Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập dùng eviews

Được đăng lên bởi Anh Nguyễn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1027 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
SỬ DỤNG EVIEWS
LỜI NÓI ðẦU :

Tài liệu tham khảo
Bài tập kinh tế lượng (problem sets) của khoa Kinh tế ðHQG TPHCM
Bài tập Kinh tế lượng của trường ðHDL Hùng Vương
Bài tập Kinh tế lượng của trường ðại học Kinh tế TPHCM
Bài tập Kinh tế lượng của trường ðHKTQD- Hà Nội
5. Bộ dữ liệu của Ramanathan ()

1.
2.
3.
4.

Bài 1.
Cho số liệu về Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng (Doanh thu-DT) và mức thu nhập bình quân
ñầu người trong các doanh nghiệp NN(TNBQ) trong 12 năm từ 1995-2006 như sau :

Mục
năm

TNBQ(nghìn ñồng)

(DT)Doanh thu (tỷ ñồng)

1995

478.2

121160

1996

543.2

145874

1997

642.1

161899.7

1998

697.1

185598.1

1999

728.7

200923.7

2000

849.6

220410.6

2001

954.3

245315

2002

1068.8

280884

2003

1246.7

333809.3

2004

1421.4

398524.5

2005

1639.5

480293.5

1829.9

580710.1

2006

Nguồn số liệu: 


a)

Ước lượng hàm hồi quy

SRF: DT= β1 + β2 TNBQi +Ui và nêu ý nghĩa của

các hệ số hồi quy.
b)

kiểm ñịnh giả thiết: H0 : β1 =0

H1 : β1 ≠ 0 với ñộ tin cậy 95%
Nhận xét mức ñộ phù hợp của mô hình và kiểm ñịnh xem mô hình có thực sự phù
hợp.
d) Kiểm tra xem mô hình có bị ña cộng tuyến, tự tương quan hay phương sai thay ñổi
hay không.

c)

Bài 2.
Bài 1

Bảng số liệu sau cho biết tỉ lệ bỏ việc trên 100 người làm việc (Yt) và tỉ lệ thất nghiệp (Xt) trong lãnh vực
chế tạo công nghiệp ở Mỹ trong giai ñoạn 1960-1972.
Naêm
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

a.
b.

c.
d.
e.

Tæ leä boû vieäc
1.3
1.2
1.4
1.4
1.5
1.9
2.6
2.3
2.5
2.7
2.1
1.8
2.2

Tæ leä thaát nghieäp
(%)
6.2
7.8
5.8
5.7
5
4
3.2
3.6
3.3
3.3
5.6
6.8
5.6

Hãy vẽ ñồ thị phân bố rãi (scatter diagram) của hai tỉ lệ trên
Giả sử tỉ lệ bỏ việc có quan hệ tuyến tính với tỉ lệ thất nghiệp như sau:
Yt = β1 + β2Xt + et.
Hãy ước lượng β1, β2, và cho biết ñộ lệch chuẩn của chúng.
Hãy giải thích (diễn giải) các kết quả của bạn.
Hãy tính R2 và giải thích ý nghĩa của hệ số này. Kiểm ñịnh sự phù hợp của mô hình
Hãy vẽ ñồ thị của ñại lượng sai số e (với e trên trục tung và thời gian (năm) trên trục hoành).

Bài 3.
Bảng số liệu sau cho biết dữ liệu về giá vàng (GP), Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), và Chỉ số chứng khoán trên
thị trường chứng khoán New York (NYSE) trong thời kỳ 1977-1991 ở Mỹ.
Baûng 2: Chæ soá chöùng khoaùn, chæ soá gía tieâu duøng, vaø giaù vaøng
Naêm

1977
1978
1979
1980
1981
198...
BÀI TP MÔN KINH T LƯỢNG
S DNG EVIEWS
LI NÓI ðẦU :
Tài liu tham kho
1. Bài tp kinh tế lượng (problem sets) ca khoa Kinh tế ðHQG TPHCM
2. Bài tp Kinh tế lượng ca trường ðHDL Hùng Vương
3. Bài tp Kinh tế lượng ca trường ðại hc Kinh tế TPHCM
4. Bài tp Kinh tế lượng ca trường ðHKTQD- Hà Ni
5.
B d liu ca Ramanathan
(http://dss.ucsd.edu)
Bài 1.
Cho s liu v Doanh thu bán l hàng hóa và dch v tiêu dùng (Doanh thu-DT) và mc thu nhp bình quân
ñầu người trong các doanh nghip NN(TNBQ) trong 12 năm t 1995-2006 như sau :
Mc
năm
TNBQ(nghìn ñồng) (DT)Doanh thu (t ñồng)
1995 478.2 121160
1996 543.2 145874
1997 642.1 161899.7
1998 697.1 185598.1
1999 728.7 200923.7
2000 849.6 220410.6
2001 954.3 245315
2002 1068.8 280884
2003 1246.7 333809.3
2004 1421.4 398524.5
2005 1639.5 480293.5
2006 1829.9 580710.1
Ngun s liu: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=393&idmid=3&ItemID=6525
http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=395&idmid=3&ItemID=6580
a) Ước lượng m hi quy
SRF: DT= β
1 +
β
2
TNBQ
i
+U
i
nêu ý nghĩa ca
các h s hi quy.
b) kim ñịnh gi thiết: H
0
: β
1
=0
H
1
: β
1
0
vi ñộ tin cy 95%
c) Nhn xét mc ñộ phù hp ca hình kim ñịnh xem hình thc s phù
hp.
d) Kim tra xem hình b ña cng tuyến, t tương quan hay phương sai thay ñổi
hay không.
Bài 2.
Bài 1
Bài tập dùng eviews - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập dùng eviews - Người đăng: Anh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài tập dùng eviews 9 10 981