Ktl-icon-tai-lieu

bài tập định khoản

Được đăng lên bởi Tony Phúc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN
Bài 1: Doanh nghiệp A nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 1/N có các nghiệp
vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Thu tiền bán hàng cho khách hàng bằng chuyển khoản, doanh thu chưa thuế GTGT 20.000.000,
thuế GTGT đầu ra 2.000.000đ. PT 01 ngày 01/1.
2. Nhận giấy báo Có của ngân hàng do thu hồi nợ của khách hàng: 10.000.000đ. GBC 01 ngày 5/1.
2. Tạm ứng tiền mặt 5.000.000đ, TGNH 10.000.000đ để mua hàng hóa nhập kho. PC 01, GBN 01
ngày
7/1.
5. Đem tiền mặt gửi vào TK tiền gửi ở ngân hàng 20.000.000đ. PC 02, GBC 02 ngày 9/1.
6. Chi tiền mặt trả tiền chi phí vận chuyển mua hàng hóa nhập kho 100.000đ. PC03,ngày 9/1.
7. Thu tiền tạm ứng còn thừa của CNV đi mua hàng: 500.000đ. PC 04 ngày 9/1.
8. Nhận giấy báo Nợ của ngân hàng trả tiền nợ cho người bán: 10.000.000đ, GBN 02 ngày 10/1.
9. Doanh thu Bán hàng 100.000.000đ, thuế GTGT thuế suất 10.000.000đ, thu bằng tiền mặt
50.000.000đ.
còn lại thu bằng chuyển khoản, đã nhận được giấy báo Có của ngân hàng. PT 03, GNC04 ngày
11/1.
12. Ngân hàng gửi giấy báo Nợ về khoản thuế thuế TNDN phải tạm nộp là 3.000.000đ, GBN 03
ngày 12/1.
14. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm đem sử dụng ngay ở bộ phận quản lý doanh nghiệp: 300.000đ.
PC07 ngày 14/1.
15. Vay ngắn hạn ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 15.000.000, chuyển vào NH 15.000.000đ. PT05,
GBC05 ngày 15/1.
16. Đem tiền mặt gửi vào ngân hàng : 20.000.000đ.
PC08 ngày 16/1.
18. Nhận giấy báo Có của ngân hàng ở NV 16, GBC06, ngày 18/1. Thu tiền bồi thường do người bán
vi phạm hợp đồng kinh tế: 1.000.000đ. PT07 ngày 18/1.
19. Chi tiền mặt ứng trước tiền mua hàng hóa cho người bán 15.000.000đ. PC 09, ngày 19/1.

Page
1

20. Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 10.000.000đ. PT 08, GBC 07 ngày 21/1
21. Tạm ứng cho CNV đi công tác 5.000.000đ. PC 11 ngày 22/1.
22. Chi tiền mặt trả lãi vay ngắn hạn: 500.000đ. PC 12 ngày 23/1
23. Chi tiền hoa hồng môi giới bán hàng: 1.000.000đ. PC 13 ngày 21/1
24. Chi tiền mặt mua công cụ dụng cụ đưa ngay vào sử dụng ở bộ phận bán hàng, giá mua chưa thuế
GTGT 5.000.000, thuế GTGT được khấu trừ 250.000. PC 14 ngày 25/1.
25. Nhận giấy báo của ngân hàng, lãi tiền gửi trong tháng 20.000đ. GBC 08 ngày 27/1
Yêu cầu: Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Page
2

...
Page
1
BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN
Bài 1: Doanh nghiệp A nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 1/N có các nghiệp
vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Thu tiền bán ng cho khách ng bằng chuyển khoản, doanh thu chưa thuế GTGT 20.000.000,
thuế GTGT đầu ra 2.000.000đ. PT 01 ngày 01/1.
2. Nhận giấy báo Có của ngânng do thu hồi nợ của khách hàng: 10.000.000đ. GBC 01 ngày 5/1.
2. Tạm ứng tiền mặt 5.000.000đ, TGNH 10.000.000đ để mua hàng hóa nhập kho. PC 01, GBN 01
ngày
7/1.
5. Đem tiền mặt gửi vào TK tiền gửi ở ngân hàng 20.000.000đ. PC 02, GBC 02 ngày 9/1.
6. Chi tiền mặt trả tiền chi phí vận chuyển mua hàng hóa nhập kho 100.000đ. PC03,ngày 9/1.
7. Thu tiền tạm ứng còn thừa của CNV đi mua hàng: 500.000đ. PC 04 ngày 9/1.
8. Nhận giấy báo Nợ của ngân hàng trả tiền nợ cho người bán: 10.000.000đ, GBN 02 ngày 10/1.
9. Doanh thu Bán ng 100.000.000đ, thuế GTGT thuế suất 10.000.000đ, thu bằng tiền mặt
50.000.000đ.
còn lại thu bằng chuyển khoản, đã nhận được giấy báo của ngân hàng. PT 03, GNC04 ngày
11/1.
12. Ngân ng gửi giấy o Nợ về khoản thuế thuế TNDN phải tạm nộp là 3.000.000đ, GBN 03
ngày 12/1.
14. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm đem sử dụng ngay ở bộ phận quản lý doanh nghiệp: 300.000đ.
PC07 ngày 14/1.
15. Vay ngắn hạn ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 15.000.000, chuyển vào NH 15.000.000đ. PT05,
GBC05 ngày 15/1.
16. Đem tiền mặt gửi vào ngân hàng : 20.000.000đ.
PC08 ngày 16/1.
18. Nhận giấy báo Có của ngân hàng ở NV 16, GBC06, ngày 18/1. Thu tiền bồi thường do người bán
vi phạm hợp đồng kinh tế: 1.000.000đ. PT07 ngày 18/1.
19. Chi tiền mặt ứng trước tiền mua hàng hóa cho người bán 15.000.000đ. PC 09, ngày 19/1.
bài tập định khoản - Trang 2
bài tập định khoản - Người đăng: Tony Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập định khoản 9 10 219