. Ngày 30/12 NH Sao Mai chuyển tiền lãi tháng này của 10 tờ kỳ
phiếu vào tài khoản tiền
gửi ở ngân hàng.
5. Ngày 30/12 chi tiền gửi ngân hàng 5.000.000đ cho công ty B vay
tạm, thời hạn 3 tháng,
với lãi suất 1%/tháng, thu 1 lần khi đáo hạn.
6. Ngày 31/12 doanh nghiệp xác định mức giảm giá số cổ phần công
ty CP A mà doanh
nghiệp đang nắm giữ là 800.000đ.
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Bài giải
1. Ngày 01/12
Nợ TK 121: 5.000.000
Có TK 112: 5.000.000

2. Ngày 02/12
Nợ TK 121: 10.000.000
Có TK 111: 9.000.000
Có TK 3387: 1.000.000
Cuối tháng kết chuyển:
Nợ TK 3387: 1.000.000 / 12
Có TK 515 : 1.000.000 / 12

3. Ngày 22/12
Nợ TK 112: 12.000.000
Có TK 121: 10.000.000
Có TK 515: 2.000.000

Nợ TK 635: 50.000
Có TK 111: 50.000
4. Ngày 30/12
Nợ TK 112: 112.500
Có TK 515: 112.500
5. Ngày 30/12
Nợ TK 1288: 5.000.000
Có TK 112: 5.000.000
6. Ngày 31/12
Nợ TK 129: 200.000 = 1.000.000 – 800.000
Có TK 635: 200.000

Bài 2: Trong tháng 09, phòng kế toán công ty A có tài liệu về đầu tư
dài hạn như sau:
1. Chuyển khoản 1.500.000.000đ mua cổ phiếu của công ty CP X, số

cổ phiếu này có
mệnh giá 300.000.000đ, chi phí mua đã chi tiền mặt 3.000.000đ (tỷ
lệ quyền biểu quyết
tương đương với tỷ lệ góp vốn 60%).
2. Nhận thông báo chia cổ tức của công ty CP P là 50.000.000đ.
Theo thỏa thuận, công ty
A đã chuyển toàn bộ số cổ tức này để góp vốn thêm (cho biết tỷ lệ
quyền biểu quyết
tương đương với tỷ lệ góp vốn thay đổi từ 52% lên 55%).
3. Góp vốn đầu tư ...
Bài tập định khoản và đáp án :KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI
CHÍNH
Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải đáp án.
Phần : KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
Bài 1: Tại 1 doanh nghiệp có tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn như
sau:
Số dư ngày 30/11/N:
· TK 121: 45.000.000đ (TK 1211: 30.000.000đ cổ phiếu của công ty
CP A; TK 1212:
15.000.000đ – 10 tờ kỳ phiếu NH Sao Mai, mệnh giá 1.500.000đ/tờ,
thời hạn 6 tháng, lãi
suất 0,75%/tháng, thu lãi định kỳ hàng tháng).
· TK 129: 1.000.000đ (dự phòng giảm giá cổ phiếu của công ty CP A)
Trong tháng 12/N phát sinh m ột số nghiệp vụ:
1. Ngày 01/12 chi TGNH 5.000.000đ mua tín phiếu kho bạc TP, phát
hành thời hạn 12
tháng, lãi suất 0,8%/tháng, thu lãi một lần khi đáo hạn.
2. Ngày 02/12 chi tiền mặt 9.000.000đ mua kỳ phiếu mệnh giá
10.000.000đ thời hạn 12
tháng, lãi suất 10%/năm, lãnh lãi trước 1 lần ngay khi mua kỳ phiếu.
3. Ngày 22/12 bán một số cổ phần công ty CP A có giá gốc
10.000.000đ với giá bán
12.000.000đ đã thu bằng TGNH. Chi tiền mặt thanh toán cho người
môi giới 50.000đ.
Bài tập định khoản và đáp án :KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập định khoản và đáp án :KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - Người đăng: xuanbach-bmt35-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập định khoản và đáp án :KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 9 10 735