Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP GHI SỔ KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi bùi thị biết
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2275 lần   |   Lượt tải: 4 lần
18/02/2012

THỰC HÀNH GHI SỔ KẾ TOÁN
Giảng viên: Nguyễn Tài Yên
Khoa Kế toán - Kiểm toán
ĐH Công Nghiệp TP.HCM

Định khỏan để ghi vào sổ tổng hợp

Nghiệp vụ 1: Hạch tóan doanh thu bán
vải cho công ty Thiên Nga, địa chỉ: 41
Nguyễn Du, Q.1, Tp.HCM, mã số thuế:
0301034611-1, thu bằng tiền mặt, hoá
đơn 846525, ký hiệu AA2007N,
4/3/2007.

Chứng từ kế tóan


Nợ TK 111
Có TK 511
Có TK 3331

3.872.990
3.520.900
352.090




Lập hóa đơn GTGT số 846525, ký hiệu
AA2007N, 4/3/2007
- Lập phiếu xuất kho số 01PX/03
- Lập phiếu thu số 111

1

18/02/2012

Ghi sổ kế tóan




Nghiệp vụ 2: Mua vải của Công ty Dệt
Thành Công, địa chỉ số 12 Phan Đình
Phùng, TP. Thái Bình, mã số thuế:
1000 123 789 -1, hoá đơn số 145672, ký
hiệu AS2007N, 5/3/2007, PNK101,
5/3/2007, đã trả bằng tiền mặt Phiếu
Chi 112, 5/3/2007.

Ghi sổ tổng hợp:
+ Sổ Nhật ký chung
+ Sổ Cái các TK 111, 511, 3331
Sổ chi tiết:
+ Sổ chi tiết vật liệu sản phẩm hàng hóa,chi
tiết mã hàng vải 269
+ Sổ quỹ tiền mặt: dành cho thủ qũy

Định khỏan để ghi vào sổ tổng hợp
Nợ TK 156
Nợ TK 133
Có TK 111

40.102.012
4.010.201
44.112.213

Chứng từ kế tóan





Hóa đơn GTGT của người bán số 145672, ký
hiệu AS2007N, 5/3/2007. (Tương tự như
trên).
Lập phiếu nhập kho số 101PN
Lập phiếu chi số 112

2

18/02/2012

Ghi sổ kế tóan




Ghi sổ tổng hợp:
+ Sổ Nhật ký chung.
+ Sổ Cái các TK 156, 133, 111.
Sổ chi tiết:
+ Sổ chi tiết vật liệu sản phẩm hàng hóa
chi tiết mã hàng vải 491, vải WNH481.
+ Sổ qũy tiền mặt.

Nghiệp vụ 3: Chi trả tiền thuê gian
hàng hội chợ tại Công Viên Tao đàn,
địa chỉ số 12 Huỳnh Phúc Kháng,
TPHCM Phiếu Chi 113, 5/3/2007,
thanh toán theo hoá đơn GTGT số
456123, ký hiệu BN2007N– 2/3/2007,
mã số thuế 0100123400-1: Giá chưa
thuế GTGT 2.000.000, thuế GTGT
10%: 200.000

Định khỏan để ghi vào sổ tổng hợp

Chứng từ kế tóan

Ghi sổ kế tóan





Hóa đơn GTGT của người bán số 456123, ký
hiệu BN2007N– 2/3/2007.
Phiếu chi số 113.

Nợ TK 641
Nợ TK 133
Có TK 111





2.000.000
200.000
2.200.000

Ghi sổ tổng hợp:
+ Sổ Nhật ký chung.
+ Sổ Cái các TK 641, 133, 111.
Sổ chi tiết:
+ Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh.
+ Sổ qũy tiền mặt.

3

18/02/2012

Nghiệp vụ 4: Phiếu thu số 112, ngày
8/3/2007 bán vải cho Công ty Hải
Hạnh, địa chỉ 12 Tây Sơn, Hà Nội thu
bằng tiền mặt, hoá đơn số 846526,
8/3/2007, mã số thuế 01 007 456 00-1

Định khỏan để ghi vào sổ tổng hợp

Chứng từ kế tóan

Ghi sổ kế tóan





Lập hóa đơn GTGT số 846526, 8/3/2007.
Lập phiếu xuất kho số 02PX/03.
Lập p...
18/02/2012
1
THỰC HÀNH GHI SỔ KẾ TOÁN
Giảng viên: Nguyễn Tài Yên
Khoa Kế toán - Kiểm toán
ĐH Công Nghiệp TP.HCM
Nghiệp vụ 1: Hạch tóan doanh thu bán
vải cho công ty Thiên Nga, địa chỉ: 41
Nguyễn Du, Q.1, Tp.HCM, mã số thuế:
0301034611-1, thu bằng tin mặt, hoá
đơn 846525, ký hiệu AA2007N,
4/3/2007.
Đnh khan đ ghi vào s tng hp
Nợ TK 111 3.872.990
Có TK 511 3.520.900
Có TK 3331 352.090
Chng t kế tóan
Lập hóa đơn GTGT s846525, ký hiệu
AA2007N, 4/3/2007
- Lập phiếu xuất kho số 01PX/03
- Lập phiếu thu s111
BÀI TẬP GHI SỔ KẾ TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP GHI SỔ KẾ TOÁN - Người đăng: bùi thị biết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
BÀI TẬP GHI SỔ KẾ TOÁN 9 10 349